Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"HALINA MARTYNIUK"

Sorbenty miedziowe, manganowe i miedziowo-manganowe do odsiarczania gorących gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Do wysokotemperaturowego procesu odsiarczania gazów odlotowych zastosowano sorbenty miedziowe, manganowe i miedziowo-manganowe. Fazę aktywną w tych sorbentach stanowiły tlenek miedzi i manganian(VII) potasu, zaś w charakterze nośników zastosowano Al2O3, TiO2, Fe2O3, ZnO i bentonit. Badano wpływ rodzaju nośnika oraz temperatury procesu odsiarczania (150, 300 i 450°C) na aktywność sorbentów [...]

Oczyszczanie gazów spalinowych i odlotowych zawierających dwutlenek siarki - badania laboratoryjne

Czytaj za darmo! »

Zbadano reaktywność wybranych związków metali (A12O3, TiO, Ti203, TiO2, ZnO, Fe203 , ZrO2, La2O3, MgCO3, Ca(OH)2, CuO, MnO, MnO2 i KMnO4) wobec SO2 w zależności od temperatury procesu odsiarczania (150°C, 300°C, 450°C). Spośród badanych związków metali najbardziej efektywnymi w usuwaniu SO2 z gazów okazały się wodorotlenek wapnia, tlenek miedzi (II) oraz kalcynowany manganian (VII) potasu, [...]

Study on separation of humic acids from lignites as potential adsorbents of metal ions Badania nad otrzymaniem kwasów huminowych z węgli brunatnych jako potencjalnych adsorbentów jonów metali DOI:10.12916/przemchem.2014.2194


  Two Polish lignites (grain size 0.2-1.0 mm) were extd. with aq. soln. of NaOH (1-5% by mass) at 20-100°C for 1-24 h (lignite:NaOH mass ratio 1:40 to 1:5) to sep. the humic acids as Na huminates, pptd. with HCl, demineralized with aq. HCl at 100°C and dried at 80°C. Under the optimum conditions (concn. of NaOH soln. 5% by mass, extn. temp. 100°C, extn. time 1 h, lignite:NaOH ratio 1:20), the yield of humic acids was 69.1-70.9% by mass and ash content 3.5 or 6.6% by mass. The products were considered as adsorbents. Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kwasów huminowych z polskich węgli brunatnych z kopalń Bełchatów i Konin. Preparatyka kwasów huminowych polegała na doborze stężenia ługu sodowego, czasu i temperatury ekstrakcji oraz stosunku ilości ługu do ilości węgla. Jako optymalne wybrano następujące parametry: 5-proc. ług sodowy, temperatura ekstrakcji 100°C, czas ekstrakcji 1 h, stosunek ilości ługu sodowego do ilości węgla jak 20:1. Otrzymano 3 rodzaje preparatów huminowych: płynne, żele i stałe. Węgiel brunatny, środkowe ogniwo w cyklu uwęglenia materii organicznej, ma z punktu widzenia budowy petrograficznej wiele litotypów i odmian. Większość polskich węgli brunatnych to węgle detrytowe (ziemiste) i ksylodetrytowe. Zaliczenie węgla brunatnego do określonego litotypu w znacznym stopniu zależy od przyjętej klasyfikacji petrograficznej. W praktyce geologicznej, w Polsce stosowanych jest kilka podziałów makroskopowych1, 2), jednak najbardziej znana i polecana jest klasyfikacja Kwiecińskiej i Wagnera3). Geologiczne zasoby węgla brunatnego w Polsce wg4) wynoszą ponad 22,5 mld t. W złożach zagospodarowanych udokumentowano prawie 1,6 mld t, co stanowi zaledwie 7% ogółu bilansowych zasobów geologicznych. Węgiel brunatny eksploatowany jest w 5 kopalniach: KWB B[...]

 Strona 1