Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"zbigniEw rDzAwsKi"

MECHANIZM ROZPADU PRZESYCONEGO STOPU Cu-Be

Czytaj za darmo! »

Własności mechaniczne miedzi (poza obróbką plastyczną na zimno) zwiększa niewielki dodatek — do około 3 % — pierwiastków stopowych, które jednak w różnym stopniu obniżają przewodność elektryczną. Tradycyjnie stopy te noszą nazwę miedzi stopowych. Półwyroby z tej grupy charakteryzują się wysokimi i stabilnymi, w wyższej temperaturze eksploatacji, własnościami wytrzymałościowymi a także dobrą przewodnością elektryczną i cieplną. Zamieszczone w pracy obrazy mikrostruktury wykonane przy użyciu mikroskopii świetlnej, jak też elektronowej skaningowej oraz transmisyjnej stopu CuBe2 a także otrzymane wartości twardości i elektrycznej przewodności właściwej pozwalają wyjaśnić zaobserwowany, bardzo wysoki wzrost twardości. Wynika stąd wniosek praktyczny, iż sterując odpowiednio par[...]

STOPY SREBRA Z DODATKIEM METALI ZIEM RZADKICH

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zwiększania właściwości użytkowych stopów srebra przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Zamieszczono również charakterystykę metali ziem rzadkich uwzględniającą ich rolę jako dodatku stopowego, szczególnie do srebra. Zaprezentowano wyniki badań struktury i właściwości użytkowych nowego stopu srebra z dodatkiem 1 % miszmetalu (mieszanina metali ziem rzadkich) przeznaczonego do wytwarzania styków elektrycznych. Proces wytwarzania stopu obejmował topienie i odlewanie w piecu próżniowym, wyciskanie techniką intensywnych odkształceń plastycznych (metoda KOBO®) oraz ciągnienie. Z otrzymanych drutów wykonano styki elektryczne przeznaczone do badań eksploatacyjnych w odniesieniu do aktualnie produkowanego stopu stykowego AgNi0,15. Stop [...]

Mikrokompozyty Cu-Nb o włóknistej mikrostrukturze


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad materiałem kompozytowym Cu-Nb, wytworzonym na drodze wielokrotnego ciągnienia iteracyjnego pakietu drutów Nb w rurce Cu. Prace te zostały poprzedzone próbami modelowymi wyciskania kompozytu Cu-Nb na prasie z oscylacyjnie skręcającą matrycą (KOBO). Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pakietu drutów jest obiecującą metodą wytwarzania mikrokompozytów włóknistych (ponad 823 000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) cechujących się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i konduktywnością elektryczną. Initial research results on Cu-Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been presented in this article. This works have been preceded by model extrusion tests of Cu-Nb composite with oscillatory turning die press (KOBO). It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823 000 Nb fibres with nonmetric diameter) characterized with high mechanical properties and electrical conductivity. Słowa kluczowe: kompozyty włókniste, stopy miedzi, własności wytrzymałościowe, konduktywność elektryczna, mikrostruktura Key words: fibrous composite, copper alloy, mechanical properties, electrical conductivity, microstructure Tablica 1. Zmiana liczby włókien Nb podczas kolejnych operacji pakietowania i ciągnienia Table 1. Number of Nb fibres after successive compacting and drawing operations Nr pakietowania Liczba włókien 1 7 2 49 3 343 4 2401 5 16807 6 117649 7 823543 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 613 manych z wyjątkowo czystych składników w mikrostrukturze obserwuje się dendryty niobu w osnowie miedzianej natomiast w przypadku obec- ności zanieczyszczeń t[...]

WŁASNOŚCI I MIKROSTRUKTURY STOPU CuNi2Si1


  Stosowane dotychczas elementy osprzętu w urządzeniach elektrycznych są wytwarzane z zimnowalcowanych taśm z brązów cynowych i mosiądzów. Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i dobrą skrawalnością , jednakże obniżoną konduktywnością elektryczną. Jedną z perspektywicznych grup materiałów przeznaczonych do tego typu zastosowań stanowią umacniane wydzieleniowo stopy CuNiSi. W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych, konduktywności elektrycznej, struktury oraz termicznej analizy różnicowej (DTA) stopu CuNi2Si1 po wybranych wariantach procesu technologicznego. Badania prowadzono na próbkach pobranych z taśm stopu CuNi2Si1 w stanie po walcowaniu na gorąco, po przesycaniu w warunkach 950 °C/1h/woda oraz po starzeniu przy temperaturze 450÷600 °C w czasie od 1[...]

MIKROKOMPOZYTY Cu-Nb O WŁÓKNISTEJ MIKROSTRUKTURZE


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad materiałem kompozytowym Cu‐Nb, wytworzonym na drodze wielokrotnego ciągnienia iteracyjnego pakietu drutów Nb w rurce Cu. Prace te zostały poprzedzone próbami modelowymi wyciskania kompozytu Cu‐Nb na prasie z oscylacyjnie skręcającą matrycą (KOBO). Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pakietu drutów jest obiecującą metodą wytwarzania mikrokompozytów włóknistych (ponad 823 000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) cechujących się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i konduktywnością elektryczną. Słowa kluczowe: kompozyty włókniste, stopy miedzi, własności wytrzymałościowe, konduktywność elektryczna, mikrostruktura Cu-Nb MICROCOMPOSITES WITH FIBROUS MICROSTRUCTURE Initial research results on Cu‐Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been presented in this article. This works have been preceded by model extrusion tests Dr inż. Wojciech Głuchowski — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, dr hab. inż. Jerzy Stobrawa, prof. nzw. — Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Gliwice, inż. Krzysztof Marszowski — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. Rudy Metale R56 2011 nr 7-8 UKD 677.5:537.311.3:669.35’294: :669.018.9:620.18:539.21:669-494 386 of Cu‐Nb composite with oscillatory turning die press (KOBO). It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823 000 Nb fibres with nonmetric diameter) characterized with high mechanical properties and electrical conductivity. Keywords: fibrous composite, copper alloy, mechanical properties, electrical conductivity, microstructure Wprowadzenie Jednym z materiałów coraz powszechniej stosowanych do wytwarzania drutów nawo[...]

RURY BIMETALOWE O WŁASNOŚCIACH ANTYDROBNOUSTROJOWYCH


  W artykule zaprezentowano najistotniejsze elementy technologiczne i techniczne związane ze sposobami wytwarzania rur kompozytowych zawierających miedź. Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury rur bimetalowych z rdzeniem stalowym oraz ze stopu aluminium, w których warstwę wierzchnią stanowiły miedź lub mosiądz CuZn37 o wysokich własnościach antykorozyjnych i antybakteryjnych. Określono przyczepność powłoki do podłoża w próbie ściskania. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość wytworzenia rur bimetalowych bez wad. Stała strefa styku pomiędzy rurami na całym obwodzie cechowała się dobrym przyleganiem bez występowania jakichkolwiek nieciągłości. Mikrostruktura badanych rur była drobnoziarnista, typowa dla procesu ciągnienia. Warstwa zewnętrzna cechowała się dużą elastycznością i plastycznością, szczelnie opinając rurę wewnętrzną nawet, gdy rura ta traciła stateczność i pękała podczas próby ściskania. Wskazuje to na możliwość wytwarzania z nich wyrobów o skomplikowanych kształtach uzyskiwanych przez gięcie na zimno. Słowo kluczowe: rura bimetalowa, miedź antydrobnoustrojowa, mikrostruktura, próba ściskania.BIMETALLIC TUBES WITH ANTIMICROBIAL PROPERTIES The paper presents the most important technological and technical elements relating to preparation processes of the composite tubes containing copper. The microstructure of bimetallic tubes with steel or aluminium alloy core, while the surface layer was copper or brass CuZn37 (with high anti-corrosion and anti-bacterial properties) has been presented. Coating adhesion to the substrate in a compression test has been presented. The study confirmed the production possibility of bimetallic tubes without defects. The contact zone between the layers was characterized by good adhesion without any discontinuity. The microstructure was typical for the drawing process. The outer layer was characterized by high flexibility and plasticity that hugs the inner tube tightly even when it was losing stabil[...]

Druty kompozytowe o strukturze multiwłóknistej DOI:10.15199/24.2015.1.4


  Aktualnie poszukuje się nowych materiałów o wysokiej wytrzymałości i konduktywności elektrycznej do zaawansowanych zastosowań elektrycznych. Obiecującą grupą materiałów przeznaczonych do produkcji generatorów silnych i zmiennych pól magnetycznych są stopy Cu-Nb. Do badań wybrano materiał wytwarzany poprzez ciągnienie pakietu drutów niobowych w rurze miedzianej z pominięciem klasycz- ów nych operacji topienia i odlewania. W ten sposób wytworzono drut kompozytowy o uporządkowanej mikrostrukturze, zawierający ponad 820 000 ciągłych włókien niobu o średnicy od 100 do 200 nm rozłożonych w osnowie czystej miedzi. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, właściwości mechanicznych i elektrycznych na poszczególnych etapach przetwarzania. Wytrzymałość na rozciąganie drutu osiągnęła 700 MPa, konduktywność elektryczna była na poziomie 54 MS/m. The new high strength high electrical conductivity materials are demanded for advanced electric applications. Cu-Nb wires are promising materials for generators of strong and variable magnetic fields production. Material used in the studies was produced by bundle drawing of niobium wire in copper tube without classical melting and casting. In this manner, the composite wire with ordered microstructure, containing more than 820 000 niobium filaments having a diameter between 100 and 200 nm distributed in a matrix of pure copper was produced. Microstructure, mechanical and electrical properties were presented in relation to processing stage. The tensile strength of the wire has reached 700 MPa and the electric conductivity was 54 MS / m. Słowa kluczowe: stopy miedzi, kompozyty włókniste, własności mechaniczne, własności elektryczne, mikrostruktura Key words: cooper alloys, fiber composites, mechanical properties, electrical properties, microstructure.1. Wprowadzenie. We współczesnej elektrotech- nice i elektronice obserwuje się ciągłe zapotrzebowanie na materiały cechujące się szerokim zestawem korzyst- [...]

Analiza procesu ciągnienia drutów Cu-Ag


  W artykule omówiono wyniki badań symulacyjnych procesu ciągnienia i walcowania drutów ze stopów Cu-Ag, z wykorzystaniem tech- nik MES. W celu opracowania zależności naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia wyznaczono krzywe płynięcia. Podczas badań uwzględniono zmiany kształtu (kołowy, kwadratowy i prostokątny) przekroju poprzecznego drutów. In the article the simulation of wire drawing and rolling process of Cu-Ag alloys was carried out, using FEM techniques. In order to develop the function of the yield stress point the flow curves was estimated. During the study changes in shape (circular, square and rectangular) cross-section wires was taken into account. Słowa kluczowe: stopy Cu-Ag, ciągnienie, walcowanie, MES Key words: Cu-Ag alloys, drawing, rolling, FEM.Wprowadzenie. Od współczesnych materiałów na uzwojenia magnesów do wytwarzania silnych pól magnetycznych (operujących w zakresie 5÷100 Tesli) wymaga się wysokiej wytrzymałości i wysokiej kon- duktywności elektrycznej [1÷3]. Materiały te muszą charakteryzować się również dobrą plastycznością umożliwiającą wytwarzanie z nich drutów o przekro- ju prostokątnym na drodze ciągnienia lub walcowania profilowego. Wysoka plastyczność zapobiega również pękaniu materiału podczas nawijania na cewkę [3÷5]. Obecnie powszechnie stosowanym numerycznym narzędziem obliczeń inżynierskich jest metoda elemen- tów skończonych (MES), której istotą w obrębie mo- delowania procesów obróbki plastycznej jest zamiana obiektów rzeczywistych (materiału kształtowanego, narzędzi) na modele dyskretne, których geometria jest odzwierciedlana skończoną liczbą elementów połączo- nych ze sobą skończoną liczbą węzłów. Model numeryczny procesu ciągnienia drutów Cu-Ag. Symulacje numeryczne procesów przeróbki plastycznej wykonano dla stopu CuAg15. Do analizy teoretycznej procesu ciągnienia drutu zastosowano [...]

Ultradrobnoziarnista mikrostruktura stopu CuFe2 walcowanego z poosiowym ruchem walców DOI:10.15199/28.2015.5.6


  W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i twardości stopu CuFe2 po zastosowaniu intensywnego odkształcenia plastycznego SPD realizowanego za pomocą walcowania z poosiowym ruchem walców (RCMR). Przeprowadzone badania wykazały, iż tą metodą można uzyskać rozdrobnienie ziaren stopu CuFe2 do wielkości ultradrobnoziarnistej. Intensywność rozdrobnienia zależy od parametrów odkształcenia: amplitudy wychyleń walców A, częstotliwości ruchu poosiowego walców f, gniotu względnego całkowitego εh, prędkości walcowania v. Walcowanie z poosiowym ruchem walców realizowano przy stałych wartościach: v = 1 obr/min, f = 1 Hz. Maksymalna wartość gniotu względnego całkowitego po 6 przepustach wynosiła εh6 = 80%. Zmiennym parametrem była amplituda wychyleń walców wynosząca 0, 0,8 i 1,6 mm. Mikrostrukturę stopu CuFe2 analizowano za pomocą mikroskopu świetlnego (LM) oraz skaningowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego (STEM). Walcowanie z poosiowym ruchem walców stopu CuFe2 w początkowym etapie odkształcenia (εh2 = 37%) powoduje niejednorodność odkształcenia (zróżnicowanie mikrostruktury na przekroju poprzecznym). Wzrost gniotu względnego (εh6 = 80%) przyczynia się do ujednorodnienia mikrostruktury. Dokonując pomiarów twardości na próbkach walcowanych konwencjonalnie oraz metodą RCMR przy różnej amplitudzie walcowania, stwierdzono, że wraz ze wzrostem amplitudy walcowania maleje twardość stopu. Amplituda poprzecznego przemieszczenia walców jest tym czynnikiem, który powoduje lokalną destabilizację mikrostruktury w wyniku nagłej zmiany drogi odkształcania. Może to powodować efekt mięknięcia materiału. Cykliczne odkształcanie powoduje intensywne formowanie granic dyslokacyjnych rozprzestrzeniających się w różnych kierunkach ze względu na aktywność licznych systemów poślizgu. W wyniku takiego odkształcania otrzymuje się ultradrobnoziarnistą mikrostrukturę. Słowa kluczowe: stop CuFe2, SPD, ultradrobnoziarnista mikrostruktu[...]

 Strona 1