Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAtrycJa Ostrowska"

Odzysk cynku z wybranych odpadów hutniczych

Czytaj za darmo! »

Procesy metalurgiczne wytwarzają duże ilości odpadów w postaci pyłów, szlamów oraz ścieków, stanowiąc poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. niektóre z tych odpadów pod względem ich składu chemicznego, a zwłaszcza znacznej zawartości cynku, mogłyby stanowić cenny materiał wsadowy w hutnictwie metali nieżelaznych. w artykule przedstawiono metody odzysku metali z odpadów hutniczych, z uwz[...]

Charakterystyka emitowanych zanieczyszczeń w procesach odlewania stali


  W artykule przedstawiono charakterystykę oraz źródła zanieczyszczeń pochodzących z procesów odlewania stali zarówno metodą tradycyj- ną, jak i podczas procesu ciągłego odlewania stali. Scharakteryzowano aspekty środowiskowe przedstawionych procesów. The article presents the characteristics and sources of pollution emitted from traditional casting and continuous steel casting processes. The environmental aspects of described processes were characterized. Słowa kluczowe: odlewanie stali, źródła zanieczyszczeń, emisja zorganizowana i niezorganizowana, ochrona środowiska Key words: casting of steel, sources of pollutions, organized and unorganized emission, environmental protection.Wstęp. Odlewanie stali stanowi ostatni etap pro- dukcji stali w stalowni. Po zakończeniu procesu me- talurgicznego stal przygotowana w piecu jest w odpo- wiednim momencie przelewana do kadzi odlewniczej. Następnie po przeprowadzeniu wszystkich zaplano- wanych zabiegów stal jest odlewana do wlewnic lub w sposób ciągły na urządzeniu COS. W ostatnich latach w hutnictwie żelaza obserwu- je się szybki rozwój konstrukcji urządzeń do ciągłe- go odlewnia stali (COS). Dawne metody odlewania stali opierały się na wlewaniu jej do żeliwnej formy - wlewnicy. Po zakrzepnięciu stali we wlewnicy wlewki były wyjmowane z wlewnic, podgrzewane w piecach wgłębnych i kierowane na walcownię poprzez wal- cownię zgniatacz. Współczesną metodą odlewania stali jest ciągłe odlewanie która systematycznie jest dosko- nalona pod względem poprawy jakości uzyskiwanych wlewków i zwiększenia wydajności urządzenia COS. Na rys.1. przedstawiono schematycznie odlewanie stali metodą tradycyjną oraz z zastosowaniem procesu COS. Emisja zanieczyszczeń występuje zarówno przy tradycyjnym jak i ciągłym odlewaniu stali. Źródła emisji zanieczyszczeń przy tradycyjnym odlewaniu stali. Miejscem emisji zanieczyszczeń py- łowo-gazowych w części hali stalowniczej określanej nazwą hali lejniczej są stanowisk[...]

 Strona 1