Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jan Skórski"

Interaktywny system pomiaru zużycia mediów i określania ich kosztów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych z dostępem lokatorów do przetworzonych danych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono propozycję, przygotowywanego do wdrożenia, interaktywnego systemu pomiaru zużycia mediów i wyznaczania ich kosztów w lokalach mieszkalnych z możliwością bieżącego ich śledzenia przez lokatorów. System ten może znaleźć zastosowanie w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Jedną z zalet proponowanego systemu jest to, że w pomiarach zużycia ciepła wykorzystano pomiary i rejestrację temperatury w pomieszczeniach; dzięki temu uwzględniono przepływy ciepła pomiędzy lokalami, ciepło pochodzące od pionów grzewczych itp. Drugą zaletą jest to, że dzięki wykorzystaniu rozproszonego systemu sieciowego może on objąć swym zasięgiem całe zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednak najważniejszą z zalet jest umożliwienie lokatorom dostępu do przetworzonych danych o zużyciu mediów i ich ko[...]

Ciągły monitoring zużycia mediów sposobem na zmniejszenie kosztów w gospodarstwie domowym

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych czynników wpływających na wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych są koszty zużycia mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody oraz gazu), które ciągle rosną. Dla większości lokatorów bardzo istotną sprawą są oszczędności w tym zakresie, co jest możliwe pod warunkiem bieżącego monitoringu zużycia poszczególnych mediów oraz udostępnienia przetworzonych danych w przystępnej formie graficznej, pozwalającej na porównanie zużycia w określonym cyklu (dobowy, tygodniowy itp.), a także prognozowania zużycia w założonym okresie. Stosowane dotychczas metody pomiaru nie pozwalają na łatwe śledzenie zużycia mediów, a nawet w niektórych przypadkach jest to niemożliwe (podzielnikowe pomiary zużycia energii cieplnej). Przedstawiony w artykule sys[...]

Propozycje systemów pomiaru zużycia energii cieplnej na ogrzewanie mieszkań dla spółdzielni mieszkaniowych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono szereg propozycji systemów do pomiaru energii cieplnej zużywanej na ogrzewanie mieszkań. Propozycje te adresowane są do Spółdzielni Mieszkaniowych zarówno dla budynków starszych jak i nowobudowanych. Jedną z głównych zalet tych systemów jest oparcie pomiarów na rejestracji temperatury pomieszczeń w ciągu sezonu grzewczego w wyniku czego uwzględniamy przepływy ciepła po[...]

Układy sterowania węzłem ciepłowniczym z wykorzystaniem metody MFC i przetwornika szybkości oddawania ciepła

Czytaj za darmo! »

Projektując układy sterowania węzłami ciepłowniczymi w budynkach mieszkalnych, należy uwzględniać wpływ zakłóceń na temperaturę pomieszczeń, takich jak zmiany temperatury zewnętrznej, zmienne promieniowanie słoneczne, prędkość wiatru i zmiany wilgotności powietrza. Z uwagi na zabezpieczenie komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach, układ sterujący powinien być oparty na modelu matematycznym budynku, wykorzystującym pomiar poszczególnych zakłóceń. Komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych zależy nie tylko od temperatury powietrza wewnętrznego Θw , lecz również od wilgotności względnej ξw oraz współczynnika infiltracji powietrza zewnętrznego (wentylacja). w pewnym sensie komfort cieplny wiąże się z pojęciem temperatury odczuwalnej Θw[...]

Propozycja systemu pomiaru efektywności energetycznej mieszkań i budynków


  W artykule przedstawiono propozycję, znajdującego się w fazie opracowania, systemu pomiaru efektywności energetycznej mieszkań i budynków. Nowym elementem wprowadzonym od 2009 roku, jest obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej budynku na podstawie projektu. Ze względu na to, że podstawą obliczeń są wyłącznie dane teoretyczne, to rzeczywista efektywność energetyczna budynku w czasie eksploatacji może znacznie odbiegać od projektowej. W artykule przedstawiono propozycję metody pomiaru rzeczywistej efektywności energetycznej budynku na podstawie pomiaru energii dostarczonej do budynku oraz temperatury pomieszczeń wewnątrz budynku.WPROWADZONE w Polsce od 2009 roku wymaganie wykonania projektowej charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie świadectwa energetycznego [9] wymusza, już na etapie koncepcji i projektowania, zastosowanie materiałów i technologii minimalizujących zużycie energii. W następnych latach po rozpowszechnieniu się świadectw energetycznych na budynki, domy, lokale mieszkalne itp. będzie można porównać pod względem efektywności energetycznej interesujące obiekty i wybrać optymalny. Dużym krokiem w zakresie oszczędności energii w budownictwie mieszkaniowym jest wprowadzanie nowoczesnych technologii maksymalnego wykorzystania energii, w tzw. budynku pasywnym, w którym rzeczywiście osiągnięto minimalne, jednostkowe zużycie energii, lecz niestety na obecnym etapie rozwoju są to technologie bardzo kosztowne [1]. Metody określania efektywności energetycznej Rosnące koszty zużycia energii w budynkach mieszkalnych, a także przepisy dające zielone światło dla budownictwa energooszczędnego, zwiększają zainteresowanie tym Słowa kluczowe: efektywność energetyczna budynku, pomiar temperatury Streszczenie W artykule przedstawiono propozycję, znajdującego się w fazie opracowania, systemu pomiaru efektywności energetycznej mieszkań i budynków. Nowym elementem wprowadzonym od 2009 roku, jest obowiązek wykonan[...]

Problemy rejestracji i regulacji temperatury w budynkach mieszkalnych

Czytaj za darmo! »

We współczesnym budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza spółdzielczym, istotne są problemy związane z pomiarami energii, zużywanej na ogrzewanie mieszkań, rozdziałem kosztów jej zużycia na poszczególne mieszkania, a także z oceną efektywności energetycznej mieszkań czy budynków (energochłonnością). Autorzy od wielu lat proponują własne rozwiązania tych problemów poprzez zastosowanie rejestratorów mierzących temperatury pomieszczeń w całym budynku. Ostatnie lata pokazały na przykładach firmowych rozwiązań nowych podzielników kosztów ogrzewania (zastosowano w nich dwuczujnikowy pomiar temperatury, z których jeden mierzy temperaturę grzejnika a drugi temperaturę pomieszczenia w przypadku zamknięcia zaworu grzejnika) prawidłowość proponowanej przez autorów metody. Niestety, podzielniki mimo wprowadzenia pomiaru temperatury pomieszczeń, są nadal umieszczane na grzejnikach z reguły przesłoniętych zasłonami, co fałszuje ich wskazania. Zaproponowaną metodę bezpośredniej rejestracji temperatury pomieszczeń można z powodzeniem wykorzystać także do oceny efektywności energetycznej budynków. Rejestratory temperatury i wilgotności W zaproponowanych systemach pomiarowych najistotniejszymi elementami są miniaturowe rejestratory temperatury, które umieszcza się we wszystkich pomieszczeniach w całym budynku. Zastosowane rejestratory temperatury (DS 192x firmy Maxim) mają parametry [9]: - szeroki zakres pomiaru od -40 do +125°C, - duża rozdzielczość od 0,5 lub 0,0625°C, - wbudowany, kwarcowy zegar czasu rzeczywistego, - pamięć - 2048 lub 4096/8192 próbek, - programowany czas próbkowania od 1 s do 273 h, - możliwość pracy w sieci 1-Wire, - czas pracy do 10 lat. Niewielkie rozmiary, obudowa odporna na trudne warunki środowiskowe umożliwiają użycie rejestratorów do wielu zastosowań w najtrudniejszych warunkach. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia przypisanie daty i czasu do każdej zarejestrowanej temperatury. Wewnętrzna pamięć nieulo[...]

Rejestratory temperatury w budownictwie mieszkaniowym


  Artykuł stanowi przegląd autorskich zastosowań rejestratorów temperatury w budownictwie do: pomiarów związanych z zużyciem ciepła i rozdziałem kosztów ogrzewania z możliwością bieżącego śledzenia ich zużycia, rejestracji temperatury i wilgotności, a także oceny rzeczywistej efektywności energetycznej mieszkań i budynków. Wszystkie przedstawione systemy umożliwiają bieżące pomiary i nadzór nad zużyciem mediów co umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacji.WE WSPÓŁCZESNYM budownictwie mieszkaniowym problemami nie do końca rozwiązanymi - w szczególności w budownictwie spółdzielczym - są problemy związane z pomiarami energii zużywanej do ogrzewania mieszkań, rozdziałem kosztów zużycia tego ciepła na poszczególne mieszkania, a także z oceną efektywności energetycznej mieszkań czy budynków (energochłonnością). Ostatnie lata pokazały, że nowe podzielniki kosztów mimo wprowadzenia w nich szeregu udoskonaleń ze względu na umieszczanie ich na grzejnikach - które prawie zawsze są zasłonięte firanami czy zasłonami - powodują bardzo duże błędy pomiaru. Autorzy proponują własne rozwiązanie tych problemów poprzez zastosowanie do pomiarów rejestratorów temperatury mierzących temperatury pomieszczeń w całym budynku. Metodę rejestracji temperatury pomieszczeń autorzy proponują wykorzystać także do oceny efektywności energetycznej budynków. Rejestratory temperatury W zaproponowanych systemach pomiarowych najistotniejszymi elementami są miniaturowe rejestratory temperatury, które umieszcza się we wszystkich pomieszczeniach w całym budynku. Zastosowane rejestratory temperatury DS 192x firmy Maxim [12] dobrze charakteryzują podstawowe dane: Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/2 (2012) 63÷68 www.cieplowent.pl ● szeroki zakres pomiaru od -40 do +125 °C, ● duża rozdzielczość - 0,5/0,0625 °C, ● kwarcowy zegar czasu rzeczywistego, ● pamięć - 2048 lub 4096/8192 próbek, ● programowany czas próbkowania od 1s do[...]

 Strona 1