Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK KOZŁOWSKI"

Prawa i obowiązki właścicieli oraz zarządców związane z utrzymaniem obiektów budowlanych


  Prawa i obowiązki właścicieli oraz zarządców związane z utrzymaniem obiektów budowlanych stanowią przedmiot różnych gałęzi prawa i są uregulowane w wielu aktach prawnych.Wartykule omówię te zagadnienia na gruncie prawa budowlanego, pomijając inne aspekty praw i obowiązków właścicieli oraz zarządców, m.in. uregulowane w przepisach prawa cywilnego. Prawodawca, w trosce o bezpieczeństwo ludzi i mienia, trwałość, funkcjonalność oraz estetykę istniejącej zabudowy, uregulował wiele różnych obowiązków, które muszą spełniać właściciele i zarządcy obiektów budowlanych podczas ich eksploatacji. Z wykonaniem obowiązków wiążą się również pewne prawa, niezbędne do wypełniania nałożonych obowiązków. Stąd prawo budowlane - odmiennie od przepisów prawa cywilnego, szeroko regulującego prawa w zakresie własności - nakłada więcej obowiązków w stosunku do przyznawanych uprawnień. Akty prawne Podstawowym aktem regulującym prawa i obowiązki właścicieli i zarządców w zakresie utrzymania obiektów budowlanych jest ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), której unormowania mają charakter bardziej ogólny, choć jasny i precyzyjny. Najważniejszą cechą przepisów ustawy - Prawo budowlane jest ich uniwersalność, tzn. stosuje się je do wszystkich obiektów budowlanych. Dużo bardziej szczegółowe w omawianym zakresie są przepisy rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane. Ze względu na ich drobiazgowość i rozwinięcie ogólnych zagadnień, właściciele i zarządcy mogą w sposób bardziej świadomy oraz niebudzący wątpliwości wypełniać obowiązki zawarte w przepisach ustawowych. Przepisy tych rozporządzeń stosuje się jednak do określonego rodzaju obiektów budowlanych, np. przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.) regulują prawa [...]

Stanowisko do monokrystalizacji SiC

Czytaj za darmo! »

Węglik krzemu (SiC) jest nowoczesnym materiałem półprzewodnikowym, który w elektronice zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Materiał ten stanowi bazę do wytwarzania białych i niebieskich diod LED, ultraszybkich wysokonapięciowych diod Schottky'ego, tranzystorów MOSFET oraz wysokotemperaturowych tyrystorów do przełączania dużych mocy. Elementy te pracują z dużymi częstotliwościami, a[...]

 Strona 1