Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Polish Foreign Trade of Dairy Products"

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi DOI:10.15199/65.2018.3.2


  Polski rynek mleka i produktów mlecznych po akcesji do UE przeszedł bardzo głębokie zmiany strukturalne. Procesy dotyczyły wszystkich etapów łańcucha marketingowego, poczynając od produkcji mleka w gospodarstwach rolnych, a kończąc na konsumpcji w gospodarstwach domowych [9]. W latach 2004-2017 produkcja mleka surowego zwiększała się średniorocznie o 1,2% do 13,7 mln t. Wzrostowi produkcji towarzyszyły duże zmiany w strukturze jej rozdysponowania. W przemyśle mleczarskim systematycznie zwiększał się skup mleka i spadało jego zużycie w gospodarstwach rolnych na cele konsumpcyjne i paszowe. Dostawy surowca dla przemysłu mleczarskiego wzrastały średniorocznie o 2,9% i w 2017 r. wyniosły ok. 11,7 mln t. W konsekwencji udział skupu w produkcji mleka zwiększył się z 68% w 2004 r. do 85% w 2017 r. W krajach UE-15 skup mleka wynosi średnio 97,3% produkcji [1], a jego efektem był wzrost produkcji artykułów mlecznych. Bilansowe zużycie mleka w Polsce także wykazywało tendencję wzrostową, ale jego średnioroczna dynamika wynosiła 0,9% i była mniejsza niż dynamika produkcji i skupu (tabela 1). W rezultacie branża mleczarska produkowała i przetwarzała więcej mleka, niż wynosiło zapotrzebowanie rynku wewnętrznego. Syntetycznym wskaźnikiem umożliwiającym ocenę tego zjawiska jest wskaźnik samowystarczalności (stosunek wielkości produkcji do bilansowego zużycia) [8]. W latach 2004-2017 nadwyżka produkcji nad zapotrzebowaniem rynku wewnętrznego systematycznie zwiększała się z 15,4 do 20,7%. Nadwyżki podaży były kierowane na eksport, a polska branża mleczarska uzyskiwała nadwyżkę w handlu zagranicznym. Według szacunków IERiGŻ-PIB w latach 2004-2017 eksport produktów mlecznych, wyrażony w ekwiwalencie mleka surowego, zwiększył się ponad dwukrotnie do 4,1 mln t, a jego średnioroczna dynamika wzrostu wynosiła 6,5%. W ujęciu wartościowym wywóz zwiększał się średniorocznie o 10% i w 2017 r. wyniósł 2,1 mld euro. Większa dynamika wzrostu wywozu w [...]

 Strona 1