Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ADAM RUDZIŃSKI"

Ograniczenia przestrajania filtru pasmowoprzepustowego z zerem transmitancji na drugiej harmonicznej sygnału

Czytaj za darmo! »

Jednym z bardzo istotnych zagadnień występujących we współczesnej elektronice jest projektowanie i realizacja filtrów. Problemowi temu poświęcono wiele prac, np. [1-3]. Spośród wielu rodzajów filtrów można wyróżnić filtry z zerem transmitancji [4], które charakteryzują się szybkim wzrostem tłumienia poza pasmem. Pozwala to wykorzystać je np. w urządzeniach telekomunikacyjnych do filtracji sy[...]

Wpływ niedoskonałości elementów na działanie filtru pasmowoprzepustowego z zerem transmitancji na drugiej harmonicznej sygnału

Czytaj za darmo! »

Praktyczna realizacja urządzenia pociąga za sobą konieczność zmierzenia się z efektami wprowadzanymi przez niedoskonałości elementów. W szczególności, dla układu realizowanego z wykorzystaniem elementów o stałych skupionych, modelowanych za pomocą jednej wielkości fizycznej (np. pojemności), należy zwrócić uwagę na wprowadzane przez nie straty - określane poprzez dobroć - oraz rozrzuty wart[...]

Oszacowanie dopuszczalnej nieliniowo´sci trzeciego rz˛edu wzmacniacza sygnału OFDM

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawione zostało oszacowanie wymaganej warto´sci parametru IP3 wzmacniacza sygnału OFDM, przy której wnoszone zniekształcenia w postaci produktów intermodulacyjnych sa˛ poniz˙ej załoz˙onego poziomu. Rozwaz˙ono takz˙e wpływ szumów wnoszonych przez wzmacniacz i porównano efekty obydwu mechanizmów degradacji sygnału. Wyprowadzenia zostały przeprowadzone w sposób analityczny, dzie˛ki czemu rezultaty pracy moz˙na wykorzystac´ do ustalenia załoz˙en´ dla toru wzmacniaja˛cego juz˙ na samym pocza˛tku procesu projektowania. Abstract. In this work, there is presented an estimation of IP3 required for an amplifier of OFDM signal, which allows to keep introduced intermodulation distortions below desired level. Impact of the amplifier’s noise has been considered and both mechanisms of signal degradation have been compared. All derivations have been performed analytically, and thus obtained results make it possible to establish requirements for the amplifier at the very beginning of the design process. (Estimation of acceptable third order nonlinearity of OFDM signal amplifier) Słowa kluczowe: modulacja OFDM, wzmocnienie, nieliniowo´s´c, intermodulacje Keywords: OFDM modulation, amplification, nonlinearity, intermodulations Wst˛ep Koncepcja techniki modulacji znanej dzi´s jako OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) i pierwsze prace na jej temat pojawiły si ˛e około 40 lat temu [1-3], a od około 10 lat technika ta cieszy si ˛e ogromnym zainteresowaniem i wydaje sie˛ byc´ jednym z najbardziej obiecuja˛- cych kierunków bada´n w dzisiejszej telekomunikacji. Metoda ta polega na "zrównolegleniu" transmisji - zamiast szybkiej modulacji jednej nos´nej, stosuje sie˛ jednoczesna˛ modulacj ˛e N no´snych o cz˛estotliwo´sciach tak dobranych, aby były one wzajemnie ortogonalne. Prowadzi to do N-krotnego wydłu˙zenia czasu trwania symbolu, dzi ˛eki czemu transmisja staje si ˛e o wiele mniej wra˙zliwa na propagacj ˛e wie[...]

Metoda kasowania echa silnego sygnału nadawanego przez sprzężenie z obwodem zasilania odbiornika


  Współczesne urządzenia telekomunikacyjne często pracują w konfiguracji, w której nadajnik i odbiornik sygnału pracują współdzieląc medium transmisyjne, np. antenę (jak przenośne radia) lub parę drutów miedzianych (co ma miejsce np. w technologii DSL). Wyjście nadajnika jest wówczas z konieczności połączone z wejściem odbiornika, przez co pewna część sygnału nadawanego nakłada się na sygnał pochodzący z wejścia antenowego lub kabla i trafia do odbiornika. Mimo wszystko, można zrealizować jednoczesną transmisję dwukierunkową (ang. full-duplex) stosując np. multipleksację w dziedzinie częstotliwości lub odpowiednią metodę kasowania echa, pozwalającą usunąć zakłócający sygnał nadawany z odbieranego przez odbiornik. Techniki kasowania echa są badane i rozwijane już od wielu lat, zaś najpopularniejsze są oparte na metodach cyfrowego przetwarzania sygnału lub aktywnej filtracji. Jednakże, wspólną cechą takich rozwiązań jest to, że właściwa operacja kasowania echa następuje po akwizycji sygnału - przez przetwornik A/C lub filtr aktywny. W konsekwencji, muszą one zawieść, gdy nadawany sygnał jest na tyle silny, iż powoduje nasycenie odbiornika. Odbiór jakiegokolwiek sygnału jest wówczas niemożliwy, dopóki nie zostanie zastosowane rozwiązanie eliminujące nasycający sygnał przed wejściem odbiornika i wszelkich innych układów, które z nim współpracują (np. filtru ak[...]

Wybrane zagadnienia projektowania i realizacji filtrów LC dla pasm poniżej 1 GHz


  Pasma radiowe poniżej 1 GHz mają duże znaczenie praktyczne. W tym zakresie m.in. nadawana jest naziemna telewizja cyfrowa, pracują radiotelefony, system GSM, planuje się ich wykorzystanie dla nowoczesnych systemów dla służb ratowniczych [1]. W zastosowaniach tych wykorzystuje się urządzenia zbudowane z wielu różnych podzespołów, w tym filtrów. Wprawdzie na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych rodzajów filtrów przeznaczonych do pracy w rozważanym zakresie częstotliwości, jednakże często okazują się one nie odpowiadać potrzebom, szczególnie w nietypowych zastosowaniach. W takiej sytuacji konieczne jest zaprojektowanie odpowiedniego filtru. Dla rozważanego zakresu częstotliwości w bardzo wielu zastosowaniach można wykorzystywać filtry typu LC, tj. wykonane z elementów dyskretnych w postaci cewek i kondensatorów. Filtry takie mają liczne zalety, przede wszystkim prostą technologię wykonania, możliwość rekonfiguracji filtru (zmiany jego charakterystyki) bez konieczności zmiany płytki drukowanej, na której montowane są elementy, zaś obwód filtru można zmieścić na bardzo małej powierzchni. Syntezie takich filtrów poświęcono wiele prac teoretycznych [2-4], znane są ogólne algorytmy dla struktury drabinkowej LC, a także opracowane dla szczególnie prostych filtrów [5]. Jednakże, stosowane modele obwodowe są zbyt uproszczone i chociaż dostarczają cennych informacji ogólnych o właściwościach fizycznych, nie można za ich pomocą wystarczająco precyzyjnie opisać zachowania struktury LC na częstotliwościach bliskich 1 GHz. Dlatego też realizacja takich filtrów dla rozważanych częstotliwości jest zadaniem o wiele bardziej skomplikowanym, niż dla częstotliwości znacznie niższych, a zaprojektowanie filtru wymaga posłużenia się odpowiednio dokładnym modelem całej struktury filtru (co w praktyce oznacza wykorzystanie symulatora). Chociaż wydaje się to być absolutnie fundamentalne, znalezienie w literaturze praktycznych informacji wskazujący[...]

Analityczny model gęstości stanów w strukturze jednowymiarowego kryształu fotonicznego

Czytaj za darmo! »

Minęło już wiele czasu, od kiedy zdano sobie sprawę z faktu, że periodyczność ośrodka wywiera bardzo istotny wpływ na propagację fal [1]. Wspólną cechą ośrodków periodycznych jest występowanie w nich przerw energetycznych - przedziałów częstotliwości, dla których propagacja jest zabroniona. Zjawisko to występuje dla wszelkiego rodzaju fal, szczególnie elektromagnetycznych, dla których powsta[...]

 Strona 1