Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA WYCIŚLIK"

XVIII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza zatytułowana "Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania". (Międzyzdroje, 22÷24 maja 2012)


  W dniach 22÷24 maja br. odbyła się XVIII. Naukowo- -Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza nt. "Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania". Konferencja ta zorganizowana była przez Zachodniopomorską Sekcję Spawalniczą SIMP, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej - SIMP O/Szczecin, Urząd Dozoru Technicznego oraz Biuro Techniki Spawalniczej "BM". W konferencji wzięło udział 90 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe i zakłady przemysłowe. Podczas otwarcia konferencji odbyła się uroczystość wręczenia medali im. St. Olszewskiego. Obrady konferencji toczyły się w 7 sesjach tematycznych, którym przewodniczyli: dr inż. Jan Plewniak, prof. dr hab. inż. Bernard Wichtowski, dr inż. Artur Czupryński, dr inż. Marek Węglowski, dr inż. Maciej Różański, dr inż. Jacek Górka i dr inż. Krzysztof Kudła. Tematyka wygłoszonych referatów była następująca: - Właściwości i spawalność stali ze starych mostów kolejowych w świetle badań - prof. dr hab. inż. Bernard Wich- XVIII[...]

Rola ergonomii w środowisku pracy przy wytwarzaniu stalowych konstrukcji spawanych


  Ergonomia przy wytwarzaniu stalowych konstrukcji spawanych dotyczy złożonego układu, a mianowicie systemu człowiek-praca -technika-środowisko. W artykule zwrócono uwagę na proces pracy i obciążenie pracownika w wyniku zmęczenia fizycznego i psychicznego. Obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne) na stanowisku spawalniczym w zależności od warunków pracy może zostać zakwalifikowane do kategorii obciążeń dużych, a więc takich, które wpływają negatywnie na cały organizm spawacza. Obciążenia fizyczne organizmu spawaczy są przedmiotem badań, których celem jest wypracowanie zaleceń do zmian w pozycji pracy, optymalizacji czasu pracy i przerw na odpoczynek. Ergonomics at production of steel welded constructions relates to very wide system, namely man-work-technology-environment system. In this article work process and physical and psychological loads of workers were described. Physical load (static and dynamic) on welding workstation, which depends on work conditions, can be classified to category of high workload and it has negative influence on welder’s body. Physical load is subject of research, which aim is preparation of recommendations for changing work position, optimization of work time and breaks for relaxation. Słowa kluczowe: ergonomia, środowisko pracy, spawanie, stalowe konstrukcje spawane Key words: ergonomics, work environment, welding, steel welded constructions.Wprowadzenie. Środowisko pracy jest charakteryzowane przez dopuszczalne poziomy ryzyka zawodowego oraz najwyższe dopuszczalne wartości stężeń i natężeń poszczególnych czynników. Środowisko pracy można również analizować biorąc pod uwagę grupę pracowników [1, 2]. Ocenę rozpoczyna się od pojedynczego pracownika i analizuje się równowagę na poziomie fizjologicznym. Kolejny zakres obejmuje system człowiek-obiekt techniczny i określana jest homeostaza (stan równowagi dynamicznej) na poziomie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejny układ to człowiek-praca oraz równ[...]

Analysis of material and technological conditions' effecton pollutants emission to work environment duringgas metal arc braze welding of coated steel


  The article presents the results of investigation into dust and gas emission occurring while low energy braze welding of covered steel sheets. The trials were conducted for four various parent metals - steel of DX 54D grade with zinc coating and a coating of zinc and iron alloy as well as ultrahigh strength steel of DP 600X grade with zinc and iron alloy coating. The emission of dust and gas including nitrogen oxides and carbon monoxide was examined during braze welding process; the chemical analysis of dust was also performed. The effect of the applied weld brazing process, material grade and coating on dust and gas emission rate and chemical composition of the emitted dust have been determined. The results obtained in empirical research made possible to conduct a comparative analysis aimed at the determination of correlation between material and technology conditions of the braze welding process and tested variables. W artykule przedstawiono wyniki badania emisji pyłu i gazów powstających podczas lutospawania metodami niskoenergetycznymi blach stalowych z powłokami ochronnymi. Badania prowadzono dla czterech różnych materiałów podstawowych - stali gatunku DX 54D z powłoką cynkową i powłoką ze stopu cynku i żelaza oraz stali ultra wysoko wytrzymałej gatunku DP 600X z powłoką ze stopu cynku i żelaza. Podczas procesu lutospawania badano emisję pyłu i gazów - tlenków azotu i tlenku węgla, wykonano również analizę składu chemicznego pyłu. Określono wpływ zastosowanej metody lutospawania, gatunku lutospawanego materiału oraz rodzaju powłoki na wielkość emisji pyłu, gazów i skład chemiczny wydzielającego się w procesie pyłu. Uzyskane w trakcie badań doświadczalnych wyniki pozwoliły na przeprowadzenie analizy porównawczej ukierunkowanej na określenie korelacji pomiędzy warunkami materiałowo-technologicznymi procesu lutospawania a badanymi zmiennymi. Key words: braze welding, coated steel sheets, pollutants emission Słowa kluczowe: lutospawanie, b[...]

Research into fume and gases emission during resistance welding of coated steel plates


  In the industry resistance welding has always been regarded as the process without the significant adverse effect on the work environment. The research literature of the last years dealing withinvestigations into fume and chemical factors of resistance welding was the only reason that has directed the attention of specialists on working safety to the amount and type of pollutants emitted during this process. The article presents research conducted at Instytut Spawalnictwa in Gliwice, Poland, into the emission of pollutants generated during spot resistance welding of steel plates covered with various protective coatings. The article demonstrates the research station and methodology of determina- tion of total fume, carbon monoxide, nitrogen oxides and organic matters. The examination of fume and gas emission was conducted during resistance welding of electrolytic and hot-dip coated plates,covered with zinc (Z), zinc and iron alloy (ZF), aluminium with the admixture of silicon (AS) as well as zinc-epoxy double layer coatings. The comparative analysis of the research results was aimed at the determining the impact of the coating type and welding current on the emission of fumes and gases during resistance welding of plates with different thickness. Zgrzewanie rezystancyjne oceniano w przemyśle jako niewpływające w sposób zdecydowanie niekorzystny na środowisko pracy. Dopiero literatura naukowa ostatnich lat, prezentująca badania ukierunkowane na czynniki pyłowe i chemiczne, powstające w trakcie zgrzewania, zwróciła uwagę specjalistów bezpieczeństwa pracy na ilość i rodzaj zanieczyszczeń emitowanych podczas tego procesu. W artykule omówiono badania emisji zanieczyszczeń wydzielających się przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach stalowych z różnymi powłokami ochronnymi. Przedstawiono stanowisko badawcze oraz metodykę oznaczania pyłu całkowitego, tlenku węgla, tlenków azotu oraz substancji organicznych. Badania emisji pyłu i gazów przeprowadzo[...]

Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych


  W artykule przedstawiono zakres i główne wnioski z badań prowadzonych w ramach Programu Wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", w którym Instytut Spawalnictwa realizował samodzielny projekt pt. "Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fi zy- fizy- cznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy". Zakres badań obejmował analizę i ocenę zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych przy spawaniu i lutospawaniu metodami niskoenergetycznymi, przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu ultradźwiękowym, wibracyjnym oraz tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny (metoda FSW). Na postawie wyników badań doświadczalnych opracowa- no zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych, zaprojektowano i zmieszczono na stronie internetowej Instytutu Spawalnictwa podstronę "BHP w spawalnictwie", stanowiącą podstawę do doboru efekty- wnej i bezpiecznej technologii spajania w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a także opracowano materiały szkoleniowe przeznaczone do kształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie poprawy warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych. In the article, the scope and main conclusions from research conducted in framework of National Programme entitled “Improvement of occupational safety and work conditions" were presented. In the framework of this Programme Instytut Spawalnictwa carried out its own project entitled “Evaluation of chemical and physical hazards in work environment during joining of different constructional materials using innovative methods as a supportive activity for safe work conditions’ forming". The scope of research covered analysis and evaluation of chemical and physical hazards during welding and weld brazing using low-energetic methods, d[...]

Tool for monitoring and analysing noise level and technological parameters on welding workstation DOI:10.15199/24.2017.3.2


  This article presents universal measurement-analytical system for monitoring, recording and analysing noise level and technological parameters on welding workstation. The paper describes the structure, functions and application of this system. This article presents also the research results of noise level during gas-shielded metal arc welding of steel. These results were used in analytical-advisory module of the system. Key words: measurement-analytical system, noise, welding materialtechnological conditions, gas-shielded metal arc welding.Introduction. Welding processes belong to manufacturing processes significantly and unfavourably affecting the work environment. Various welding methods generate excessive noise being a physical factor having a definitely destructive effect on the worker’s physical health and significantly deteriorating work conditions. Activities aimed to identify noise hazards accompanying welding processes are raised in many research programmes concerning the improvement of work conditions. The project entitled “Investigation and Development of a Measurement- Analytical System for Assessing the Level of Sounds Emitted in the Manufacture of Welded Structures" which is executed by the scientific and industrial consortium composed of Instytut Spawalnictwa, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (Institute of Occupational Labour and Environmental Health), Politechnikę Śląską Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (Silesian University of Technology - Faculty of Materials Science and Metallurgy) and Rosomak S.A. (Military Mechanical Works JSC) in Siemianowice Śląskie belongs to this trend. Main aim of this project was the development of an innovative measurement-analytical system for measuring and analysing welding process parameters and noise levels in technological floors [1]. The combination of measuring and recording functions of the system with analytical modules related to th[...]

Hałas przy spawaniu łukowym w osłonie gazów DOI:10.15199/24.2015.3.3


  W artykule przedstawiono badania wpływu warunków technologicznych procesu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów na poziom dźwięku generowanego w trakcie procesu. Omówiono wyniki badań dla wybranych metod spawania; MAG, MAG Pulse, CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, RapidArc, MAG Double Pulse, AC Pulse. Analizowano zależności pomiędzy warunkami materiałowo-tech- nologicznymi spawania a poziomem ciśnienia akustycznego dźwięku A oraz poziomem ciśnienia akustycznego w 1/3 oktawowych pasmach widma hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego. The article presents tests focused on the effect of gas-shielded metal arc welding technological conditions on the level of sounds generated during welding processes. The study discusses the results of tests for welding methods: MAG, MAG pulse, CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, RapidArc, MAG Double Pulse, AC Pulse. The analysis was concerned with the correlations between welding material-technological conditions and the acoustic pressure level of sound A and the acoustic pressure level in the 1/3 octave bands of audible and ultrasonic noise spectrum. Słowa kluczowe: hałas, spawanie łukowe w osłonie gazów, warunki materiałowo-technologiczne spawania Key words: noise, gas-shielded arc welding, welding material-technological conditions.Wprowadzenie. Przy procesach spawania pracow- nicy narażeni są na pracę związaną z hałasem słyszal- nym i ultradźwiękowym. Pomimo ciągłego rozwoju i doskonalenia środków produkcji, robotyzacji prac spawalniczych oraz rozwoju środków ochrony pracow- ników przed pracą w hałasie, można stwierdzić, że eks- pozycja na hałas w spawalnictwie stanowi wciąż jeden z głównych problemów. Za główne źródła hałasu przy produkcji spawalniczej uznaje się urządzenia i procesy technologiczne spawania, zgrzewania i cięcia metali, procesy obróbki powierzchni, takie jak: czyszczenie mechaniczne, szlifowanie, następnie kształtowanie i prostowanie elementów na zimno oraz transport ele- m[...]

 Strona 1