Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Marian Rosiński"

Nieizotermiczne strumienie powietrza wentylacyjnego w obiektach sportowo - widowiskowych

Czytaj za darmo! »

Hale sportowo - widowiskowe należą do największych obiektów użyteczności publicznej. Są one miejscem przeprowadzania różnorodnych imprez rekreacyjno - sportowych, zazwyczaj z udziałem publiczności. Ze względu na dużą kubaturę tego typu obiektów największą trudność, w fazie projektowania systemu wentylacji, sprawia właściwe zorganizowanie rozdziału powietrza. Zastosowany system musi być bard[...]

Aspekt ekonomiczny zastosowania odzyskiwania ciepła w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i budynkach jednorodzinnych

Czytaj za darmo! »

Każde przedsięwzięcie technologiczne, dotyczące także zagadnień odzyskiwania ciepłą, związane jest z uzyskiwaniem pewnych korzyści technicznych i ekonomicznych, jak też z poniesieniem określonych kosztów (nakładów finansowych). Uzyskany efekt ekonomiczny jest wypadkową tych dwóch składowych wielkości, przy czym poniesione koszty obniżają jego ostateczny rezultat, a osiągnięte korzyści zw[...]

Badania eksperymentalne niektórych parametrów termodynamicznych materiałów magazynujących ciepło PCM za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono i scharakteryzowano metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC (ang. DSC - differantial scanning calorimetry), którą wykorzystano do określenia entalpii przemian fazowych badanych substancji (topnienia i krzepnięcia) oraz do wyznaczenia wartości temperatury tych przemian. Badaniom poddano dwie substancje należące do różnych grup materiałów PCM, a mianowicie wosk pszczeli, jako materiał reprezentujący grupę wosków oraz octan sodu zaliczany do hydratów. Otrzymane wyniki poddano analizie, której wnioski przedstawiono w podsumowaniu.1. Wstęp Idealny materiał PCM wykorzystywany w magazynie ciepła, niezależnie od temperatury pracy magazynu ciepła i rodzaju zastosowanej substancji, powinien spełniać wiele wymagań. Powinien charakteryzować się: dużą wartością współczynnika przewodzenia ciepła, umożliwiać zmagazynowania dużej gęstości energii na jednostkę masy lub objętości substancji, materiał nie może zmieniać właściwości termodynamicznych podczas powtarzalnych cykli ładowania, rozładowywania układu (stabil[...]

Badania stabilności termodynamicznej podczas akumulowania ciepła w wosku pszczelim z wykorzystaniem zjawiska przemiany fazowej


  Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne materiału wzorcowego (idealnego) z grupy substancji PCM. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych dotyczących stabilności właściwości cieplnych wosku pszczelego, jako akumulatora ciepła, podczas cyklicznych procesów podgrzewania i ochładzania.W POLSCE, zużycie energii na jednostkę PKB jest około dwa razy większe niż średnia unijna. Długofalowa strategia UE wymaga przy tym, aby do 2016 r. zużycie energii spadło o 9%, a do 2020 r. o 20%. Dlatego, szczególnie w Polsce, w wielu energochłonnych dziedzinach musi nastąpić ograniczenie zużycia energii. W warunkach polskich, pod względem nadmiernego zużycia energii, wyróżnia się sektor budownictwa, którego udział w globalnym zużyciu energii pierwotnej wynosi ok. 40%. W związku z tym, konieczna jest racjonalizacja gospodarki energią, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej [1]. Działania oszczędnościowe dotyczą głównie energii zużywanej do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W tym kontekście konieczne jest również poszukiwanie nowych, ekologicznych i oszczędnych źródeł ciepła, a także sposobów jego magazynowania. Zgodnie z literaturą [2] magazynowanie ciepła można realizować wykorzystując: - metody mechaniczne, - mag[...]

Experimental determination of selected physicochemical properties of fuel oil compositions containing glycerol fraction Doświadczalne określenie wybranych fizykochemicznych właściwości kompozycji zawierających frakcję glicerolową jako paliwa opałowego DOI:10.15199/62.2016.6.5


  Three mixts. of glycerol fraction, MeOH and alc. fermentation forerun or/and slop were studied for phys. and chem. properties and compared with those of com. light fuel oil. The biofuels exhibited slightly higher viscosity and d. and lower S content than the com. oil and can be recommended as fuel oil component. Przedstawiono doświadczalnie wyznaczone właściwości fizykochemiczne i wartości opałowe frakcji glicerolowej i handlowego lekkiego oleju opałowego, wytypowanych do badań odpadów przemysłowych oraz wytworzonych kompozycji paliwowych. Określono zmiany właściwości kompozycji paliwowych w zależności od składu jakościowego i ilościowego. Poddano ocenie uzyskane wyniki badań, a także odniesiono je do wielkości normatywnych oraz do wartości uzyskanych dla handlowego lekkiego oleju opałowego. Uzyskano biopaliwa o nieco wyższej lepkości i gęstości, niskiej zawartości siarki oraz o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych. W ostatnim czasie na całym świecie jest prowadzona ocena zapasów kopalnych źródeł pozyskiwania energii. Realizowane są prace badawcze w zakresie uzyskania nowych paliw ze źródeł odnawialnych1- 3). Wśród nich należy wymienić biomasę rolniczą. Do istotnych argumentów wpływających na wzrost zainteresowania biomasą należą malejące zasoby energetyczne, nadprodukcja żywności w krajach wysoko rozwiniętych oraz powiększające się obszary nieużytków rolnych. Źródłem energii odnawialnej może być frakcja glicerolowa, produkt uboczny procesu transestryfikacji metanolem wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego4). Polska by spełnić rygorystyczne regulacje legislacyjne wynikające z przyjętych w Unii Europejskiej zasad redukcji emisji gazów cieplarnianych stosuje olej rzepakowy do produkcji biopaliw5, 6). Produkcja biodiesla w procesie transestryfikacji olejów roślinnych szybko wzrasta z powodu rządowej i europejskiej polityki. Stosowany jest też system wsparcia produkcji odnawialnych paliw silnikowych. Dos[...]

Ocena możliwości zastosowania różnych metod badawczych do określenia stabilności termodynamicznej wybranych materiałów PCM z grupy hydratów o niskiej temperaturze przemiany fazowej DOI:10.15199/9.2017.5.2

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie materiału fazowo zmiennego w budownictwie wymaga zbadania wielu jego właściwości fizykochemicznych. Aby zapewnić powtarzalność pracy i wysoką efektywność energetyczną systemu akumulatora ciepła, materiał PCM musi charakteryzować się przede wszystkim stabilnością termodynamiczną. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności termodynamicznej trzech komercyjnych materiałów PCM należących do grupy hydratów. Badania doświadczalne przeprowadzono dwiema powszechnie stosowanymi metodami badawczymi: metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC oraz metodą analizy termicznej prostej. Pozwoliło to na porównanie wyników badań uzyskanych przy zastosowaniu obu procedur laboratoryjnych oraz ich ocenę w badaniach stabilności termodynamicznej hydratów.1. Wstęp Materiały zaliczane do grupy materiałów fazowo zmiennych magazynujących ciepło (PCM), powinny mieć szczególne właściwości. Jak podano w literaturze przedmiotu [2], określić należy kryteria termodynamiczne, kinetyczne, chemiczne i względy ekonomiczne stosowania danego materiału. Idealny materiał wykorzystywany w magazynie ciepła, niezależnie od temperatury jego pracy i rodzaju wykorzystanej substancji, powinien: - charakteryzować się dużym współczynnikiem przewodzenia ciepła, - umożliwiać zmagazynowanie dużej ilości ciepła w jednostce masy lub objętości, - charakteryzować się niezmiennością właściwości podczas powtarzalnych cykli ładowania i rozładowywania układu (termodynamiczną stabilnością pracy w czasie), - być niekorozyjny, niepalny i nietoksyczny, - mieć odpowiednią (do konkretnego zastosowania) wartość temperatury topnienia, - być stabilny pod względem składu chemicznego i struktury tak, aby podczas pracy magazynu nie następowała segregacja fazy i rozkład chemiczny. Kryterium to jest szczególnie istotne w warunkach podwyższonej temperatury, w której materiał występuje w stanie ciekłym ze względu na możliwość dyfuzji atomów, a także zachodzenia nieprzewi[...]

 Strona 1  Następna strona »