Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"EWA KOWALSKA"

Recykling tworzyw polimerowych w Instytucie Chemii Przemysłowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najnowsze osiągnięcia Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie materiałowego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. W szczególności opisano wytwarzanie materiałów kompozytowych, z których można otrzymać węże porowate do nawadniania kropelkowego, samopoziomujące wylewki podłogowe, wykładziny podłogowe, ekrany akustyczne, geokraty i geosiatki. The plastics and rubber waste w[...]

Nowe rozwiązania w recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd wyników badań otrzymywania nowych kompozycji polimerowych z wykorzystaniem tworzyw recyklatowych jako surowców wtórnych: polietylen małej gęstości (LDPE), poli(chlorek winylu) (PVC). Odpady gumowe z opon samochodowych, uzdatniony termicznie fosfogips i makulaturę wykorzystano jako napełniacze do tworzyw sztucznych. Omówiono właściwości tego typu kompozycji oraz możl[...]

Zastosowanie surowców wtórnych jako napełniaczy termoplastycznych kompozycji polimerowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania nowych kompozycji polimerowych z wykorzystaniem surowców wtórnych jako napełniaczy. Jako napełniacze zastosowano odpady gumowe z opon samochodowych, uzdatniony termicznie fosfogips oraz produkty powstające w procesie destrukcji laminatów poliestrowo- szklanych. Przedstawiono właściwości tego typu kompozycji oraz możliwości ich praktycznego zastosowa[...]

Wpływ silanów na właściwości kompozytów poliolefinowych napełnianych odpadami gumowymi lub fosfogipsem

Czytaj za darmo! »

Zbadano procesy modyfikacji poliolefin (polietylen małej gęstości, polipropylen) rozdrobnionymi wulkanizowanymi odpadami gumowymi lub uzdatnionym termicznie fosfogipsem. Oceniono właściwości reologiczne, przetwórcze, wytrzymałościowe, mechaniczne i budowę strukturalną otrzymanych wysoko napełnionych (5-75% wag.) kompozytów. Omówiono wpływ dodatków kompatybilizujących w postaci silanów na [...]

Trzeba się śpieszyć!

Czytaj za darmo! »

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego, a szczególnie Kapitał Ludzki, rozbudziły w wielu średnich i małych firmach potrzebę szkoleń. Chociaż program istnieje od kilku lat, niewiele firm branży mięsnej skorzystało z takiego dofinansowania. Przyczyn pewnie jest kilka. Niska rentowność branży, rosnące koszty inwestycyjne (w szczególności w park maszynowy) odsuwały wydatki na szkolenia poza listę priorytetów. Niebagatelne były też obawy przed inwestowaniem w podnoszenie kwalifikacji pracowników i narażenie się na przechwycenie ich przez konkurencję. Firmy naszej branży nie miały sprecyzowanej polityki szkoleniowej, a powiązanie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników z innymi systemami, chociażby motywacyjnymi, było w powijakach. Narzekaliśmy na brak wykwalifikowanych pracowników, ale poniekąd godziliśmy się z taką sytuacją nie robiąc nic w tym kierunku. Wydatki na szkole[...]

Nanomateriały węglowe

Czytaj za darmo! »

Nanotechnologia to nowa dziedzina nauki XXI wieku, pozwalająca panować nad materią w skali pojedynczych atomów i cząsteczek. Pierwszy raz termin ten został zastosowany przez Erica Drexlera w połowie lat 80. XX wieku [1], chociaż uznaje się, że twórcą nanotechnologii był Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, który w 1959 roku wykazywał, że działanie molekularne jest możl[...]

Nanomateriały węglowe

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zainteresowanie metodami otrzymywania nanomateriałów oraz wyjątkowymi właściwościami tych materiałów rośnie w tempie ekspotencjalnym. Właściwości tych materiałów zależą od właściwości molekuł, atomów powierzchniowych i przypowierzchniowych. Np. obojętny chemicznie metal czy tlenek metalu może stać się aktywnym katalizatorem, jeśli zastosujemy go w postaci nanoziarnistej. [...]

Właściwości mechaniczne kompozytów z odpadami zawierającymi wełnę

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ dodatku rozwłóknionych odpadów dywanów o runie wełnianym i rozwłóknionych odpadów wełny z przemysłu tekstylnego na właściwości mechaniczne i strukturę kompozytów na osnowie aglomeratu PE-LD/PP oraz plastyfikowanego PVC. Dokonano porównania właściwości mechanicznych i budowy strukturalnej kompozytów uzyskanych przy użyciu walcarki oraz wytłaczarki jedno- i dwuślimakowej. Wyni[...]

Metoda syntezy nanoporowatych materiałów węglowo-palladowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach nanomateriały są w obszarze zainteresowań wielu dziedzin nauki i techniki z powodu ich specyficznych właściwości fizykochemicznych, teksturalnych i powierzchniowych, które umożliwiają zastosowanie nanomateriałów np. w elektronice, ceramice, biotechnologii, nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska czy procesach oczyszczania. Definicja nanomateriałów obejmuje materiały, w których co najmniej jedna faza ma wymiar nanometryczny (10-9 m) [1]. Właściwości nanomateriałów mogą znacznie odbiegać od własciwości materiałów o tym samym składzie fazowym i chemicznym, ale zbudowanych z większych elementów strukturalnych. Różnica wynika ze znacznego rozwinięcia powierzchni, które wpływa na zwiększoną reaktywność chemiczną oraz rosnącego udziału efektów kwantowych, d[...]

Badania mikroskopowe nanostrukturalnych warstw palladowo-węglowych otrzymywanych w dwustopniowej metodzie PVD/CVD


  Detekcja wodoru i jego związków jest bardzo istotnym problemem związanym z bezpieczeństwem i optymalizacją różnych procesów. W procesach stosowanych w przemyśle wymagane jest stosowanie detektorów wysoce selektywnych w odniesieniu do gazów znajdujących się w atmosferze otoczenia. Monitorowanie takich procesów wymaga zastosowania szybkich i dokładnych detektorów wodoru. Istnieje wiele rozwiązań technicznych budowy takich detektorów. Większość z nich zbudowana jest przeważnie z warstw aktywnych zawierających metale przejściowe z grupy VIII takie jak nikiel, pallad i platyna. Absorbowany z otoczenia wodór zmienia właściwości elektryczne i optyczne tych pierwiastków. Szczególnie pallad ma zdolność łatwego absorbowania wodoru. Thomas Graham przeprowadził już w roku 1869 badania przewodnictwa elektrycznego palladu w obecności wodoru w funkcji jego stężenia. Stwierdził on wzrost oporności Pd o 25% pod wpływem H2 [1]. W następnych latach Dewar [2] i Knott [3] zasugerowali, że oporność palladu zmienia się proporcjonalnie do stężenia wodoru i jest związana z tworzeniem się wodorku palladu. Obecnie przy zastosowaniu nanokrystalicznego palladu do budowy detektora powinno obserwować się wzrost czułości takiego detektora na skutek zwiększenia powierzchni aktywnej palladu. Z drugiej strony wykorzystanie nanoporowatego węgla w detektorach wodoru i/lub jego związków może rozszerzyć możliwość zastosowań do większej liczby gazów [4]. Węgiel porowaty jest szeroko stosowanym absorbentem o wysoko rozwiniętej powierzchni aktywnej, która może być sfunkcjonalizowana poprzez przyłączanie różnych grup funkcyjnych. Taka modyfikacja poprzez dodanie różnych grup funkcyjnych może zmieniać właściwości nanoporowatego węgla. W pracy tej prezentujemy badania struktury powierzchni warstw zbudowanych z matrycy z nanoporowatego węgla i osadzonych w niej nanoziaren palladu. Warstwy takie są wytwarzane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym (ITR) w Warszawie i b[...]

 Strona 1  Następna strona »