Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz PAJOR"

Model Doskonałości EFQM 2010


  Artykuł ma na celu przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w Modelu EFQM wersji 2010. W artykule zamieszczono podstawowe informacje o strukturze Modelu Doskonałości EFQM oraz szczegółowe zmiany w poszczególnych jego wymiarach, to jest: podstawowych zasadach doskonałości, kryteriach Modelu EFQM oraz układzie logicznym RADAR. Skomentowano również sposób, w jaki projektanci wersji Modelu Doskonałości EFQM 2010 dążą do pełniejszego zespolenia jego trzech wymiarów. The purpose of this paper is to show changes which ensued in a EFQM Excellence Model version 2010. The paper includes both basic information about the structure of Excellence Model EFQM and detailed changes in its particular dimensions: The Fundamental Concepts of Excellence, criteria of EFQM Model and RADAR logic. The paper also comments on the way the designers of new version of EFQM Excellence Model aim at closer combination of its three dimensions.Wśród rozwiązań mających na celu realizację zasady ciągłego doskonalenia (CI) w organizacji na szczególną uwagę zasługuje Model Doskonałości EFQM. Model ten stanowi instrument implementacji zasady ciągłego doskonalenia dla organizacji realizujących projakościową strategię zarządzania TQM. Jako narzędzie zarządzania model EFQM umożliwia kompleksową samoocenę organizacji, co pozwala na zdiagnozowanie jej słabości, a także poszukiwanie oraz uruchomienie potencjału usprawnień. Może być przeto wykorzystywany jako: narzędzie samooceny, które pozwala zmierzyć, w jakim miejscu na drodze do doskonałości znajduje się przedsiębiorstwo oraz pozwala zrozumieć uchybienia i znaleźć oraz zidentyfikować ich źródła; czyli może być podstawą oceny poziomu implementacji TQM w tym przedsiębiorstwie, podstawa dla wspólnego zestawu pojęć i sposobu myślenia o rozwoju przedsiębiorstwa, przyjętego przez różne funkcje w przedsiębiorstwie, struktura pozycjonująca istniejące inicjatywy w systemie i dla systemu zarządzania przedsiębiorstwem. [...]

Proces certyfikacji w ocenie klientów

Czytaj za darmo! »

Image jednostki certyfikującej oraz jakość usługi to kluczowe czynniki sukcesu. Wprowadzenie Intensywna certyfikacja systemów zarządzania jakością opartych o normę ISO 9001 może być skuteczna pod warunkiem, że wzrostowi ilości wydawanych certyfikatów nie będzie towarzyszył spadek jakości usługi certyfikacyjnej. Jednym z istotnych elementów jakości usługi certyfikacyjnej jest ocena tego procesu przez klientów - firmy, które otrzymują certyfikat w danej jednostce. Ponieważ usługa certyfikacyjna funkcjonuje na zasadzie rynkowej, organizacje mają możliwość wyboru jednostki certyfikującej, która spełnia ich oczekiwania i oferuje usługę na wysokim poziomie. W tej sytuacji można domniemywać, że poziom tejże usługi jest ważnym elementem warunkującym przetrwanie na rynku instytucji [...]

Proces certyfikacji w ocenie jednostek certyfikowanych


  Image jednostki certyfikującej oraz jakość usługi to kluczowe czynniki sukcesu w branży certyfikacyjnej.Intensywna certyfikacja systemów zarządzania jakością opartych o normę ISO 9001 może być skuteczna pod warunkiem, że wzrostowi liczby wydawanych certyfikatów nie będzie towarzyszył spadek jakości usługi certyfikacyjnej. Jednym z istotnych elementów jakości usługi certyfikacyjnej jest ocena tego procesu przez klientów tj. firmy, które otrzymują certyfikat w danej jednostce. Ponieważ usługa certyfikacyjna funkcjonuje na zasadzie rynkowej, organizacje mają możliwość wyboru jednostki certyfikującej, która spełnia ich oczekiwania i oferuje usługę na oczekiwanym poziomie. W tej sytuacji można domniemywać, że poziom tejże usługi jest ważnym elementem warunkującym przetrwanie na rynku instytucji certyfikującej w warunkach coraz ostrzejszej konkurencji z nowo powstającymi jednostkami. Przedstawiono tu analizę wyników badań prowadzonych wśród klientów jednej z polskich jednostek certyfikacyjnych. Badania te miały na celu określenie czynników wpływających na jakość usługi certyfikacyjnej oraz zbadanie jakości usług świadczących przez tę jednostkę. Proces certyfikacji - podstawy problematyki W ramach dostosowania się polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej, związanych z przy- Z uwagi na fakt iż proces certyfikacji oraz zasady funkcjonowania jednostek certyfikujących to problemy stosunkowo dobrze omówione w literaturze przedmiotu w niniejszym rozdziale podane zostaną jedynie najważniejsze informacje potrzebne w kontekście prowadzonych badań. Czytelników zainteresowanych tematem można odesłać między innymi do następujących pozycji: [Łuczak 2004; Łuczak 2008; Pacana, Stadnicka 2007; Rączka, Pawłowska 2004; Rogala, Piekiełek 2007; Lisiecka 2008] stosowaniem obszaru badań i certyfikacji, w dniu 30.08.2002 r. została uchwalona Ustawa o systemie oceny zgodności. Ustawa definiuje pojęcie certyfikacji w następujący sposób: działanie[...]

Jakość procesu certyfikacji systemów zarządzania


  W świetle nowej edycji normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011.O potrzebie zmian w certyfikacji Od pewnego czasu dyskutowane są potrzebne zmiany w procesie certyfikacji systemów zarządzania w celu podniesienia jej wiarygodności, a także stosowania działań etycznych na rynku certyfikacyjnym. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi w pewnym stopniu nowa edycja normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 . Norma ta kładzie szczególny nacisk na wymagania dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania w zakresie kryteriów kompetencyjnych personelu zaangażowanego w zarządzanie oraz przeprowadzanie auditów i certyfikacji, w tym na identyfikację tzw. obszarów technicznych. Wprowadza również inne zmiany, które mogą doskonalić proces certyfikacji systemów zarządzania. Celem publikacji jest zatem wskazanie zmian w nowej edycji normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 (ISO/IEC 17021:2011) w kontekście doskonalenia procesu certyfikacji systemów zarządzania. Certyfikacja a akredytacja Doskonalenie procesu certyfikacji systemów zarządzania odbywa się między innymi poprzez ocenę zgodności jednostek certyfikujących, czyli akredytację. W rozumieniu normy PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to: "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności" lub definiowana PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. PKN, Warszawa 2011 PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne, PKN, Warszawa 2006 w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 . Zmiany w akredytacji wynikające z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 zostały zasygnalizowane w 2011 roku w komunikacie PCA . Szczegółowy opis systemu akredytacji w Polsce zawarty jest natomiast w Opisie Systemu Akredytacji . Udzielona jednostce certyfikującej akredytacja na określone prog[...]

 Strona 1