Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Nowak"

Spalanie tlenowe w kotłach pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2


  Rosnąca świadomość zmian klimatu doprowadziła do wzrastającej aktywności badań technologii ograniczających emisję CO2. Według obecgo stanu wiedzy emisje CO2 wymagają znacznego zmniejszenia, aby ograniczyć globalne ocieplenie. Unia Europejska ostatnio zapowiedziała zmniejszenia do 2020 r. o 20%, w stosunku do emisji z 1990 r. Oczekuje się, że w innych krajach także wzrosną starania, by zmniejszyć emisję CO2. Są trzy główne drogi zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, pochodzących z wytwarzania energii elektrycznej. Po pierwsze, wzrost wydajności energii w produkcji i konsumpcji energii elektrycznej. Po drugie, zmiana na źródła energii o mniejszej emisji CO2, takie jak: gaz ziemny, energia jądrowa i w szczególności źródła odnawialne. Po trzecie, wychwytywanie i magazynowanie produkowanego CO2 z elektrowni węglowych CCS (Carbo capture and storage). To ostatnie działanie pozwoliłoby na ciągłe wykorzystanie węgla i innych paliw kopalnych ze znacznym zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Już od lat 80. ubiegłego wieku prowadzone są dyskusje nad wychwytywaniem i składowaniem CO2, ale brak zachęt ekonomicznych ograniczył to wdrożenie. Mimo aspektów technicznych i ekonomicznych, kwestie bezpieczeństwa i kwestie regulacyjne w odniesieniu do transportu i składowania CO2 pozostają niejasne. Obecnie, pomysł wychwytywania i składowania dwutlenku węgla nie był realizowany na dużą skalę. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana z wychwytem, transportem i składowaniem dwutlenku węgla to nowy kierunek badawczy w energetyce realizowany w kraju w programie strategicznym NCBiR "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" w ramach zadania 2 "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2". Celem prac realizowanych w tym zadaniu jest wybór oraz opracowanie optymalnych wytycznych procesowych i projektowych dla układów oxy-spalania węgla, stanowiącychpo[...]

PRZEDSTAWIANIE PARAMETRÓW SIECIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SKIEROWANYCH LICZB ROZMYTYCH DOI:10.15199/59.2018.8-9.37


  1. WSTĘP W celu realizacji potrzeb związanych z zarządzaniem i sterowaniem sieciami telekomunikacyjnymi wykonywane są różnego rodzaju pomiary. Ich nieodłączną cechą jest występowanie niepewności pomiarowej, wynikającą z ograniczeń technicznych i fizycznych w danym eksperymencie pomiarowym. W praktyce bardzo często stosuje się następujące podejścia: - Mierzenie danej wielkości jednorazowo i przyjmowanie jej wartości chwilowej jako obiektywnej wartości wielkości mierzonej w celu dalszego wykorzystania. - Mierzenie danej wielkości kilkukrotnie i wyciąganie wartości średniej. Takie podejście pozwala zmniejszyć wariancję uzyskiwanego wyniku. Przedstawione proste metody pozwalają wyznaczyć jedną, konkretną wartość. Można je również rozszerzyć o informację na temat wielkości błędu pomiarowego (względnego, bezwzględnego). Tak zmierzona wielkość wraz z określonym błędem pomiaru może być dalej przetwarzana w systemie informacyjnym. W niektórych zastosowaniach taki prosty model zbierania danych pomiarowych jest niewystarczający, dlatego też można użyćbardziej zaawansowanego aparatu, opartego na liczbach rozmytych, który pozwala ująć opisaną niejednoznaczność pomiarową. Drugim ważnym aspektem jest zmienność mierzonej wartości w czasie, która może być wykorzystywana w zaawansowanych systemach informatycznych i telekomunikacyjnych. Zmienność parametru w kolejnych pomiarach może mieć charakter losowy, np. za sprawą błędów pomiarowych, efektów szumowych czy błędów zaokrągleń. Zmienność mierzonych wartości w czasie w czasie może również mieć charakter pewnego trendu, którego detekcja może być przydatna w procesie monitorowania stanu parametrów sieciowych i zarządzania siecią. W tym celu mogą zostać wykorzystane skierowane liczby rozmyte, które pozwalają opisać trend w danym ciągu pomiarów. 2. SKIEROWANE LICZBY ROZMYTE 2.1. Liczby i zbiory rozmyte W niniejszej pracy centralnym punktem jest liczba rozmyta. Aby zdefiniować liczbę rozmyt[...]

Zabezpieczanie mocznika granulowanego przed zbrylaniem i pyleniem

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwiązanie techniczne zastosowane w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wprowadzające niskonakładowy sposób kondycjonowania mocznika granulowanego. Uniknięto budowy bębna powlekającego, który stosuje się w technologiach produktów sypkich modyfikowanych powierzchniowo. Zastosowany środek do powlekania o nazwie "Mopol", rozpylony za pomocą odpowiedniej dyszy tworzy areozol, równomie[...]

 Strona 1