Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH BUJALSKI"

Rozwój ciepłownictwa w warunkach ciągłych ograniczeń emisji SO2, NOx oraz pyłu

Czytaj za darmo! »

OBOWIĄZUJĄCE obecnie w Polsce prawne ograniczenia dopuszczalnych emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu [1] są stosunkowo mało wymagające dla polskiego ciepłownictwa, w którym podstawowym źródłem ciepła jest węglowy kocioł wodny typu WR. Z technicznego punktu widzenia oznacza to, że w kotłach tych można spalać węgiel kamienny, jeżeli zawartość w nim siarki nie przekracza 0,8%. Proces spalania prowadzony jest w sposób uporządkowany (nie występuje wtedy nadmierna emisja NOx), a przed kominem zainstalowany jest przyzwoity multicyklon. Od kilku lat pojawia się informacja, że obecne warunki mogą w najbliższym czasie zostać zaostrzone i problem ten był przedmiotem dyskusji na dwóch kolejnych Forach Ciepłowników [2, 3]. Związana ona była przede wszystkim z wdrożeniem Dyrektyw[...]

Projekt strategii rozwoju kogeneracji w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dotychczasowy rozwój kogeneracji w Polsce oraz omówiono projekt programu jej rozwoju, w którym proponuje się wprowadzenie wielu działań, zarówno o charakterze prawno - administracyjnym jak i finansowym.KOGENERACJA jest technologią jednoczesnego (skojarzonego) wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Pozwala ona wykorzystać ciepło, które w układach kondensacyjnych, stosowanych w rozdzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej, jest rozpraszane do otoczenia. Wykorzystanie technologii kogeneracyjnej pozwala więc, w istotny sposób zmniejszyć zużycie paliw pierwotnych oraz ograniczyć emisję do otoczenia produktów spalania, w tym dwutlenku węgla. Zalety kogeneracji spowodowały, że uznana ona została za technologię preferowaną do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, stąd kraje UE przyjęły Dyrektywę 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii [1]. Dyrektywa wprowadza pojęcie wysokosprawnej kogeneracji, tj. skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, które pozwala zaoszczędzić minimum 10% paliwa. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do wspierania wysokosprawnej kogeneracji, tak aby stworzyć inicjatywy niezbędne do zaspokojenia potrzeby stabilnych realiów gospodarczych i administracyjnych do inwestowania w nowe instalacje kogeneracyjne. Zalety kogeneracji dostrzeżono także w dokumencie "Polityka energetyczna Polski do roku 2030" [2]. Uznano w nim kogenerację za technologię, która pozwala poprawić efektywność energetyczną gospodarki, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, pozytywnie wpływać na rozwój rynku energii oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Stąd, jako jeden z celów ilościowych polityki energetycznej kraju uznano "dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r." Obecnie w Polsce [...]

Analiza czynników niskowrzących do rozprężania w cylindrze z tłokiem hydraulicznym DOI:10.15199/8.2016.11.3


  W pracy przedstawiono analizę wykorzystania różnych czynników chłodniczych w urządzeniu do wytwarzania energii elektrycznej. Układ zasilano ciepłem niskotemperaturowym na poziomie 80-100oC. Do generowania prądu wykorzystano turbinę cieczową współpracującą z tłokiem hydraulicznym. Słowa kluczowe: czynniki chłodnicze, generacja prądu, tłok hydrauliczny The paper presents an analysis of the use of different refrigerants in a device for generating electricity. The system was fed with a low temperature heat at 80-100oC. To generate power used liquid turbine cooperating with a hydraulic piston. Keywords: refrigerants, power generation, hydraulic piston 1. WSTĘP Ciepło odpadowe niskotemperaturowe stanowi olbrzymi potencjał generacji energii elektrycznej przy bardzo niskich kosztach zmiennych. Niestety nie oznacza to generacji taniej energii elektrycznej, ponieważ układy wykorzystujące niskotemperaturowe ciepło, czyli układy ORC (Organic Reankine Cycle), są relatywnie drogie i nisko sprawne. Niska sprawność wynika z ograniczeń termodynamicznych silników cieplnych, tj. z małej różnicy temperatur między dolnym, a górnym źródłem ciepła. W związku z tym jedyną możliwością jest obniżenie kosztów inwestycyjnych utrzymując poziom sprawności na obecnym poziomie. Najdroższym elementem w tego typu układach jest turbina. Jej wysoki koszt wynika z tego, że tego typu układy posiadają małą moc w związku z tym skomplikowane urządzenie, takie jak turbina parowa ma wysoki koszt jednostkowy. Drugi istotny problem wynika z tego, że stosowane czynniki niskowrzące wykazują duży stopień penetracji i nie tylko uciekają przez błędnie wykonane połączenia, ale nawet przez spawy, czy przez lity materiał. W związku z tym wykonanie uszczelnień w tego typu turbinie jest trudne. W celu minimalizacji tych problemów autorzy zaproponowali, aby rozprężania w turbinie zamienić na rozprężania w cylindrze z tłokiem hydrau[...]

 Strona 1