Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Piętka"

Efekty zastosowania wysokosprawnej kogeneracji w systemie ciepłowniczym miasta Opola


  OBECNIE sektor ciepłowniczy w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, ale przede wszystkim, prawnych i rynkowych. Wyzwania te dotyczą zarówno wytwarzania, jak i przesyłania ciepła. Bardzo istotny wpływ na stan sektora ma również zmniejszająca się energochłonność budynków, a co za tym idzie spadek odbioru ciepła. Pakiet klimatyczno-energetyczny UE wraz z wchodzącymi w jego skład dyrektywami w sposób bezpośredni i znaczący wpłynie na cały polski sektor energetyczny a w tym na rynek ciepła. Głównym celem ciepłownictwa wynikającym z zapisów poszczególnych dyrektyw jest wzrost efektywności energetycznej począwszy od optymalizacji zużycia ciepła, poprzez przesyłanie, a skończywszy na procesach wytwórczych. Powinno to skutkować oszczędnościami w zużyciu energii pierwotnej zawartej w zasobach naturalnych Ziemi. Obowiązujące regulacje nakładają z jednej strony pewne obowiązki i jasno sprecyzowane wymogi dotyczące poszczególnych uczestników rynku energii, a z drugiej oferują systemy wspierania stosowanych rozwiązań proefektywnościowych w formie różnego rodzaju certyfikatów, stanowiących wartość dodaną do podstawowych produktów, którymi są: ciepło i energia elektryczna. Ponadto w przypadku realizacji różnych przedsięwzięć istnieje możliwość uzyskania preferencyjnych środków finansowych na inwestycje, wliczając w to bezzwrotne dotacje. Takie warunki stwarzają doskonałą okazję do rozwoju wysokosprawnej kogegeneracji w istniejących systemach ciepłowniczych. Modernizacja ciepłowni poprzez nadbudowę układami kogeneracyjnymi pozwala na wytwarzanie nowego produktu w postaci energii elektrycznej, który może być sprzedawany na wolnym rynku. Uzyskany w ten sposób wzrost efektywności energetycznej, a przede wszystkim ekonomicznej, w znaczący sposób wpływa na stabilizację cen ciepła, co bezpośrednio podnosi jego konkurencyjność. 1. Rynek ciepła w Opolu Ciepło wyprodukowane w Elektrociepło[...]

 Strona 1