Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RADOSŁAW MIŚKIEWICZ"

Taksonomia jako narzędzie ocen struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hutniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule zastosowano metodykę taksonomicznego grupowania podobieństw do oceny struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hutniczych. Określono grupę zmiennych, umożliwiających grupowanie i porównywanie przedsiębiorstw. Szczegółowo omówiono elementy podstawowe struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hutniczych realizujących strategię aliansów. Omówione wskaźniki przyczynią się do zwiększenia sk[...]

Zróżnicowanie struktur organizacyjnych ze względu na układ pionów scalonych na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych


  W artykule przedstawiono znaczenie zróżnicowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie ich łączenia i integracji w ramach fuzji i przejęć na przykładzie grupy przedsiębiorstw przemysłu hutniczego. Zakresem badań objęto człony kierownicze przedsiębiorstw w ramach struktur organizacyjnych zwanych departamentyzacją. Ponieważ w tych typach struktur funkcjonalizacja występuje na drugim szczeblu zarządzania, przeprowadzono badania, pozwalające ustalić różnice występujące w strukturach poszczególnych pionów scalonych. Ustalone różnice odniesiono do struktury wzorcowej, co pozwoliło, w efekcie końcowym, do ustalenia miejsca poszczególnych działów w pionach scalonych przedsiębiorstw. Wyniki badań mogą posłużyć przedsiębiorstwom hutniczym do modernizacji struktur organizacyjnych w celu zapewnienia im lepszej realizacji funkcji. This paper presents the importance of differentiating the organizational structures of enterprises in the process of their joining and integration within the mergers and acquisitions, based on the examples of a group of steel industry enterprises. The scope of the research included senior business units within the organizational structures called departmentalization. As functionalization occurs on the second level of management in these types of structures, the research allowing to establish the differences in the structures of individual merged units was carried out. The established differences were related to the standard structure, which eventually allowed to determine the location of various departments in the units of merged enterprises. The results of the research can be used by steel companies to modernize organizational structures in order to ensure a better functions realization. Słowa kluczowe: struktury organizacyjne, funkcjonalizacja, piony scalone Key words: organizational structure, functionalization, department integrationWstęp. Każde przedsiębiorstwo posiada własną strukturę organizacyjną. Przy jej[...]

 Strona 1