Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ WRÓBEL"

Pomiary inwentaryzacyjne stalowych wież telekomunikacyjnych


  Stalowe wieże kratowe są konstrukcjami inżynierskimi o ustrojach przestrzennych i cechuje je przede wszystkim bardzo duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych. Budowle o konstrukcji wieżowej- kratowej stosuje się jako konstrukcje wsporcze anten, słupy energetyczne, podparcia kominów przemysłowych, a najczęściej jako wieże telekomunikacyjne oraz obserwacyjne - głównie dla monitorowania stanu bezpieczeństwa pożarowego w leśnictwie. Konstrukcje te są bardzo wrażliwe na błędy montażu oraz wymagają zapewnienia wysokiej niezawodności wszystkich elementów. Dla oceny bezpieczeństwa konstrukcji wieży analizuje się stan techniczny poszczególnych elementów oraz geometrię konstrukcji i jej zmiany w czasie. Podstawowym badaniem jest pomiar wychylenia osi wieży od pionu na poszczególnych wysokościach. Same pomiary pionowości dla wież kratowych są często niewystarczające (zwłaszcza dla wież o przekroju kwadratowym bądź prostokątnym). Pomijają one bardzo ważny aspekt, jakim może być skręcenie konstrukcji wokół osi własnej. Dlatego błędem w sztuce jest ograniczenie pomiarów geodezyjnych geometrii wieży kratowej jedynie do wyznaczenia wychylenia osi, bez analizy przestrzennego kształtu poszczególnych krawężników. Inwentaryzacyjnemu pomiarowi geodezyjnemu powinny podlegać poziome przekroje konstrukcji wieży na wybranych wysokościach. Analiza kształtu poszczególnych przekrojów oraz określenie ich wzajemnego skręcenia umożliwiają ocenę deformacji konstrukcji. W poszczególnych przekrojach należy mierzyć narożniki stalowych elementów konstrukcji. Można zastosować metodę wcięć kątowych lub biegunową. Wykorzystanie tachimetrów elektronicznych z bezlustrowym pomiarem odległości ułatwia prowadzenie takich prac. Istotny jest odpowiedni sposób celowania przy pomiarze odległości do narożników. W artykule opisano metodykę pomiaru, sprawdzoną na wielu obiektach. Badania te pozwoliły na ocenę możliwej do uzyskania dokładności wyników. Słowa kluczowe: stalowe wie[...]

Wpływ nasłonecznienia na wyznaczane wychylenie kominów stalowych


  Odchylenia osi trzonu komina od linii pionu wyznaczane są podczas montażu, w pomiarach inwentaryzacyjnych powykonawczych, jak również wykonywanych na potrzeby opracowania ekspertyz technicznych kominów. Pomiary geodezyjne pionowości komina powinny być wykonane przed wschodem słońca lub w dzień pochmurny. Wyniki takich pomiarów odnoszą się do stanu spoczynkowego. Nasłonecznienie powoduje ugięcie trzonu komina i przemieszczanie jego wierzchołka względem położenia spoczynkowego. Ugięcie to zależy od intensywności nasłonecznienia i temperatury powietrza. Jest to odkształcenie sprężyste, ustępujące po pewnym czasie braku nasłonecznienia. Jeżeli jest konieczne wykonanie pomiarów w słoneczny dzień, to z wyników pomiarów geodezyjnych dotyczących wychylenia kominów wyznaczonych w słoneczne dni powinny zostać wyeliminowane odkształcenia sprężyste spowodowane nasłonecznieniem. Eliminacja tych sprężystych odkształceń jest możliwa poprzez ich obliczenie na podst. aktualnego rozkładu temperatury trzonu. Jedynym sposobem szybkiego określenia rozkładu temperatury na powierzchni komina jest technika termograficzna. W artykule przedstawione są badania zgodności pomierzonych i obliczonych wartości wychylenia komina spowodowanego nasłonecznieniem. Podjęto również próbę eliminacji wpływu nasłonecznienia przez odpowiednią procedurę pomiaru. Rozważania dotyczą kominów stalowych bez wymurówki, charakteryzujących się małą pojemnością i dobrą przewodnością cieplną. Słowa kluczowe: kominy stalowe, wychylenie komina, temperatura, termografia Influence of Sun illumination on determined values of deviation of steel chimneys Abstract. The deflection of chimney shaft from the vertical axis needs to be measured during construction, post-construction survey and as a part of inspections. The deflection should be measured before sunrise or on a cloudy day, so that the results describe the chimney in resting position. Insolation results in bending of the chimney shaft and[...]

 Strona 1