Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JAN POPCZYK"

Paliwa dla ciepłownictwa w świetle realizacji celów europejskich

Czytaj za darmo! »

Jeśli w 2008 roku chcemy się dobrze przysłużyć ciepłownictwu, to w ten sposób, że pokażemy nową perspektywę, w której konkuruje ono (w jednakowych warunkach) o te same paliwa, ale szczególnie o paliwa odnawialne, z elektroenergetyką i transportem. Do takiej konkurencji przyczynią się: fundamentalnie uniwersalizacja technologii energetycznych i rozwój paliw nowych generacji1), a politycznie [...]

Pakiet energetyczno-klimatyczny "3 x 20"

Czytaj za darmo! »

W POLSCE ciągle utrzymuje się skłonność do traktowania Pakietu "3 x 20" jako przepisu na działania operacyjne, widziane przez pryzmat dotychczasowego (i często jeszcze obecnego) rozumienia energetyki, czyli energetyki z branżowymi rynkami końcowymi, z paliwami branżowymi, technologiami (systemami) branżowymi i zarządzanej branżowo. W takiej perspektywie dowodzi się, że cele Pakietu są szkodliwe dla Polski, a ponadto, że celów tych nie da się spełnić. W rzeczywistości Pakiet nie jest operacyjną procedurą, którą należy realizować tylko za pomocą obecnej wiedzy. Pakiet jest siłą sprawczą, która ma wyzwolić innowacyjną energetykę. Zatem wyścig, który został uruchomiony za pomocą Pakietu wygrają niekoniecznie ci, którzy mają obecnie dużo, ale ci, którzy szybciej będą się uczyć i b[...]

Energetyka rozproszona w ciepłownictwie DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono możliwości zastosowania Urządzeń Rozproszonej Energetyki (URE) w gospodarce energetycznej Polski. Udowodniono, że wprowadzenie URE, poparte odpo- wiednim wsparciem rządowym, pozwoli na spełnienie przez Polskę wymagań Pakietu "3x20".340 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 340÷349 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: Urządzenia Rozproszonej Energetyki, Pa- kiet "3x20" Streszczenie W artykule omówiono możliwości zastosowania Urządzeń Rozproszonej Energetyki (URE) w gospodarce energetycznej Polski. Udowodniono, że wprowadzenie URE, poparte odpo- wiednim wsparciem rządowym, pozwoli na spełnienie przez Polskę wymagań Pakietu "3x20". Keywords: Distributed Energy Systems, "3x20" Package Abstract The article discusses the applicability of the Distributed Ener- gy Systems (DES) in the Polish energy economy. It has been shown that the introduction of the DES, backed by the appro- priate support of the government, will enable Poland to meet the "3x20" Package requirements. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk; Politechnika Śląska; e-mail: jan.popczyk@polsl.pl Energetyka rozproszona w ciepłownictwie Potencjalna przewaga konkurencyjna ciepłownictwa na rynku celów Pakietu "3 x 20" Distributed Power Engineering in District Heating Potential Competitive Advantage of District Heating on Target Market of "3 x 20" Package JAN POPCZYK* ) PRaca nad niniejszym referatem została zakończona w czasie (koniec lipca 2010), kiedy w mediach (w tym w In- ternecie) pojawiły się informacje o tym, że Chiny zdetronizo- wały USA na liście Międzynarodowej Agencji Energetycznej i stały się największym na świecie konsumentem energii/pa- liw, a tym samym stają się liderem w energetyce URE (Urzą- dzenia Rozproszonej Energetyki), za przyczyną prawie mo- nopolistycznej pozycji w zakresie produkcji ma[...]

Synergetyka

Czytaj za darmo! »

Pod pojęciem synergetyki rozumie się syntezę długoterminowych przemian strukturalnych (technologicznych, ekonomicznych i społecznych) obejmujących - w kontekście bezpieczeństwa energetycznego - budownictwo (inteligentny dom plus-energetyczny), transport (samochód elektryczny), rolnictwo (rolnictwo energetyczne - biogazownie, biorafinerie) i energetykę (energetyka OZE/URE), która będzie się dokonywać w środowisku Smart Grid i z troską o bezpieczeństwo ekologiczne. Abstract. The concept of synergism implies the synthesis of long-term structural changes (technological, economic and social), including - in the context of energy security - construction (smart plus-energy building), transport (electric vehicle), agriculture (energy agriculture - biogas, biorefineries) and energy industry (RES/DDG) which will occur in the Smart Grid environment and address concerns for ecological safety. (Synergism) Słowa kluczowe: Strategia energetyczna. Holistyczne podejście. Keywords: Energy strategy, mart grid Wprowadzenie Świat wszedł w proces nowej konsolidacji kompetencji, którą tu nazywa się synergetyką. Przesłanki technologiczne, ekonomiczne/biznesowe i społeczne procesu narastały od dawna, a kryzys finansowoekonomiczny 2007-2010 tylko znacznie przyspieszył bieg wydarzeń. Pojęcie synergetyki zostało wprowadzone przez autora w 2009 roku w wykładzie [1], przy tym wówczas jeszcze bez pełnej świadomości jego potencjału objaśniającego, do opisania tego co można, w kontekście energetyki, antycypować jako V falę innowacyjności. Jeśli się uzna, że wcześniejsze cztery były następujące: I - górnictwo i maszyna parowa, fabryka i kolej, II - elektryka/elektroenergetyka, ropa naftowa i samochód, III - wynalazki na potrzeby II wojny światowej i energetyka jądrowa, IV - elektronika i komputery, telekomunikacja i Internet, zasada TPA i energetyka gazowa (bardziej szczegółowa charakterystyka wymienionych fal przedstawiona jest w zał. 1). Istotą fal I do IV by[...]

 Strona 1