Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech SZELĄG"

Polowo-obwodowa analiza silnika trójfazowego o biegunach wpisywanych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania silnika o biegunach wpisywanych. Do jego analizy zaproponowano polowoobwodowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, cieplnych i mechanicznych. Uwzględniono histerezę magnetyczną materiału magnetycznie twardego. Do rozwiązania równań modelu wykorzystano metodę numeryczną polegającą na dyskretyzacji przestrzeni i czasu. Opracowaną metodę oraz oprogramowanie wykorzystano do analizy procesu rozruchu silnika trójfazowego o biegunach wpisywanych. Abstract. In the paper an electric motor with written poles has been presented. To the analysis of coupled electromagnetic, thermal and mechanical motion phenomena in the motor the field-circuit model has been proposed. In the consideration the magnetic hysteresis of permanent magnet material has been taken into account. The numerical implementation of proposed model is based on the space and time discretisation. Elaborated method and software have been applied to the analysis of 3-phase written pole motor. (Field-circuit analysis of 3-phase written pole motor). Słowa kluczowe: silnik o biegunach wpisywanych, model polowo-obwodowy, analiza, zjawiska sprzężone. Keywords: written pole motor, field-circuit model, analysis, coupled phenomena. Wprowadzenie Silniki o biegunach wpisywanych w stanie pracy ustalonej zachowują się jak maszyny synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi. Natomiast podczas rozruchu, po załączeniu na uzwojenie stojana napięcia zasilającego, powstaje w nich moment elektromagnetyczny histerezowy oraz moment asynchroniczny. Zaletą tych silników w porównaniu z silnikami synchronicznymi magnetoelektrycznymi o rozruchu asynchronicznym jest brak w przebiegu momentu elektromagnetycznego rozruchowego składowej przemiennej wytwarzanej przez magnesy trwałe. Składowa ta utrudnia rozruch silników o magnesach trwałych. Silniki o biegunach wpisywanych charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami rozruchowymi. Względny prąd rozr[...]

Analiza zjawisk sprzężonych w magnetoreologicznym różnicowym układzie przenoszenia momentu obrotowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono polowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, hydrodynamicznych, cieplnych i mechanicznych w różnicowym układzie przenoszenia momentu obrotowego z cieczą magnetoreologiczną. Układ różnicowy wykorzystano do pozycjonowania chwytaka w nowatorskiej konstrukcji dwuosiowego manipulatora pneumatycznego. Do rozwiązania równań modelu wykorzystano metodę elementów skończonych oraz algorytm kolejnych kroków czasowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych. Abstract. In the paper the authors focused on the model of coupled electromagnetic, hydrodynamic, thermal and mechanical motion phenomena in axial symmetry magnetorheological fluid torque transducer for gripper positioning of a new design of two-axis pneumatic manipulator. The governing equations of these phenomena are presented. The numerical implementation of the mathematical model is based on the finite element method and a step-by-step algorithm. The selected results of the calculations are presented. (Model of coupled electromagnetic, hydrodynamic, thermal and mechanical motion phenomena in axial symmetry magnetorheological fluid torque transducer). Słowa kluczowe: ciecze magnetoreologiczne, manipulator pneumatyczny, analiza zjawisk sprzężonych. Keywords: magnetorheological fluids, pneumatic manipulator, coupled phenomena analysis. Wstęp We współczesnych zautomatyzowanych liniach produkcyjnych wzrasta zapotrzebowanie na manipulatory pneumatyczne. Decyduje o tym ich niska cena, wysoka niezawodność oraz dobre parametry dynamiczne. Ich podstawowym zadaniem jest zastępowanie pracy ręcznej, głównie w prostych powtarzających się operacjach, takich jak podnoszenie i podawanie, czy pozycjonowanie półproduktów na linii produkcyjnej. Zmiana pozycji chwytaka z punktu do punktu (ang. Point to Point) jest realizowana przeważnie za pomocą prostego programu sterującego. W języku angielskim takie urządzenia nazywane są manipulatorami typu "Pick and Place (PaP[...]

Analiza wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne w cieczy magnetoreologicznej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wykorzystywane w technice układy do wyznaczania naprężeń stycznych i lepkości cieczy. Zaprezentowano opracowaną konstrukcję reometru do analizy wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia w cieczach magnetoreologicznych (MR). Przedstawiono zbudowane skomputeryzowane stanowisko do automatycznego badania wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne. Zamieszczono wybrane rezultaty badań cieczy MRF-132AD i MRF-132LD produkowanych przez firmę Lord Corporation z USA. Abstract. The paper presents review of common systems for measuring of the shear stresses and the viscosity of the fluids. The special construction of rheometer to analyze the magnetic flux density and temperature influence on yield stress in magnetorheological fluids (MR) has been[...]

Numeryczna metoda analizy zjawisk sprzężonych w silniku o biegunach wpisywanych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania silnika o biegunach wpisywanych. Do analizy silnika zaproponowano polowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, cieplnych i mechanicznych. W rozważaniach uwzględniono histerezę magnetyczną materiału magnetycznie twardego. Do rozwiązania równań modelu wykorzystano metodę elementów skończonych oraz algorytm kolejnych kroków czasowych. Opracowaną metodę oraz oprogramowanie wykorzystano do analizy silnika o biegunach wpisywanych. Abstract. In the paper an electric motor with written poles has been presented. To the analysis of coupled electromagnetic, thermal and mechanical motion phenomena in the motor the field model has been proposed. In the consideration the magnetic hysteresis of permanent magnet material has been taken into account. The numerical implementation of proposed model is based on the FEM and a step-by-step algorithm. Elaborated method and software has been applied to the analysis of written pole motor. (Numerical method of coupled phenomena analysis in written pole motor). Słowa kluczowe: silnik o biegunach wpisywanych, analiza, zjawiska sprzężone. Keywords: written pole motor, analysis, coupled phenomena. Wstęp Silnik o biegunach wpisywanych opracowano w Stanach Zjednoczonych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia [1,2,3]. W stanie pracy ustalonej zachowuje się on jak silnik synchroniczny magnetoelektryczny. Natomiast podczas rozruchu powstaje w nim moment elektromagnetyczny histerezowy oraz moment asynchroniczny. Jego zaletą w porównaniu z silnikami synchronicznymi magnetoelektrycznymi o rozruchu asynchronicznym jest brak w przebiegu momentu elektromagnetycznego rozruchowego składowej przemiennej wytwarzanej przez magnesy trwałe. Składowa ta utrudnia rozruch silnika o magnesach trwałych. Silniki o biegunach wpisywanych charakteryzują się dobrymi właściwościami rozruchowymi. Względny prąd rozruchowy jest najczęściej mniejszy od 2, a w wyniku p[...]

Analiza i badanie silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim i magnesach w wirniku rozłożonych w kształcie litery U

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę procesu rozruchu i stanu pracy ustalonej silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Badania symulacyjne przeprowadzono przy wykorzystaniu polowo-obwodowego modelu zjawisk i programu opracowanego w środowisku Maxwell. Rozpatrzono silnik o wirniku z magnesami trwałymi ułożonymi w obszarze podziałki biegunowej wirnika w kształcie litery U. Przyjęto, że pakiet stojana jest identyczny jak w seryjnie produkowanym trójfazowym czterobiegunowym silniku indukcyjnym o mocy 3 kW. Analizowano m.in. wpływ napięcia zasilania i liczby zwojów uzwojenia stojana na parametry rozruchowe i parametry funkcjonalne silnika w stanie pracy ustalonej. Uzyskane wyniki wykorzystano w procesie projektowania silnika modelowego. Silnik ten zbudowano i przebadano na opracowanym stanowisku pomiarowym. Przedstawiono wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych oraz wynikające z nich wnioski. Abstract. In the paper transients during startup process and steady states of line start permanent magnet synchronous motor have been analyzed. Computer simulations have been performed using field-circuit model of the motor elaborated in the Maxwell environment. The structure of the rotor with permanent magnets arranged in "U" shape per pole has been used. It was assumed that the stator lamination is taken from mass-produced 3- phase, 4-pole, 3 kW squirrel-cage induction motor. The influence of supply voltage and coils turn number of the stator phase winding on the starting and functional parameters in steady state of the motor have been investigated. The experimental tests of the considered motor using the constructed test-stand have been performed. Selected results and conclusions have been presented. (Analysis and tests of line start permanent magnet synchronous motor with u-shaped magnets rotor). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM), nowa struktu[...]

Analysis of power parameters of the squirrel cage motor and LSPMS motor with U-shaped magnets DOI:10.15199/48.2015.04.30

Czytaj za darmo! »

The paper presents the special algorithm and software for the transient FE analysis of electromagnetic phenomena in a squirrel cage induction motor and in a line start permanent magnet synchronous motor. The presented algorithm and the elaborated specialized software for the finite element analysis of transients and steady states are used to determine the power parameters of the squirrel-cage induction motor as well as the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM). The nonlinearity of the magnetic circuit, the movement of the rotor and the skewed slots have been taken into account. The results of computations have been compared with measurements. The conclusions from the comparison of calculation results with the results of measurements were presented. (Analiza parametrów energetycznych silnika indukcyjnego klatkowego i silnika synchronicznego z magnesami w kształcie litery U o rozruchu bezpośrednim). Streszczenie. W artykule przedstawiono model polowy oraz opracowane na jego podstawie algorytm oraz oprogramowanie do analizy procesu rozruchu i ustalonych stanów pracy silnika indukcyjnego klatkowego oraz silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. W rozważaniach uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, ruch wirnika oraz skoszenie żłobków wirnika w silniku indukcyjnym. Obliczenia związane z uwzględnieniem skosu rdzenia stojana wykonano przy zastosowaniu modelu quasi-trójwymiarowego. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Przedstawiono wnioski wynikające z porównania wyników obliczeń z rezultatami pomiarów. Keywords: squirrel cage motor, LSPMS motor, finite element analysis, field-circuit model Słowa kluczowe: silnik indukcyjny klatkowy, silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim, metoda elementów skończonych, model polowo-obwodowy Introduction Induction motors still used in electric drives are being increasingly replaced by[...]

 Strona 1