Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR BAJKOWSKI"

Hydrauliczne i konstrukcyjne parametry małych jazów


  Przedstawiono zasady tworzenia baz małych budowli piętrzących. Zawarte w nich informacje można wykorzystać w celach administracyjnych, pracach planistycznych i projektowych oraz do oceny bezpieczeństwa budowli. Zastosowanie technik komputerowych w znacznym stopniu ułatwia tworzenie, a szczególnie przetwarzanie, zgromadzonych danych. Bazy danych często stanowią podstawowe źródło informacji o technicznych i eksploatacyjnych parametrach obiektów. Wykorzystuje się je w celach administracyjnych, pracach planistycznych i projektowych oraz do oceny bezpieczeństwa obiektów. Tego typu narzędzia stosowano od dawna, wykorzystując do przechowywania informacji różnego rodzaju karty administracyjne. Zastosowanie technik komputerowych w znacznym stopniu ułatwia tworzenie, a szczególnie przetwarzanie, zgromadzonych informacji. Bazy danych budowli wodnych tworzą i użytkują instytucje administracji wodnej, placówki naukowe, instytuty badawcze oraz większe biura projektowe. Część tych baz ma ograniczony zakres tematyczny, stosownie do obszaru działalności placówki. Planując tworzenie bazy należy dokonać analizy celu, jakiemu ma ona służyć; ograniczy to zakres gromadzonych informacji. Główne dane dla dużych obiektów są już zebrane i administrowane. Bazy mniejszych budowli mają charakter szczątkowy lub w ogóle nie są tworzone - gdyż nie ma takiego wymogu i potrzeby. Sterowanie liczebnością elementów wchodzących do bazy ma charakter ograniczeń tematycznych lub parametrycznych. Ograniczenie tematyczne polega na wyborze obiektów określonej grupy (rodzaju); parametryczne dotyczy zdefiniowania zakresu wartości parametrów i cech charakteryzujących obiekt. Na zakres bazy wpływają też ograniczenia terytorialne wynikające z obszaru działalności instytucji tworzącej bazę. Bazy powinny cechować się przejrzystością układu, kompletnością oraz możliwością wykorzystania gromadzonych danych, jak też łatwością modyfikacji i rozbudowy. W ich t[...]

 Strona 1