Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KULIG"

Uciążliwość zapachowa zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce - część 1. Badania pilotażowe


  Zakłady gospodarki odpadami komunalnymi to potencjalne źródła emisji odorantów. W artykule zaprezentowano prace inwentaryzacyjne, które doprowadziły do utworzenia pierwszej w kraju jednolitej bazy danych o zakładach gospodarki odpadami komunalnymi, umożliwiającej sortowanie i analizę zawartych w niej informacji, a także wyników pilotażowych (wstępnych) badań wykonanych dla województwa mazowieckiego. Przeprowadzone badania realizowane były z uwzględnieniem podziału na typy obiektów: zakłady segregacji, biologicznego przetwarzania, składowiska oraz jedną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Badania ankietowe zakładów gospodarki odpadami komunalnymi zostały przeprowadzone metodą Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI), z wykorzystaniem narzędzi call center, na terenie województwa mazowieckiego (łącznie przebadano 69 instalacji). Analiza wyników przeprowadzonych badań pilotażowych wykazała potrzebę rozszerzenia prac na teren całego kraju w celu poszukiwania zależności pomiędzy działaniami organizacyjnymi i eksploatacyjnymi a oddziaływaniem zapachowym obiektów gospodarki odpadami komunalnymi.Zgodnie z ustawą o odpadach [1] oraz Krajowym planem gospodarki odpadami KPGO 2014 [2], odpady komunalne to odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wyeksploatowanych pojazdów) oraz podobne do nich, ale pochodzące od innych wytwórców. Mają zróżnicowany charakter i skład, w znacznym stopniu zależny od miejsca powstawania. Występuje w nich m.in. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady kuchenne i ogrodowe oraz odpady wielomateriałowe, mineralne, niebezpieczne (w strumieniu pochodzącym z gospodarstw domowych) [3], wielkogabarytowe, z terenów zielonych i inne. Odpady te powinny być kierowane do dalszego przetwarzania i zagospodarowania w zakładach segregacji, biologicznego przetwarzania lub termicznego przekształcania, a także do unieszkodliwiania na składowiskach. Obiekty gospodarki odpada[...]

Uciążliwość zapachowa zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce - część II. Badania rozszerzone


  Instalacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi to grupa potencjalnych źródeł emisji substancji złowonnych. Niniejsza praca stanowi kontynuację badań pilotażowych (wstępnych), przeprowadzonych dla jednego z województw - mazowieckiego, które zostały rozszerzone na teren całego kraju. Badania rozszerzone wykonano metodą Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI). Analiza uzyskanych wyników dała możliwość przedstawienia wniosków dotyczących skarg ludności na uciążliwość zapachową zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w kraju, jej źródeł, wpływu działań eksploatacyjnych i organizacyjnych, z uwzględnieniem m.in. zabiegów związanych z hermetyzacją i stosowaniem instalacji wyciągowych, a na składowiskach odpadów - z gospodarką odciekami oraz biogazem. Umożliwiły ocenę uciążliwości zapachowej każdego zinwentaryzowanego zakładu oraz przedstawienie ogólnej sytuacji w tym zakresie w Polsce. *) Krystyna Lelicińska-Serafin (22-234-54-20, krystyna_lelicinska@ is.pw.edu.pl) Andrzej Kulig (Andrzej.Kulig@is.pw.edu.pl) Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20 Wprowadzenie Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi są istotnymi potencjalnymi źródłami emisji odorantów [1]. Trudności, dotyczące identyfikacji, inwentaryzacji i charakterystyki źródeł uciążliwości odorowej tego typu zakładów, wynikają głównie z faktu, że analizowane obiekty mają złożony charakter, stanowią dużą liczbę źródeł rozproszonych, odznaczają się niezorganizowaną, często powierzchniową emisją i zlokalizowane są w stosunkowo bliskim sąsiedztwie z terenami stałego bytowania ludzi [2, 3, 4]. W całym ciągu technologicznym tego rodzaju instalacji oddziaływanie zapachowe nie jest jednorodne, zmienia się w zależności od pory dnia i roku [5]. Trudności w ocenie skali tego zagadnienia dotyczą m.in. przyczyn, częstotliwości występowania, intensywności oraz możliwości zapobiegan[...]

Klasyfikacja odpadów dla potrzeb ich transgranicznego przemieszczania


  Transgraniczne przemieszczanie odpadów wymaga sprawnego systemu monitoringu i kontroli - zarówno wewnątrz granic Unii Europejskiej, jak i w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz do pozostałych państw, które podpisały konwencję bazylejską, czyli umowę międzynarodową, dotyczącą kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Procedury kontrolne powinny w pierwszej kolejności dotyczyć tego, czy dany materiał lub sprzęt jest odpadem. Jeśli tak, to dalsze działania zależą od rodzaju przesyłanych odpadów, ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia, trasy przemieszczania oraz dalszego z nimi postępowania - odzysku bądź unieszkodliwiania. Bardzo istotną rolę odgrywa właściwa klasyfikacja odpadów, decydująca o zakazie lub możliwości ich przemieszczania, o konieczności zgłoszenia lub jedynie udzielenia informacji. Zagadnienia związane z właściwą klasyfikacją odpadów dla potrzeb ich transgranicznego przemieszczania są niezwykle ważne dla firm prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą oraz niektórych organów ochrony środowiska. Wynikające z tych zagadnień problemy metodyczne, proceduralne i prawne dotyczą także Służby Celnej i innych organów ścigania (np. policji, prokuratury), a także wymiaru sprawiedliwości (sądownictwa).Wprowadzenie Transgraniczne przemieszczanie odpadów wymaga sprawnego systemu monitoringu i kontroli - zarówno wewnątrz granic Unii Europejskiej, jak i w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz do pozostałych państw, które podpisały konwencję bazylejską, czyli umowę międzynarodową, dotyczącą kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych [1, 2]. Przepisy prawne, obowiązujące w Unii Europejskiej, określają listę odpadów, których przemieszczanie jest dozwolone (wśród nich z[...]

Oddziaływanie zapachowe obiektów technologicznych „średnich” oczyszczalni ścieków (400÷100 000 RLM) – analiza na podstawie wyników badań ankietowych


  GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2010 daje poprawne, z technicznego punktu widzenia, rezultaty, biorąc pod uwagę zarówno kryterium jakości filtratu (C dop ), jak i kryterium dopuszczalnych oporów na filtrze (h dop ). Na rys. 4 przedstawiono wykresy stężenia zawiesin w wodzie, koncentracji zawiesin kumulo- wanych w złożu oraz oporów na filtrze w kilku chwilach czasowych (dla t = 5 h, 10 h oraz 24 h) dla pierwszego zestawu optymalnych war- tości średnic ziaren złoża d e = 1,23 mm, optymalnej prędkości filtracji w fi = 6,4 m/h i optymalnej wysokości złoża L = 0,97 m. Podsumowanie i wnioski W artykule przedstawiono metodę sformułowania i rozwiązania za- gadnienia optymalizacji parametrów procesu filtrowania wody z zasto- sowaniem symulacji komputerowej. Zbudowany model matematyczny i opracowany w środowisku Matlab program symulacyjny zweryfi- kowano na przykładzie obliczeniowym dotyczącym procesu filtracji kontaktowej. Otrzymane wyniki symulacji potwierdziły poprawność przyjętych założeń i zastosowanych metod obliczeniowych. Opracowana metoda automatycznej optymalizacji parametrów procesu filtrowania wody z wykorzystaniem algorytmu symulowa- nego wyżarzania umożliwiła wyznaczenie rozwiązania optymalne- go dla zadanych kryteriów, dotyczących zarówno jakości filtratu (C dop ), jak i dopuszczalnych oporów na filtrze (h dop ). W funkcji celu zadania optymalizacji uwzględniono żądanie spełnienia warunku zrównania czasu bezpiecznego filtrowania, t C , i hydraulicznie uza- sadnionego czasu filtrowania, t h , oraz dodatkowo żądanie osiąg- nięcia oczekiwanej wartości t k długości cyklu filtracji. Pozwoliło to uzyskać wyniki, które są technicznie uzasadnione i oczekiwane. Taki sposób rozwiązania daje możliwość zastosowania opracowa- nej metody w praktyce projektowania filtrów do uzdatniania wody przy wyznaczaniu optymalnych parametrów filtracji. Należ[...]

Ocena oddziaływania zapachowego procesów mechanicznego oczyszczania ścieków


  Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych metodą CATI w 462 polskich oczyszczalniach o przepływie ścieków powyżej 60 m3/d, dokonano oceny oddziaływania zapachowego pompowni głównych (tłoczących ścieki do oczyszczalni), punktów zlewnych i zbiorników uśredniających ścieki dowożone oraz procesów oczyszczania ścieków na kratach, sitach, w piaskownikach i osadnikach wstępnych. Ocena została odniesiona do różnych grup wielkościowych oczyszczalni, zdefiniowanych równoważną liczbą mieszkańców (RLM). Za miarę uciążliwości zapachowej obiektu technologicznego (urządzenia) do mechanicznego oczyszczania ścieków w danej grupie wielkościowej przyjęto procentowy udział oczyszczalni, w których analizowany obiekt lub urządzenie jest źródłem odoryzacji powietrza. Wykazano, że stopień uciążliwości jest zróżnicowany w poszczególnych grupach wielkościowych oczyszczalni i w dużym stopniu zależy od warunków funkcjonowania urządzeń lub obiektów technologicznych (m.in. obiekty "otwarte" lub "zamknięte"). Na uciążliwość odorową oczyszczalni, rejestrowaną przez mieszkańców, w największym stopniu wpływają stacje zlewne ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym oraz odpady powstające podczas oczyszczania mechanicznego (skratki, piasek, osad wstępny). W ponad 80% przypadków, zasięg niekorzystnego oddziaływania zapachowego oczyszczalni nie przekracza 0,5 km. Występowaniu uciążliwych zapachów najbardziej sprzyja okres wysokich temperatur w letniej porze roku. Four-hundred-sixty-two Polish wastewater treatment plants (output more than 60 m3/d) were assessed for olfactory impact by poll among the plant administration to identify the odorant emission sources. The nuisance degree was diverse in particular size groups of treatment plants, and to a large extent depended on operating conditions (“opened" or “closed" objects). Sewage disposal stations as well as wastes from mechanical treatment (screenings, sand, primary sludge),[...]

Ocena efektu ekologicznego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb analizy porealizacyjnej - zagadnienia metodyczne i studium przypadku oddziaływania ścieków oczyszczonych na jakość wód odbiornika DOI:10.15199/17.2018.3.5


  Podstawowym celem budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych jest zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń niesionych w ściekach powstających na obszarze danego systemu kanalizacyjnego i uzyskanie wymaganego prawem efektu ekologicznego zmniejszającego negatywne oddziaływanie ścieków na środowisko. Nie można jednak zapominać, że ścieki oczyszczone, bez względu na uzyskany stopień usunięcia z nich zanieczyszczeń, stanowią potencjalne zagrożenie dla wód będących ich odbiornikiem, szczególnie gdy jest nim jezioro lub rzeka o relatywnie małym przepływie w odniesieniu do ilości odprowadzanych doń ścieków. W obu przypadkach istnieje większe niebezpieczeń- Słowa kluczowe: ocena oddziaływania, odbiornik ścieków, ścieki oczyszczone Streszczenie W referacie przedstawiono wyniki analizy wpływu ścieków oczyszczanych z oczyszczalni w Pruszkowie, odpowiednio przed i po modernizacji obiektu, na zmianę stanu zanieczyszczenia chemicznego wód rzeki Utraty poniżej zrzutu ścieków. Dla dwóch ściśle przyjętych przedziałów czasowych przeanalizowano ilości oczyszczanych ścieków, wartości stężeń i ładunki określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni i w ściekach oczyszczonych, uzyskiwaną efektywność oczyszczania w odniesieniu do analizowanych wskaźników, a także jakość wód odbiornika w przekroju przed i za zrzutem ścieków. Uzyskaną charakterystykę stanu zanieczyszczenia chemicznego wód Utraty w obu przekrojach pomiarowych odniesiono do obowiązujących przepisów w zakresie sposobu oceny jakości jednolitych części wód powierzchniowych, formułując następnie wnioski dotyczące utrzymania lub zmiany klasy jakości wody analizowanego odbiornika po doprowadzeniu doń ścieków z oczyszczalni w Pruszkowie. Dyskusja zebranego i przedstawionego w referacie materiału uwzględnia charakterystyczny dla analizowanego przypadku oczyszczalni w Pruszkowie i rzeki Utraty niski stopień rozci[...]

Inwentaryzacja źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce oraz ocena ich uciążliwości na podstawie badań ankietowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzona praca inwentaryzacyjna objęła ocenę ilościową oraz rozmieszczenie obiektów potencjalnie uciążliwych na terenie Polski. Uwzględniono charakterystyczne typy źródeł: systemy kanalizacyjne, pompownie i oczyszczalnie ścieków, obiekty unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakłady segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Do inwentaryzacji obiektów wykorzystano liczne, ale rozproszone i o różnej jakości, dane źródłowe. Badania ankietowe metodą CATI przeprowadzono na terenie całej Polski. Wyniki szczegółowej analizy danych na temat oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki ściekowej i odpadowej przedstawiono na przykładzie województwa mazowieckiego. Seventy wastewater treatment plants, 49 solid waste dumping sites, 13 municipal waste segreg[...]

 Strona 1