Wyniki 1-10 spośród 49 dla zapytania: authorDesc:"SIWEK A."

Wykorzystanie biopolimerów w rolnictwie

Czytaj za darmo! »

Producenci i ogrodnicy amatorzy od wielu lat wykorzystują folie polietylenowe do ściółkowania gleby, bezpośredniego osłaniania roślin i pokrywania tuneli. Powszechnie stosowane ściółkowanie zapobiega wzrostowi chwastów, erozji i umożliwia lepsze wykorzystanie nawozów zwłaszcza na lekkich, piaszczystych glebach. Rośliny lepiej rozwijają się, ich wzrost przebiega szybciej, a plonowanie następuje wcześniej. Zastosowanie osłon polietylenowych (PE) w rolnictwie ma jednak szereg wad m.in. muszą być one usuwane z pola po zakończeniu uprawy - co jest trudne i pracochłonne, folie powstają ze źródeł nieodnawialnych - polietylen jest produktem polimeryzacji etylenu pochodzącego z przeróbki ropy naftowej, utylizacja tego materiału jest droga. Zużycie tworzyw sztucznych i ich wpływ[...]

Graphical analysis of load pattern in Polish Power System using PCA and Kohonen map

Czytaj za darmo! »

This work presents the graphical analysis of the load patterns of the Polish Power System by using two kinds of multidimensional decompositions - statistical PCA and the neural Kohonen map. Presented results of analysis can be directly used to the construction of the prediction model of the electroenergetic load in both short and long time perspectives. Streszczenie. Praca przedstawia dogłębną analizę obciążeń Polskiego Systemu Elektroenergetycznego przy użyciu dwóch rodzajów dekompozycji wielowymiarowych - statystycznej PCA i neuronowej - mapy Kohonena. Przedstawione wyniki można użyć bezpośrednio do zbudowania systemu predykcji obciążeń elektroenergetycznych - zarówno krótko jak i długoterminowej. (Graficzna analiza obciążeń Polskiego Systemu Elektroenergetycznego przy pomocy PCA i[...]

Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej


  Przedstawiono wpływ obudowy na kinematykę przepływu przez promieniową palisadę profili płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obudowy na składową obwodową prędkości bezwzględnej. Składowa ta decyduje o stopniu konwersji energii ruchu obrotowego wieńca na ciśnienie, czyli ma bezpośredni wpływ na sprawność maszyny. Innym zjawiskiem przepływowym, mającym wpływ na osiągi wentylatora jest turbulencja przepływu, powodująca rozpraszanie energii. W pracy przedstawiono szereg wyników badań rozkładu prędkości bezwzględnej, jej składowych oraz turbulencji za pracującym wirnikiem promieniowym. Jako główne narzędzie pomiarowe posłużył termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar wszystkich wspomnianych wcześniej wielkości. Keywords: palisade, thermo-anemometer, kinematics of flow, turbulence, fan, efficiency, work, peripheral component, radial component Abstract The influence of casing on the kinematics of a flow through the radial palisade of flat profiles is presented with particular emphasis on the impact of the casing on peripheral component of absolute velocity. The component determines the efficiency of flow machines showing conversion rate of the wheel rim rotation energy into pressure. Flow turbulence is another flow parameter affecting the performance of the fan and resulting in energy dissipation. The work presents a number of results concerning absolute velocity distribution, its components and the turbulence appearing behind operating radial rotor. The main tool used for presenting the flow is a three-fiber thermo-anemometer enabling the measurement of the absolute velocity of the air flow and its components in the spatial Cartesian coordinates system and its turbulence as well. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej The Influence of Spiral Casing on Energy Conversion in Low-Pressure Radial Machi[...]

Agroplastiki - dylemat dla środowiska DOI:10.15199/2.2018.12.4


  Trudno uwierzyć, że połowa materiałów polimerowych, wytworzonych na świecie, pochodzi z ostatnich 15 lat, a Polska do niedawna należała do liderów europejskich pod względem ich zużycia w codziennym życiu. Do rozwoju ich produkcji rozpoczętego w latach 50. ub. wieku przyczyniło się także rolnictwo. Do 2017 r. z wyprodukowanych 8,3 mld ton plastiku odpadami stało się 6,3 mld ton, a 5,7 mld ton nie zostało poddane recyklingowi. Trzeba przynajmniej kilkaset lat, aby odpady te rozpadły się na cząsteczki, z których powstały. Największe nagromadzenie odpadów materiałów polimerowych jest w morzach i oceanach, gdzie zabijają i uszkadzają miliony organizmów. Nie jest poznany jeszcze ich wpływ na nasze zdrowie [9, 11]. Status materiałów polimerowych w rolnictwie Określenie agroplastiki przylgnęło do materiałów, które stanowią wsparcie głównie dla produkcji ogrodniczej. Są to przede wszystkim folie i włókniny do ściółkowania, folie do pokrywania konstrukcji tunelowych, siatki przeciwgradowe i cieniujące, doniczki i pojemniki do rozsad, sznurki i klipsy do podwiązywania roślin. Nie należą do nich nawozy, środki ochrony iśrodki higieniczne. Plastikultura od lat jest uważana za nowoczesny system rolnictwa, który pozwala uzyskać więcej za mniej. Do zalet tego systemu należy biomimikra - naśladowanie natury, powodujące przyspieszenie wzrostu, większą bioróżnorodność, zmniejszenie zużycia nawozów, wody, ochrona gleby i systemu korzeniowego. Według obliczeń, bez stosowania tego systemu 60% plonów ogrodniczych i produktów zwierzęcych zniknie z rynku. Jako główne jego wady należy wskazać zanieczyszczenie środowiska, a niekiedy także straty na jakości warzyw i owoców. Początkowo syntetyczne materiały polimerowe stosowano w krajach wysoko rozwiniętych (USA, Japonia, Francja), a obecnie są rozpowszechnione na całym świecie. Od wielu lat dominuje na tym rynku polietylen (małej i dużej gęstości) oraz polipropylen. Europejskie roln[...]

Electrical power forecasting for small energetic railway region using SVM

Czytaj za darmo! »

The paper presents the Support Vector Machine (SVM) approach to the short term (24 hours ahead) load forecasting for small energetic region serving the railway system. The main problem in such forecasting is large diversity of load demand, changing from hour to hour. The proposed solution applies 24 SVM networks responsible for prediction of the load demand for each hour of the day. The results [...]

 Strona 1  Następna strona »