Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Edmund Kaca"

Rolnictwo a zanieczyszczenie wód w Polsce w aspekcie wdrażania Dyrektywy Azotanowej oraz działań PROW - konferencja

Czytaj za darmo! »

Organizatorem konferencji była Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (KRGW) oraz Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Patronat nad konferencją objęli: minister środowiska oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi. Celem konferencji była wymiana informacji i wypracowanie wniosków w sprawie: - metod monitoringu i delimitacji obszarów i wód wrażliwych na zanieczyszczenia azotanam[...]

Uwarunkowania przebiegu skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych w obszarach wiejskich - konferencja naukowo-techniczna


  Falenty 1 - 2 grudnia 2010 r.Celem konferencji była wymiana poglądów oraz opracowanie wniosków dotyczących wpływu uwarunkowań społecznych, środowiskowych, technicznych, prawno-organizacyjnych i ekonomicznych na przebieg skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych takich, jak: susze, podtopienia i powodzie, a także wymiana poglądów dotycząca czynników wpływających na katastrofalny przebieg w obszarach wiejskich powodzi w 2010 r. Konferencja odbyła się pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, zaś organizotorami byli: Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach (ITP), Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego Polskiej Akademii Nauk (KMIŚR PAN), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM), Konwent Dyrektorów wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych (KD WZMIUW) i Polskie Towarzystwo Melioracyjne (PTM). W konferencji udział wzięli: doradca prezydenta RP ds. rolnych - prof. dr hab. Tomasz Borecki, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Leszek Karwowski, przedstawiciele Delegatur Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w Białymstoku i Krakowie, przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierownicy jednostek organizujących konferencję, dyrektorzy WZMIUW, przedstawiciele gmin, pracownicy instytutów badawczych i uczelni. Podstawę konferencji stanowiły opracowania delegatur NIK w Białymstoku i Krakowie, opracowania Konwentu Dyrektorów WZMIUW, opracowania jednostek naukowych (ITP, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach) oraz opracowanie przedstawiciela gminy Sokoły. Delegatura NIK w Białymstoku przedstawiła wyniki kontroli utrzymania melioracji wodnych szczegółowych w woj. podlaskim w latach 2007-2009 (I połowa). Kontrolą objęto 21 jednostek, w tym 7 starostw (na 14) i 12 spółek wodnych (SW) (w katastrze było zarejestrowanych 56 SW, a prawdopodobnie 104 SW prowad[...]

Marszałkowskie służby melioracyjne w obliczu nowych wyzwań i planowanej reorganizacji

Czytaj za darmo! »

Seminarium, zorganizowane przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach oraz Sekcję Główną Melioracji i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się w dniu 24 stycznia 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, a jego uczestnikami byli m.in.[...]

 Strona 1