Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"REMIGIUSZ MYDLIKOWSKI"

Wyznaczanie struktury wału przeciwpowodziowego poprzez sondowanie metodą FEM


  Przedstawiono wyniki sondowania wybranego odcinka wału przeciwpowodziowego Odry. Wyniki pomiarów metodą elektromagnetyczną porównano z wynikami pomiarów sondą dynamiczną. Uzyskano dużą korelację pomiędzy krzywymi pomiarowymi metody FEM i krzywymi uzyskanymi poprzez pomiar sondą dynamiczną. Metoda FEM (ang. Frequency Elektromagnetic Method) jest jedną z metod geofizycznych umożliwiających badanie struktury ziemi za pomocą fal elektromagnetycznych. Wynikiem pomiaru jest impedancja wzajemna układu anten ramowych, które w systemie pomiarowym spełniają rolę źródła i detektora pola elektromagnetycznego. Interpretując wyniki pomiarów impedancji wzajemnej można wyznaczyć wartości rezystywności pozornej badanego gruntu. Badanie struktury ośrodka geologicznego za pomocą pomiaru impedancji wzajemnej anten ramowych jest powszechnie stosowaną metodą geofizyczną. Wykorzystywany zakres częstotliwości pracy opisanych w literaturze systemów waha się w granicach od pojedynczych herców do dziesiątek kiloherców. Taki dobór częstotliwości jest podyktowany dużą głębokością wnikania pola elektromagnetycznego, co daje możliwość badania głęboko położonych warstw ziemi. Jednakże zastosowanie niskiej częstotliwości pracy uniemożliwia badanie przypowierzchniowych warstw ziemi, w których występują niejednorodności o małych gabarytach. Przykładem ośrodka o takiej budowie geologicznej jest wał przeciwpowodziowy. Niejednorodności budowy wału przeciwpowodziowego mają Rys. 1. Układ anten ramowych umieszczonych nad wielowarstwowym ośrodkiem półprzewodzącym Rys. 2. Konfiguracje anten: a) koplanarna pozioma, b) koplanarna pionowa, c) koncentryczna i d) prostopadła Rys. 3. Zastosowany algorytm interpretacji wyników pomiarów impedancji wzajemnej Gospodarka Wodna nr 4/2011 159 PROBLEMY HYDROTECHNIKI małe wymiary, ale w czasie powodzi mogą doprowadzić do jego przerwania. Dlatego też do badania wałów przeciwpowodziowych, poprzez pomiar impedancji[...]

Ocena stanu wału przeciwpowodziowego przy użyciu radaru GPR


  Przedstawiono wyniki badań radarem do penetracji gruntu GPR odcinka wału przeciwpowodziowego. Badania przeprowadzono na wale, który został przeznaczony do kapitalnego remontu oraz na tym samym odcinku wału po przeprowadzonym remoncie. Na podstawie uzyskanych wyników z radaru GPR podjęto próbę oceny wykonanych prac remontowych wału.Według ustawy [8] co najmniej raz w roku należy poddawać wał przeciwpowodziowy okresowej kontroli, natomiast raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę mającą na celu określenie przydatności budowli do użytkowania. Typowa ocena stanu technicznego wału przeciwpowodziowego sprowadza się do wzrokowego przeglądu wału na całej jego długości i wykonaniu punktowo odwiertów geologicznych oraz ich analizie laboratoryjnej. Na podstawie analizy uzyskanych próbek dokonuje się aproksymacji struktury wewnętrznej wału na całej jego długości. W takiej metodzie bardzo łatwo pominąć miejsca w wale, które mogą mieć osłabioną strukturę wewnętrzną. Miejsca takie przy wysokim stanie wód mogą stanowić szczególne zagrożenie przerwania wału i przyczynić do powstania powodzi. Celowe jest zatem stosowanie metod, które pozwalają na liniowe śledzenie struktury wewnętrznej wału. Dzięki takiemu śledzeniu ułatwione jest wskazanie wszelkich zaburzeń w jego strukturze wewnętrznej. Liniowym prowadzeniem pomiarów charakteryzuje się Rys. 1. Schemat blokowy radaru GPR sondowanie falą elektromagnetyczną przy wykorzystaniu radaru do penetracji gruntu GPR [1, 2, 7]. Metoda georadarowa, oprócz zalety liniowego śledzenia struktury wewnętrznej badanego ośrodka, pozwala również na wykonanie pomiarów bezinwazyjnie, w stosunkowo krótkim czasie. Ze względu na swoje liczne zalety metoda georadarowa może być stosowana jako metoda uzupełniająca klasyczne badania geofizyczne, prowadzone na wałach przeciwpowodziowych. Otrzymując z tej metody liniowy obraz struktury wewnętrznej wału, można wskazywać miejsca o zaburzonej struk[...]

 Strona 1