Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD PAWEŁCZYK"

Zderzeniowe metody precypitacji kryształów do zastosowań farmaceutycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono informacje o wybranych metodach wytrącania składników czynnych farmakologicznie. W metodach tych wykorzystywano do mikromieszania ciągłe zderzanie się dwu strumieni reagentów. Zaproponowano własne rozwiązanie należące do tej grupy, nazwane metodą DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe). Processes for micromixing of liq. streams with chem. reactions by continuous collision were brief[...]

Zderzanie strumieni reagentów jako sposób mikromieszania w procesie precypitacji mikrokryształów powstających w reakcji modelowej


  Przedstawiono wyniki badań precypitacji mikrokryształów szczawianu wapnia powstającego w reakcji modelowej między chlorkiem wapnia i szczawianem sodu. Intensywne mieszanie w strefie reakcji zachodzi w wyniku ciągłego zderzania się strumieni rozpuszczonych reagentów. W pomiarach zmieniane były parametry geometryczne dystrybutora strumieni oraz parametry procesowe: prędkość strumieni w dyszach i stężenia początkowe reagentów. Badano rozkłady rozmiarów otrzymanych mikrokryształów. Część otrzymanych rozkładów spełnia wymagania stawiane przez przemysł farmaceutyczny. Rozmiary wszystkich produkowanych kryształów mieszczą się w zakresie 1-10 μm, odpowiednim do potrzeb terapii inhalacyjnych. Ca oxalate was pptd. from aq. solns. of CaCl2 and Na oxalate by micromixing of the reactant streams in the two-perpendicular-jets distributor. The strems continuously collided with each other at 23.5°C, pH 6.5 and ionic strength of solns. 0.2 mol/L. Velocity of the streams were 2.78-11.11 m/s and reagent concns. 0.003-0.05 mol/L. Both immersed and unimmersed configurations of dis- Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Ryszard Pawełczyk, Jolanta Jaschik* Zderzanie strumieni reagentów jako sposób mikromieszania w procesie precypitacji mikrokryształów powstających w reakcji modelowej Collision of reactant streams as a way of micromixing in precipitation of microcrystals formed in a model reaction Dr inż. Jolanta JASCHIK w roku 1985 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Specjalność - inżynieria chemiczna i procesowa. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5, 44- 100 Gliwice, tel.: (32) 231-08-11, fax: (32) 231-03-28, e-mail: jjaschik@ iich.gliwice.pl * Autor do korespondencji: Dr hab. inż. Ryszard PAWEŁCZYK, prof. IICh PAN w roku 1956 ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechn[...]

Rozpraszanie gazu w wodnym roztworze gliceryny metodą ciągłego zderzania się strumieni faz

Czytaj za darmo! »

198 80/5(2001) Dr inż. Krystian Pindur w roku 1991 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Specjalność - hydrodynamika przepływów dwufazowych ciecz - gaz. Dwa - Strumienie - Prostopadłe). Jest ona realizowana przy użyciu dystrybutora gazu typu DSP stosowanego do rozpraszania gazu w cieczach. Metoda t[...]

Separation of carbon dioxide from flue gases in hollow-fiber commercial membrane modules Wydzielanie ditlenku węgla ze spalin energetycznych w komercyjnych modułach membranowych z włóknami pustymi DOI:10.15199/62.2016.9.35


  Three com. membrane modules were used for sepn. of CO2/N2 mixts. (10, 40 and 70 vol. % CO2 in N2, gas flow rate 0.05 kmol/h and feed pressure 1.2-7.5 bar). The modified polyimide-based membrane gave the highest efficiency of CO2 recovery. The process was also simulated by using a math. model verified on exptl. data. The model can be used for both process design and optimization. Przeprowadzono badania rozdzielania mieszanin CO2/N2 (10%, 40% i 70% CO2 w N2) w trzech komercyjnych modułach membranowych. Badania wykazały przydatność tych modułów do wydzielania CO2 ze spalin energetycznych. Przedstawiono również wyniki obliczeń procesu wydzielania CO2 z mieszanin dwuskładnikowych (CO2/N2). Wykorzystany model matematyczny został pozytywnie zweryfikowany w wyniku badań doświadczalnych procesu. Opisany i zastosowany model może być używany zarówno do projektowych, jak i optymalizacyjnych obliczeń układów do rozdzielania mieszanin gazowych w przetestowanych modułach.W ostatnich latach stale rośnie zainteresowanie technikami membranowymi rozdzielania mieszanin gazowych, które stopniowo wypierają metody tradycyjne1). Za separacją membranową przemawia m.in. zwarta zabudowa modułów membranowych, łatwe powiększanie skali, prowadzenie procesu w sposób ciągły oraz brak konieczności stosowania dodatkowych sorbentów2-5). Na świecie istnieje wiele przemysłowych instalacji membranowych do rozdzielania gazów, m.in. do odzyskiwania wodoru po syntezie amoniaku, uzyskiwania czystego azotu z powietrza, usuwania CO2 z gazu ziemnego i biogazu lub wychwytu lotnych związków organicznych6). Nad zastosowaniem procesów separacji membranowej do wydzielania CO2 w energetyce pracują takie firmy i ośrodki naukowo-badawcze, jak Membrane Technology & Research Inc., National Energy Technology Laboratory, TNO, RITE oraz New Mexico Institute of Mining and Technology2). Większość badań jest poświęcona nowym materiałom membranowym lub procesom, np. absorpcji membr[...]

 Strona 1