Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Mońka"

Optymalizacja procesu wdrażania Dyrektywy Azotanowej


  W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych rozmów prowadzonych z Komisją Europejską w zakresie wdrażania w Polsce Dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (Dyrektywy Azotanowej) oraz zmianę podejścia i działania podjęte w celu optymalizacji procesu w trzecim cyklu wdrażania dyrektywy, tj. w okresie 2012-2016. Implementacja postanowień Dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych [1] do prawodawstwa polskiego, wyznaczenie, a następnie weryfikacja wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (OSN), jak również opracowywanie i wdrażanie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Programów działań), podlega stałej obserwacji Dyrekcji Generalnej Środowisko (DGŚ), która działa w strukturach Komisji Europejskiej (KE). Na początku kwietnia 2004 r., czyli jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Dyrekcja Generalna Środowisko wskazała na konieczność dokonania pełnej identyfikacji wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych w Polsce. Podczas kolejnych rozmów i spotkań, w latach 2004-2010, Komisja Europejska podtrzymywała swoje stanowisko dotyczące wyznaczenia zbyt małej powierzchni OSN w tak dużym i rolniczym kraju, w porównaniu do innych państw leżących w zlewisku Morza Bałtyckiego, jakim jest Polska. Ponadto KE wskazywała na konieczność wprowadzenia uzupełnień i korekt w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych ustanawianych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) na wyznaczonych obszarach szczególnie narażonych. Odpowiedzi Polski na zgłaszane uwagi i[...]

 Strona 1