Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Przybyliński"

Zastosowanie dwufazowych pomp strumienicowych w układach chłodniczych


  W artykule omówiono zagadnienie aplikacji pompy strumienicowej dwufazowej w roli pompy obiegowej, którą można zastosować w układach chłodniczych absorpcyjnych lub strumienicowych. W takim przypadku uzyskuje się obiegi o wyłącznie cieplnym napędzie, bez udziału konsumpcji energii elektrycznej. W artykule zamieszczono przegląd zagadnień podejmowanych dotąd dla tego typu strumienic, głównie dla wody jako czynnika roboczego. Przedstawiono stanowisko badawcze oraz pre-prototypową konstrukcję takiej strumienicy dedykowanej dla izobutanu jako czynnika roboczego. App lication of two -ph ase injectors in refriger ation systems The paper deals with problems of application of two-phase injector as a circulation pump in absorption and ejection refrigeration systems. In such case these cycles are fullythermal driver systems without any consumption of electric power to driver the system. The state of the art of two-phase injectors mainly forwater as working fluid is presented. The testing stand along with pre-prototype of the injector dedicated for isobutane as working fluid is presented.Wst.p [...]

Ewaluacja eksperymentalna pracy układów chłodniczych obsługujących komory składowe kapusty pekińskiej


  Autorzy artykułu przedstawili rezultaty przeprowadzonego doświadczenia z przechowywaniem kapusty pekińskiej w trzech komorach doświadczalnych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, przy czym każda z komór była wyposażona w inny, nietypowy system chłodniczy. Każdy z badanych systemów chłodniczych potwierdził w trakcie badań poprawność pracy. Zaproponowane rozwiązania, ze względu na swoje technologiczne oraz eksploatacyjne zalety, mogą być dedykowane dla różnych warzyw i różnych okresów ich przechowywania. Ze względu na nowatorski charakter rozwiązań autorzy sugerują dalsze prace rozwojowe nad proponowanymi rozwiązaniami technicznymi w powiązaniami z badaniami doskonalącymi technologie przechowywania. Experimental evaluation of refrigeration system operation in chinese cabbage cold stores In the paper the authors presented results of the experiments with storing chine cabbage in three storage-chambers at the Skierniewice Research Institute of Horticulture. Each of the chambers was equipped with unique, not standard refrigeration system. All of them achieved desired results. Technological and operational advantages of the proposed solutions can be applied for various vegetables and different storage- periods. Because of the innovative nature of these solutions, the authors suggest further development of the proposed technical solutions. Also-the authors suggest further research of storage-technologies.1. Wstęp Uprawa warzyw polowych w naszym klimacie jest ściśle powiązana z warunkami klimatycznymi. Wiosna i lato to okres sadzenia i wzrostu warzyw. Jesień to okres ich dojrzewania i zbioru. Sezonowość zbioru warzyw jest w podstawowej sprzeczności z okresem ich spożywania, który praktycznie trwa okrągły rok. Uprawy szklarniowe i import z ciepłych stref klimatycznych łagodzi ten problem, jednak nie rozwiązuje go całkowicie. Dlatego też doskonalenie technik przechowania warzyw i owoców stanowi z jednej strony "rozładowanie jesiennej gó[...]

Electrohydrodynamic technique of condensation enhancement DOI:10.15199/48.2016.08.25

Czytaj za darmo! »

This paper concentrates on condensation heat transfer augmentation by means of active condensate drainage in strong electric field. The electrohydrodynamic (EHD) technique is suitable for dielectric media used in refrigeration, ORC cycles and heat pump devices. In presented experiment, a condenser with condensation on the outer surfaces of horizontal tubes was investigated. The electric field was generated between each tube and two rods placed externally. The electric field influences the draining of the liquid (condensate) film from the tubes surface. Presented in this paper experimental research of a tubes bundle with a rod electrode for each tube have not been published in the literature so far. Streszczenie. Niniejsza praca skupia się na intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji, poprzez poprawę spływu skroplin wskutek przyłożenia silnego pola elektrycznego. Taka elektrohydrodynamiczna (EHD) metoda jest odpowiednia dla dielektrycznych czynników roboczych stosowanych w chłodnictwie, obiegach ORC i w pompach ciepła. W omawianym eksperymencie badano kondensację na zewnętrznych powierzchniach pęczka poziomych rur, wchodzących w skład skraplacza. Pole elektryczne przykładano pomiędzy każdą z rur a parą elektrod prętowych, umieszczonych w pobliżu zewnętrznej powierzchni rury. Pole elektryczne wpływa na spływ filmu cieczy (kondensatu) tworzącego się na powierzchni rury. Zaprezentowane w pracy wyniki eksperymentalne dla pęczka rur, z elektrodami prętowymi przy każdej z nich, są unikalne i nie były dotychczas publikowane. Intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji Keywords: electrohydrodynamics, condenser, heat transfer enhancement. Słowa kluczowe: elektrodynamika, skraplacz, intensyfikacja wymiany ciepła. Introduction For the majority of working fluids used in refrigeration or air conditioning apparatus, heat pumps and nonconventional thermal power plants (ORC cycles) as well as for heat transfer fluids in hea[...]

Prototypowy system jezdny do pomiaru parametrów powietrza w doświadczalnej komorze chłodniczej


  Pomiarów parametrów powietrza w komorach chłodniczych w całej ich przestrzeni dokonuje się, gdy wymagana jest walidacja warunków przechowywania warzyw lub owoców dla ustalonej geometrii złoża składowanych produktów. Jednym z kluczowych zagadnień jest zapewnienie właściwych parametrów powietrza: temperatury, wilgotności względnej oraz prędkości przepływu, które zależą od geometrii złoża w komorze składowej. Z uwagi na to, że przechowywane produkty rolne wydzielają ciepło transpiracji oraz wilgoć, zagadnienie to należy do bardzo złożonych. Obecnie stosowane metody pomiarowe polegają na wykorzystaniu kilku przetworników temperatury i wilgotności rozmieszczonych w wybranych punktach przestrzeni. Pomiar taki jest obarczony dużym błędem, ponieważ nie można określić precyzyjnego rozkładu parametrów całym złożu. W pracy zaproponowano prototypowy system jezdny do pomiaru parametrów powietrza w komorze przechowalniczej. PROTOTYPE MULTI-AXIS DRIVING SYSTEM TO THE MEASUREMENT OF THE PARAMETERS OF THE AIR IN THE EXPERIMENTAL STORAGE CHABER The validation of the conditions of storage of vegetables or fruit for the fixed geometry requires the measurements of the parameters of the air in cooling chambers. The air temperature, relative humidity and the flow speed on proper level are crucial parameters in this issue. These parameters are dependent on the geometry of the stored products. Applied at present measuring methods consist in utilization of several temperature and humidity transducers located in the chosen points of the space. Such measurement is burdened the large error. The precise distribution of the parameters in the stored products is not possible. In this paper the prototype carriageable system for measurements of the parameters of the air in the storage chamber was proposed.Wstęp 1. Problematyka i idea pomiarów Pomiary parametrów powietrza w komorach chłodniczych w całej ich przestrzeni jest na ogół zadaniem bardzo trudnym. Zagadnienia te[...]

Wizualizacja przepływu powietrza w komorze składowej warzyw, czyli szaleństwo turbulencji


  Artykuł prezentuje próbę wejrzenia w strukturę wewnętrzną przepływu powietrza w komorze składowej warzyw. W wyniku przeprowadzonej wizualizacji przepływu uzyskano liczne fotografie ilustrujące zachodzący w komorze proces mieszania powietrza wymuszony pracą chłodnicy wentylatorowej. W przeprowadzonej analizie przepływu starano się zwrócić uwagę na elementy przeczące jego odczuciu intuicyjnemu. Uzyskano ponadto wiele cennych informacji wyjaśniających przyczyny występujących trudności pomiarowych parametrów powietrza oraz wiele danych poprawiających model numeryczny badanych zjawisk. Flow visualization in cold storage chamber or the madness of turbulence The attempt to get an insight into flow structure in cold storage chamber is presented in this paper. Performed smoke-flow visualization reveals flow patterns of forced air mixing process in cold store with cooling fan. In our flow analysis we have focused on non-intuitive aspects of the flow. Furthermore, we were able to obtain a lot of valuable information about the sources of some measurement problems in the chamber and to gain more useful data to improve our numerical simulations of the flow.W ramach projektu badawczego "Modelowanie i ewaluacja eksperymentalna procesów cieplno-przepływowych zachodzących w komorze przechowalniczej warzyw i owoców" przeprowadzono szereg pomiarów parametrów powietrza w komorze składowej (Kołodziejczyk i in., 2012) oraz wizualizację struktur przepływu powietrza z wykorzystaniem posiewu z dymu olejowego oświetlonego płaszczyzną światła (nóż świetlny) z lasera o działaniu ciągłym. W zamyśle autorów wizualizacja miała pełnić w badaniach jedynie pomocniczą rolę, dostarczyć uzupełniających informacji o przepływie w miejscach newralgicznych komory, takich jak wylot z chłodnicy, okolice naroży chłodni i skrzynek, zilustrować interakcje strugi wydmuchiwanej przez chłodnicę z powietrzem do niej powracającym oraz dostarczyć informacji potrzebnych do wyjaśn[...]

Pomiary parametrów powietrza w komorze składowej chłodni marchwi Wyniki wstępne


  W pracy przedstawiono wstępne wyniki pomiarów parametrów powietrza w komorze przechowalniczej marchwi z chłodnicą wentylatorową wykonane dla trzech warunków załadowania. Pomiar I wykonano w komorze załadowanej jedynie dwoma rzędami pustych skrzynek przy wyłączonej funkcji chłodzenia chłodnicy, Pomiar II - w komorze wypełnionej dwoma rzędami skrzynek z marchwią, Pomiar III - w komorze załadowanej całkowicie, w normalnych warunkach przechowywania. Ciasne upakowanie wnętrza, nieustalony i turbulentny charakter przepływu oraz zmienna w czasie praca chłodnicy - to najważniejsze czynniki warunkujące dokładność pomiarów. Zbadano ich wpływ na uzyskiwane wyniki oraz określono niepewność pomiarów. Sformułowano zalecenia dotyczące kierunków modelowania numerycznego zjawisk cieplno-przepływowych występujących w komorach składowych warzyw. The measurement of hum id air parameters in a cold storage chamber for carrots. Prel iminar y results Preliminary results of humid air parameters in a carrot cold storage chamber in three types of load and room arrangements are presented in this paper. Case #1 - in the chamber with only two rows of empty plastic boxes for vegetables without cooling, Case #2 - with the load of carrots placed in two rows of boxes in a cold room, Case #3 - in a completely loaded chamber of carrots in normal storage conditions. The effects of the most important factors: a tightly loaded chamber, non-stationary and turbulent flow, and unsteady operating conditions of a cooling unit on the accuracy of measurements and measurement uncertainty were investigated in this paper. Recommendations towards the methods of numerical modeling of the flow in a cold storage room were also formulated.Wprowadzenie Celem prezentowanych w niniejszej pracy badań doświadczalnych w komorze przechowalniczej marchwi była ewaluacja eksperymentalna procesów cieplnoprzepływowych zachodzących w przechowalni warzyw z wentylacją mechaniczną. Badania miały również [...]

Badania eksperymentalne pracy dwufazowej pompy strumienicowej pracującej z izobutanem


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych pracy dwufazowej pompy strumienicowej w zastosowaniu do układów chłodniczych. Badania przeprowadzono dla strumienicy pracującej z izobutanem. W artykule przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wyniki eksperymentów w postaci charakterystyk pracy strumienicy oraz współczynnika wnikania ciepła. EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF TWO-PHASE INJECTOR operation WITH ISOBUTANE Paper deals with experimental investigation of two-phase vapour-liquid injector as a liquid pump in refrigeration systems. The experiment results for the injector are presented for the case of isobutane as working fluid. Experimental data was shown as the operation characteristics of the injector as well as heat transfer coefficient.1. Wstęp Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, ciepła w kogeneracji oraz chłodu jest obecnie jednym z najbardziej kluczowych wyzwań dla współczesnej energetyki. Szczególne znaczenie przy wykorzystaniu zasobów energii odnawialnej mają przy tym obiegi cieplne, wykorzystujące odnawialne zasoby nisko- bądź średniotemperaturowego ciepła do produkcji energii elektrycznej oraz chłodu. Jednym z kluczowych problemów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych w postaci energii promieniowania słonecznego, geotermalnej, energii cieplnej pochodzącej ze spalania biomasy, bądź ciepła odpadowego przez zastosowanie obiegów cieplnych - jest opracowanie odpowiedniej pompy ciekłego czynnika [1]. Problem ten dotyczy zarówno obiegów cieplnych prawobieżnych - służących do produkcji energii elektrycznej, jak również obiegów lewobieżnych - służących do produkcji chłodu. Warto zauważyć, że zużycie energii elektrycznej do napędu tych systemów nie jest głównym problemem, ponieważ w większości przypadków ilość energii potrzebnej do napędu pompy mechanicznej wynosi najwyżej kilka procent całkowitego bilansu energetycznego systemu. Zasadniczym problemem j[...]

Analiza współpracy strumienicowego układu chłodniczego z obiegiem ORC w warunkach trigeneracji


  W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej współpracy strumienicowego układu chłodniczego z obiegiem ORC w warunkach trigeneracji. Rozpatrzono trzy konfi guracje spięcia obiegu chłodniczego z obiegiem ORC, w których analizuje się różne ujęcia odbioru ciepła do produkcji chłodu. Do analiz przyjęto, że obieg ORC pracuje z czynnikiem MDM, natomiast w obiegu chłodniczym czynnikiem roboczym jest R134a. W analizie oceniono zmianę sprawności układu ORC w zależności od konfi guracji wpięcia w obieg ORC strumienicowego układu chłodniczego oraz wyznaczono podstawowe parametry robocze obu układów. OPERATION OF EJECTION REFRIGERATION SYSTEM IN ORC BASED TRI-GENERATION SYSTEM Th e results of the theormodynamic analysis of operations of ejection refrigeration system in ORC (Organic Rankine Cycle) based tri-generation system is presented. Th ree possibile confi gurations of waste heat transport from ORC system to refrigeration system are analysed. It is assumed that MDM is applied as a working substancje in ORC system and R-134a is applied in ejection refrigeration system. Th e eff ect of the system confi guration on ORC system effi ciency and poissible operations parameters are analysed.1. Wstęp Przedmiotem analiz jest obieg Rankine’a pracujący z czynnikiem organicznym (ORC), który pracuje w skojarzeniu z układem produkcji chłodu, czyli efektem końcowym jest - oprócz energii elektrycznej - produkcja chłodu. Układ produkcji chłodu zbudowany ma być z zastosowaniem strumienicy gazowej zamiast sprężarki mechanicznej. Warunkiem koniecznym działania takiego urządzenia jest potrzeba dostarczenia ciepła napędowego wykorzystywanego do produkcji pary napędowej. Parametry pracy układu ORC pozwalają na swobodne zastosowanie strumienicowego urządzenia chłodniczego, przy wykorzystaniu ciepła odpadowego do napędu strumienicy. W artykule przeanalizowano różne koncepcje wykorzystania ciepła pobranego od układu ORC do napędu strumienicy. Z[...]

 Strona 1