Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław RAWICKI"

Semi-automatic control of tram vehicle with intent to attain minimum electric energy use

Czytaj za darmo! »

Abstract. The paper presents the new method of the tram vehicle control with the aim of attaining the minimum electric energy consumption. The new solution consisting in the semi-automatic control of the tram has been proposed. If the driver decides that safety conditions are fulfilled, he can switch on the system of automatic tram guidance within the algorithm of the minimum energy use also at occurrence of different traffic disturbances (for example speed limitations, unexpected stops, changes of the network voltage). Streszczenie. Przedstawiono metodę sterowania tramwajem, pozwalającą na minimalne zużycie energii elektrycznej. Zaproponowano sposób półautomatycznego prowadzenia tramwaju. W przypadku gdy motorniczy uzna, że spełnione są warunki bezpieczeństwa ruchu, może on włączyć [...]

Energooszczędne przejazdy pojazdów tramwajowych z silnikami indukcyjnymi przy zakłóceniach płynności ruchu i złożonym profilu trasy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę obliczania energooszczędnych przejazdów pojazdów tramwajowych z polowo zorientowanym sterowaniem trakcyjnych, trójfazowych silników indukcyjnych. Uwzględniono możliwość występowania różnorodnych zakłóceń płynności ruchu oraz skomplikowanego profilu trasy. Algorytmy przejazdów tramwajów uwzględniają takie zaplanowanie dalszej jazdy pojazdów, aby po zakończeniu procesów zakłóceniowych w ruchu miejskim doprowadzić do likwidacji powstałego opóźnienia przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Podczas etapu jazdy ze stałą prędkością obciążenie silników trakcyjnych nie jest duże, a wtedy odpowiedni dobór obniżonej wartości napięcia zasilającego pozwala na zwiększenie sprawności układu napędowego. Abstract. The paper presents the method of the calculation of the energy-saving traffic of tram vehicles with field-oriented control of traction threephase induction motors. Possibility of occurrence of various traffic disturbances and complicated route profile is taken into consideration. After ending disturbances of the city traffic, algorithms of tram rides take into account the procedure of traffic-delay liquidation according to the criterion of the minimum energy consumption. During the phase of the running with the constant speed, the load of traction motors is small; in this case the suitable choice of the lower supply voltage makes possible enlargement of the driving system efficiency. (Energy-saving traffic of tram vehicles with induction motors at ride disturbances and complicated route profile ). Słowa kluczowe: pojazd tramwajowy, trakcyjne silniki indukcyjne, zakłócenia płynności ruchu, oszczędność energii. Keywords: tram vehicle, traction induction motors, traffic disturbances, energy saving. Wprowadzenie Dla określonej długości trasy tramwaju oraz zadanego czasu jazdy, a więc dla jednakowej wartości prędkości średniej, istnieje dużo sposobów zrealizowania przejazdu pojazdu tramwajowego. Przez odpowiednie planowanie[...]

Deformacje stojana maszyny indukcyjnej spowodowane asymetrią zasilania

Czytaj za darmo! »

W pracy przeanalizowano deformacje stojana trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego, wywoływane przez niesymetrię napięć układu zasilającego. Opracowano oryginalne obrazy węzłowego modelu maszyny indukcyjnej. Wyznaczono częstotliwości, dla których drgania silnika są największe. Pomiary i analizę otrzymanych wyników przeprowadzono dla połączenia trójfazowego uzwojenia stojana w gwiazdę oraz w trójkąt. Abstract. The paper deals with analysis of stator deformations of a three-phase squirrel-cage induction motor; these deformations have been caused by asymmetry of the supply voltages. The original nodal model of the induction machine was elaborated. Frequencies connected with the greatest motor vibration were determined. Measurements and analysis of results were made for the star and delta connection of the stator winding. (Analysis of stator deformations of a three-phase squirrel-cage induction motor). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, deformacje stojana, drgania, silnik indukcyjny klatkowy. Keywords: electromagnetic field, stator deformations, vibration, squirrel-cage induction motor. Wstęp Wysoki popyt na energię, a zwłaszcza energię elektryczną i ciągle rosnące koszty jej uzyskania powodują, że w systemie energetycznym coraz częściej jako źródło energii pojawiają się zespoły prądotwórcze o niewielkich relatywnie mocach jednostkowych działających na odmiennych zasadach (ogniwa paliwowe, ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe z generatorami asynchronicznymi dwustronnie zasilanymi i inne). Różnorodność źródeł oraz ich rozproszenie wpływają na jakość energii elektrycznej w sieci, w tym na asymetrię napięć. Asymetria napięć w sieciach niskiego napięcia (nn) jest dodatkowo wywoływana niesymetrią obciążenia poszczególnych faz. Asymetria napięć w sieci niskiego napięcia określana jest poprzez współczynnik asymetrii u2 definiowany jako stosunek wartości skutecznej składowej przeciwnej napięcia do wartości skutecznej składowej z[...]

Nowe elementy w wielokryterialnej optymalizacji pojemności kondensatora dla indukcyjnego silnika z trójfazowym uzwojeniem stojana zasilanym jednofazowo

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono szeroki pakiet nowatorskich elementów przy wielokryterialnej optymalizacji pojemności dodatkowego kondensatora dla jednofazowej pracy silnika indukcyjnego z trójfazowym uzwojeniem stojana. Pokazano, że podczas pracy takiego silnika pojawia się moment pulsujący o znacznej amplitudzie. Z jednej strony kondensator powinien zapewniać możliwie dużą moc mechaniczną silnika, z drugiej natomiast strony należy ograniczać amplitudę momentu pulsacyjnego, aby zmniejszać drgania i hałas. Opisano oryginalne rozwiązanie (zgłoszenie patentowe), w którym dwa kondensatory połączone równolegle zapewniają zwiększenie momentu rozruchowego lub momentu krytycznego, jeden włączony kondensator służy do normalnej pracy, a dwa takie same, ale połączone szeregowo kondensatory umożliwiają znaczne zmniejszenie amplitudy momentu pulsacyjnego przy mniejszych obciążeniach silnika indukcyjnego. Abstract. The paper presents many innovatory elements at multicriterional optimization of the condenser capacitance for an induction motor with the three-phase stator winding supplied from the single-phase network. It was shown that during the operation of such motor the pulsating torque of the large amplitude could appear. On the one hand the condenser ought to ensure if possible the large mechanical power of the induction motor, on the other hand the pulsating torque amplitude ought to be reduced to diminish vibration and noise of the electric machine. There was described the following original solution proposed here by the authors: two condensers connected in parallel secure enlargement of the starting motor torque or the break-down torque, only one active condenser is switched on during the normal machine operation and two condensers connected in series make possible the considerable diminution of the pulsating torque amplitude at smaller load of the induction motor. (New elements in multicriterional optimization of condenser capacitance for induction motor with[...]

 Strona 1