Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA KIEJZIK-GŁOWIŃSKA"

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Polityki Wodnej Państwa


  Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Polityki Wodnej Państwa (dalej PWP ) jest zapewnienie możliwie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz równoważenia gospodarowania wodami - w uspołecznionym procesie z udziałem zainteresowanych użytkowników wód, interesariuszy gospodarki wodnej oraz administracji. Dla przeprowadzenia tego procesu opracowano Prognozę1), która ocenia w jakim stopniu projekt PWP uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, określając prawdopodobne skutki środowiskowe wdrożenia. W Prognozie jako nadrzędne kryterium przyjęto ocenę zgodności celów projektu PWP z celami unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, w tym dokumentów określających politykę rozwoju i politykę ekologiczną. Oceniono potencjalny wpływ ustaleń projektu PWP na poszczególne komponenty środowiska. Dla sektora gospodarki wodnej ustalenia projektu PWP są nadrzędne dla ustaleń podstawowych dokumentów opracowywanych na poziomie krajowym i regionalnym: programu wodno-środowiskowego kraju oraz planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, przeciwdziałania skutkom suszy i zarządzania ryzykiem powodziowym. Ze względu na powiązania gospodarki wodnej z innymi dziedzinami społeczno-gospodarczymi ustalenia PWP powinny być uwzględniane przy opracowywaniu lub aktualizacji następujących dokumentów strategicznych (rys. 1): - Strategii Rozwoju Kraju, - Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, - Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, - dokumentów strategicznych dla energetyki, przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, żeglugi śródlądowej, - strategii rozwoju regionalnego, - planów zagospodarowania przestrzennego województw. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Polityki Wodnej Państwa Rys. 1. Współzależność niektórych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym i wojewódzkim z podstawowymi dokumentami planistycznymi gospodarki wodnej 1) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu "Polityki Wodne[...]

Przebudowa ujścia Wisły - nadzór środowiskowy


  Część I Projekt pt. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku" jest jednym z sześciu komplementarnych projektów realizowanych jako I etap Programu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)" zwany też "Programem Żuławskim - 2030". Po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi, program został zatwierdzony przez ministra środowiska w maju 2010 r. Zarówno w Prognozie oddziaływania na środowisko, jak i podczas konsultacji społecznych nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko; w ramach oceny strategicznej przeanalizowano wiele innych wariantów ochrony przeciwpowodziowej Żuław. {tekst "Programu Żuławskiego - 2030" jest dostępny na stronach internetowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.} Wartość Projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku", to kwota 99,84 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 84,86 mln zł, tj. 85% wysokości środków kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w Gdańsku 16 grudnia 2011 r. (numer POIS.03.01.00-008/11). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem - będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w pr[...]

Przebudowa ujścia Wisły - nadzór środowiskowy


  Część II. Wykonanie sztucznej łachy Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej przed przystąpieniem do prac budowlanych należało wykonać sztuczną łachę, która w trakcie realizacji robót budowlanych pozwoliłaby je realizować na kierownicy wschodniej w okresie lęgowym, w momencie kiedy nie ma w odległości 400 m stanowisk lęgowych ptaków. Łacha powstała w wyniku przeprowadzonych na zlecenie RZGW w Gdańsku prac czerpalno- -refulacyjnych w ujściowym odcinku Wisły celem przywrócenia parametrów eksploatacyjnych toru podejściowego dla lodołamaczy. W ramach wykonania toru-kinety wyrefulowano ok. 180 540 m3 urobku, który został odłożony po wschodniej stronie ujścia Wisły w wodach Zatoki Gdańskiej w odległości ok. 680 m od linii brzegu i ok. 526 m na wschód od kierownicy wschodniej. Powierzchnia wykonanej łachy to ok. 30 tys. m2. Nadzór Środowiskowy Na Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdań sku w ramach realizacji zadania "Przebudowa ujścia Wisły" (wydłużenia kierownicy wschodniej o 200 m oraz odbudowy zniszczonej kierownicy wschodniej i zachodniej) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nałożono obowiązek prowadzenia nadzoru środowiskowego. W związku z tym RZGW w Gdańsku wykonuje wiele czynności na rzecz ochrony środowiska - zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Obszar robót jest objęty licznymi formami ochrony przyrody (rezerwat przyrody Mewia Łacha, obszar Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły, obszar Natura 2000 Ujście Wisły), w związku z tym nadzór środowiskowy pomaga przestrzegać ograniczeń oraz stosować specjalne procedury dla tak cennego przyrodniczo obszaru. Nadzór środowiskowy obejmuje w szczególności prowadzenie monitoringu ornitologicznego w okresie lęgowym, kontrolę przestrzegania przez wykonawcę robót zarówno terminów prac, jak i sposobu ich prowadzenia, a także szkolenia w zakresie prawidłowego postępowania wg zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto nadzór środowiskowy obejmuj[...]

 Strona 1