Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy ŻUCHOWSKI"

Aktualizacje normy ISO 9001 w aspekcie bieżących potrzeb gospodarczych DOI:10.15199/47.2016.10.3


  Opracowanie zawiera krótką historię powstawania norm dotyczących systemów zarządzania jakością. Od prac ekspertów zatrudnionych w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym po prace ekspertów rozumiejących dzisiejszą gospodarkę charakteryzującą się dynamicznym rozwojem, uwzględniając potrzeby analizy ryzyka i potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. W pierwszym rozdziale opisane jest powstanie pierwszej edycji normy ISO 9001:1987. W drugim rozdziale opisane są zmiany związane z tzw. Wizją 2000. Natomiast w trzecim rozdziale opisane są zmiany wynikające z adaptacji wymagań normy do potrzeb "burzliwego" otoczenia, nowości terminologiczne i krótka prezentacja poszczególnych rozdziałów najnowszej edycji z 2015 r.Wstęp Olbrzymia popularność normy ISO 9001 powoduje, że jej autorzy, gremium doświadczonych teoretyków i praktyków jakości, zatrudnionych w Komitecie ISO/TC 176/SC2, Quality systems, próbuje nadążyć za "burzliwym" rozwojem współczesnych gospodarek. Od identyfikacji 20 punktów "check listy" ważnych obszarów organizacji, poprzez podejście procesowe, do oparcia działalności o analizę ryzyka i gospodarkę opartą na wiedzy. Celem autorów opracowania jest przedstawienie tej drogi. 1. Historia Powstania Normy ISO 9001 1.1 Początki Alianse polityczne i wojskowe obu stron konfliktu II wojny światowej spowodowały wciągnięcie do niej Stanów Zjednoczonych. W związku z tym w latach 40. występuje tam dynamiczny rozwój przemysłu zbrojeniowego. Brak doświadczenia w produkcji militarnej powodował, że w pierwszych dostawach wady sprzętu sięgały niekiedy do 70% (Zymonik Z., 2002). Spowodowało to, że od tej pory spore koszty były przeznaczone na badania oraz kontrolę produkcji, bowiem nadrzędnym celem producentów i administracji amerykańskiej stało się niedopuszczenie do wysłania na front wadliwych produktów. W tym celu opracowano model zarządzania przedsiębiorstwem, swoistą "check-listę" wymagań organizacyjnych, które firma chcąca otrzymać z[...]

Zastosowanie analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R w ogólnej Analizie Systemów Pomiarowych (MSA) DOI:10.15199/48.2018.6.5


  Wprowadzenie Przeprowadzenie poprawnej analizy jakości wyrobów jest niemożliwe bez skutecznie działającego systemu pomiarowego. Jest on kluczowym elementem nie tylko ze względu na skuteczność zarządzania jakością, ale także ze względu na aspekty normalizujące kwestię pomiarów. Jednym z ważnych wymagań standardu IATF 16949 (Wymagania względem systemów zarządzania jakością dla produkcji seryjnej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym) jest analiza systemu pomiarowego. W jej zakresie konieczne jest przeprowadzenie badania statystycznego w celu wykonania analizy zmienności uzyskanych wyników podczas kontroli, pomiarów oraz systemu wyposażenia testowego (IATF 16949:2016, pkt 7.1.5.1.1). Narzędziem w realizacji tego celu jest Analiza Systemów Pomiarowych (MSA - Measurement System Analysis). Ponadto jednym z wymagań bycia auditorem wewnętrznym systemu jest zrozumienie kluczowych metod jakości - core tools (IATF 16949:2016, pkt 7.2.3). Jedną z tych metod jest właśnie analiza MSA, dla której przygotowano specjalny podręcznik referencyjny. Ponadto znowelizowana norma ISO 9001:2015 wymaga posiadania zasobów do monitorowania i pomiarów gwarantujących wiarygodne wyniki. Stąd też niewątpliwie kwestia systemów pomiarowych jest jednym z filarów Systemów Zarządzania Jakością niezależnie od branży czy specyfiki produktów. 29 2018 C z e r w i e c 1. Założenia MSA Systemy pomiarowe powinny zagwarantować, że charakteryzują się odpowiednimi właściwościami statystycznymi, tj. posiadają wymaganą jakość. Właściwości te dotyczą błędu systematycznego położenia danych względem wartości wzorcowej oraz wariancji dotyczącej rozrzutu danych. Analiza Systemów Pomiarowych MSA ma zapewnić, że wyniki pomiarów mogą być zastosowane do przyjętych w organizacji procedur oraz do wymagań klienta. Wyniki niewielu systemów pomiarowych charakteryzują się zerową wariancją i zerowym błędem statystycznym, dlatego też organizacja przy zasto[...]

Problematyka planowania i realizacji projektu w świetle zaleceń norm pomocniczych ISO 10005 i ISO 10006 DOI:10.15199/48.2018.8.5


  Normy ISO serii 9000, a szczególnie ISO 9001, podają nam wymagania, "co" w firmie powinno funkcjonować. Te kryteria osoby kierujące organizacjami starają się spełnić - z różnym zresztą skutkiem, niekiedy przez próby obejścia lub naciąganie interpretacji. Tymczasem normy ISO serii 10000 są znakomitym poradnikiem "jak to zrobić". Jednymi z nich są normy ISO 10005, ISO 10006 - poradniki planowania i realizacji projektów inwestycyjnych. Norma ISO 9001 dotyczy systemu zarządzania jakością w organizacji. Od 2000 roku norma jest nastawiona na skuteczność całej organizacji, ponieważ od dobrych wskaźników często zależał dalszy pomyślny rozwój - na przykład uzyskanie korzystnego kredytu. Jest to typowe rozumowanie najwyższego kierownictwa, które odpowiada za portfel zamówień. Tymczasem na poziomie zarządzania w firmach trwa głównie walka o czasową i kosztową realizację bieżących zamówień traktowanych jako przedsięwzięcia - dziś czytaj - jako projekty. Podstawą zainteresowania kierownictwa zarządzającego jest pomyślny przebieg procesów realizacyjnych, a pozostałe procesy w firmie są im podporządkowane. Jest to zresztą zgodne z duchem podejścia procesowego wymaganego przez normę ISO 9001. Nie można zapominać, że równolegle powstawały dokumenty opisujące metodykę zarządzania projektami. Na przykład [14]:  Brytyjski Standard BS 6079 Zarządzanie projektem w pierwszej wersji powstał w 1968 roku. Opisuje on podstawowe pojęcia dotyczące analizy budowy harmonogramu danego projektu.  Standard PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) - to zbiór dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami. Opracowany przez międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów PMI (Project Management 30 2018 S i e r p i e ń JAKOŚĆ W PRAKTYCE Problematyka planowania i realizacji projektu w świetle zaleceń norm pomocniczych ISO 10005 i ISO 10006 Institute). Praktycznie to baza dla wszystkich standardów dotyczący[...]

 Strona 1