Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Ksenia PŁATEK"

ZAPROJEKTOWANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA IMPLANTU PŁYTKI ZESPALAJĄCEJ ZE STOPU Ti6Al 4V DOI:10.15199/67.2016.4.5


  W pracy przedstawiono analizę numeryczną procesu kształtowania implantu płytki zespalającej, wykonanego z dwufazowego stopu tytanu Ti6Al4V, wykorzystywanego komercyjnie w chirurgii urazowo-ortopedycznej podczas zespalania odłamków kostnych. Założono kilka wariantów procesu z zastosowaniem różnych temperatur matryc, jak również kształtu matryc. Zaprojektowane symulacje z użyciem metody elementów skończonych (MES) pozwoliły na porównanie wyników analizy i wybranie najkorzystniejszego wariantu procesu wytworzenia implantu. Słowa kluczowe: implant zespalający, stop tytanu Ti6Al4V, kształtowanie matrycowe, symulacje MES FORMING OF THE FIXATI ON PLATE IMP LANT OF Ti6Al 4V ALLOY Titanium, especially titanium alloys, find application in medicine on account of features such as small density, a relatively small Young’s modulus, good resistance to corrosion, and also the osteointegration ability. The two-phase alloy Ti6A14V is especially useful, it exhibits high mechanical properties and low formability. In order to increase formability of two-phase titanium alloys, the process of forming is carried out at an elevated temperature. The correct way of making an implant is one of the key aspects to fulfil its function. In addition, attention must be paid to each stage of the production process, as it carries a risk of causing adverse effects or increasing their occurrence in the workpiece. The paper includes a numerical analysis of the forming process of a fixation plate implant of the two-phase Ti6Al4V alloy. It is used commercially to join bone chips in traumatic-orthop[...]

Wielofazowe stale TRIP na blachy walcowane dla przemysłu motoryzacyjnego DOI:10.15199/24.2016.7.2


  Multiphase TRIP steel for strip rolling for automotive industry Wielofazowe stale m.in. typu TRIP stanowią jedną z grup zaawansowanych stali wysokowytrzymałych przeznaczonych na blachy dla przemysłu motoryzacyjnego. Mikrostruktura stali TRIP zawiera austenit szczątkowy w osnowie ferrytycznej z niewielkimi obszarami bainitycznymi i martenzytycznymi. Cechą charakterystyczną tych stali jest przemiana metastabilnego austenitu szczątkowego w martenzyt podczas ich kształtowania na zimno. Przemiana ta powoduje silne umocnienie odkształceniowe. W pracy dokonano przeglądu stali dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niskostopowe stale typu TRIP oraz kierunki ich dalszego rozwoju. Multiphase TRIP type steels represents one of the groups of Advanced High Strength Steels for the automotive industry. Microstructure consist of retained austenite in ferritic matrix with small areas of bainite and martensite. The most characteristic feature for this type of steel is the plasticity induced transformation of retain austenite. This type of phase transformation resulted in the high strain hardening of this steels. In the paper is presented the short revision of the multiphase steels, with the particular focus on the low alloy TRIP steel and perspectives for their further development. Słowa kluczowe: stale TRIP, stale TPN z nanowydzieleniami węglików, walcowanie taśm Key words: TRIP steel, TPN steel with nanoprecipitations of carbides, strip rolling s. 299 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 łego austenitu lub pomiędzy listwami bainitu. Najbardziej wytrzymałą fazą jest bainit, natomiast ciągliwy ferryt i austenit ułatwiają obróbkę plastyczną [6, 12, 14, 15]. Blachy ze stali TRIP można uzyskać, wykorzystując metody klasycznej obróbki cieplnej przez ich austenityzowanie w temperaturze nieco wyższej od Ac1, z następnym chłodzeniem izotermicznym w temperaturze wyższej od Ms, albo stosując zyskującą coraz większe znaczenie met[...]

Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali Complex Phase (CP) DOI:10.15199/24.2016.10.1


  Influence of hot plastic deformation conditions on the change of yield stress of Complex Phase (CP) steel W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali o złożonej mikrostrukturze (Complex Phase - CP). Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego. Wykazano bardzo istotny wpływ parametrów cieplno-mechanicznych odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco. In the paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of Complex Phase (CP) steel. In the research torsion plastometer was used. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania Key words: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test 1. Wprowadzenie. Stal o złożonej mikrostrukturze (wielofazowej) składa się z mieszaniny martenzytu, ferrytu oraz bainitu. Do stopu wprowadza się także pewne ilości takich pierwiastków jak niob, tytan czy wanad w celu zwiększenia efektu umocnienia wydzieleniowego. Otrzymany w ten sposób materiał charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz plastycznymi. Typowe stale CP nie posiadają w swojej strukturze austenitu. Zawierają więcej twardych faz, do których należy martenzyt czy bainit. Mikrostruktura w takich stalach składa się z bardzo drobnego ferrytu oraz dużej ilości faz twardych. Ze względu na wysoką zdolność pochłaniania energii i wytrzymałość zmęczeniową stale te szczególnie dobrze nadają się do wytwarzania samochodowych elementów zabezpieczających, wymagających dobrej wytrzymałości na uderzenia, jak i komponentów układu zawieszenia [1]. Praca zawiera wyniki badań i ocenę wpływu parametrów cieplno-mechanicz[...]

Wpływ warunków odkształcenia na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/C DOI:10.15199/24.2017.10.3


  Wprowadzenie. Praca zawiera wyniki badań i ocenę wpływu parametrów cieplno-mechanicznych procesu od􀀐 kształcania na wartość naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/C (wg GOST) uzyskane z wykorzystaniem pla􀀐 stometrycznego testu skręcania na gorąco. Projektowanie i analiza procesów walcowania na gorąco z wykorzysta􀀐 niem komercyjnych programów komputerowych wymaga znajomości wartości naprężenia uplastyczniającego (σp) odkształcanych stali w warunkach procesu, tj. dla określo􀀐 nej temperatury (T), wartości odkształcenia (ε) i prędkości odkształcenia (ε ). Plastometryczne testy skręcania wyko􀀐 nywane przy użyciu plastomeru skrętnego pozwalają na realizację takich badań i wyznaczenie zmian naprężenia uplastyczniającego w zależności od parametrów procesu odkształcenia [1, 2]. Program badań. Do badań plastometrycznych uży􀀐 to standardowych próbek o średnicy części pomiarowej 2R = 6 mm i długości bazy pomiarowej L = 50 mm ze sta􀀐 li 09G2S/C o składzie chemicznym podanym w tabl. 1. Program badań obejmował realizację testu skręcania na gorąco dla trzech prędkości odkształcenia 0,02 s-1, 0,2 s-1 i 2 s-1. Próbki do badań nagrzewano do zadanej temperatury w zakresie 950-1200°C[...]

Charakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej C-Mn-Al-Si w zależności od parametrów procesu DOI:10.15199/24.2017.10.4


  Wprowadzenie. Współczesny przemysł samochodowy wykorzystuje na elementy nadwozia stale, które charak􀀐 teryzują się wysoką wytrzymałością przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych własności plastycznych. Omawiane stale są dostarczane w postaci zarówno gorąco - jak i zimnowalcowanych cienkich blach. Przy produkcji elementów karoserii wykorzystuje się niskostopowe stale C-Mn-Al-Si typu TRIP. Stale te posiadają wielofazową mi􀀐 krostrukturę składającą się głównie z ferrytu, bainitu i au􀀐 stenitu szczątkowego. W strukturze obserwuje się również martenzyt oraz niewielką ilość perlitu [1]. Skład chemiczny tych stali jest zróżnicowany, z łącznym udziałem składników stopowych rzędu kliku procent wa􀀐 gowych. Zawartość węgla wynosi 0,10-0,25 %, manganu 0,4-2,5 %, krzemu 0,4-1,8 % a aluminium oscyluje w ilo􀀐 ści około 1 %. Stosuje się również niewielkie dodatki fos􀀐 foru w celu stabilizacji ferrytu i zwiększeniu rozpuszczal􀀐 ności węgla w ferrycie oraz mikrododatki - głownie niobu, tytanu i wanadu dla rafinacji struktury oraz utworzenia dys􀀐 persyjnych węglikówi węglikoazotków. W składach stali TRIP można też zauważyć zawartość takich pierwiastków jak bor, molibden, nikiel, chrom które zapobiegają przed􀀐 wczesnemu wydzielaniu się ferrytu [2, 3, 5-7]. Otrzymanie pożądanej struktury i własności stali uzyskuje się w wyniku prawidłowo zaprojektowanego procesu obróbki cieplno􀀐 -plastycznej. Projektowanie procesów walcowania na go􀀐 rąco wymaga znajomości wartości naprężenia uplastycz􀀐 niającego (σp) odkształcanych stali w warunkach procesu (tj. dla określonej temperatury (T), wartości odkształcenia (ε) oraz prędko[...]

Nowe kalibrowanie walców walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminium DOI:10.15199/24.2017.10.7


  Wprowadzenie. Zastosowanie do eksploatacji nowych walcowni walcówki z blokami wykańczającymi nowej ge􀀐 neracji, w których prędkość walcowania przekracza 100 m/s jest ciągle inspiracją do doskonalenia urządzeń i tech􀀐 nologii do kontrolowanego i wymuszonego chłodzenia wal􀀐 cówki bezpośrednio od temperatury końca walcowania [1]. Jednoczesny wzrost prędkości walcowania i masy kręgów spowodował podniesienie temperatury końca walcowania walcówki, a zatem wywołał konieczność zapewnienia ta􀀐 kich warunków chłodzenia aby kontrolować zmiany struk􀀐 turalne, zróżnicowanie własności mechanicznych, rozrost ziarn lub wady powierzchniowe walcówki przeznaczonej w większości do ciągnienia na zimno [2]. Równolegle z rozwojem technologii chłodzenia oraz ze wzrastający􀀐 mi wymaganiami co do jakości produkowanej walcówki, ciągle w procesie technologicznym wprowadza się szereg udoskonaleń w stosunku do układu mechanicznego cią􀀐 gów walcowniczych oraz kalibrowania wykrojów klatek roboczych. Niektóre walcownie zbudowane w starszych układach posiadają kalibrowanie opracowane do stosowa􀀐 nia wsadu w postaci wlewków z niskim stopniem przero􀀐 bu. Przejście zmodernizowanych walcowni na stosowanie wlewków z nowego wsadu o innych (zmienionych) wy􀀐 miarach geometrycznych musi wiązać się z dostosowaniem kalibrowania do specyfiki nowego wsadu [3]. Zespół walcowniczy walcowni do walcowania wal􀀐 cówki ze stopów aluminium składa się z 15 klatkowej walcarki blokowej Kocksa z klatkami trójwalcowymi [5]. Napęd główny walcarki stanowi silnik prądu stałe􀀐 go o mocy 360 kW i prędkości obrotowej 1000 obr/min. Przeniesienie napędu następuje poprzez przekładnię paso􀀐 wą na główny wał napędowy. Głównym produktem wal􀀐 cowni jest walcówka o średnicy w zakresie Ø 7,6-15,0 mm [5]. Walcówkę o określonej geometrii uzyskuje się w klatkach 15, 13, [...]

Badania procesu prostowania dwuteowników z wykorzystaniem modelowania numerycznego DOI:10.15199/24.2017.10.8


  Wprowadzenie. Rosnące w ostatnim czasie wymaga􀀐 nia w zakresie kontroli jakości produkcji oraz dostarcza􀀐 nych produktów dotyczą także szerokiego spektrum wyro􀀐 bów wytwarzanych w przemyśle hutniczym, a zwłaszcza wyrobów walcowanych na gorąco [1]. Wymogi te odnoszą się w głównej mierze do własności mechanicznych wyni􀀐 kających z mikrostruktury wyrobu, obecności wad, a także coraz częściej do prostości pasma i kontroli naprężeń wła􀀐 snych generowanych w procesie wytwarzania [2, 3]. Jest to szczególnie ważne dla wyrobów poddawanych docelowo w trakcie eksploatacji działaniu dużych sił i naprężeń, ta􀀐 kich jak budowlane kształtowniki konstrukcyjne (dwute􀀐 owniki, ceowniki) czy też przeznaczonych do transportu szynowego (szyny kolejowe, obręcze kół wagonowych). Ograniczenia wynikają z faktu, że w procesie eksploatacji wymienionych wyrobów, ich naprężenia własne sumują się z naprężeniami pochodzących od obciążeń zewnętrznych, powodując najczęściej niekorzystne obniżenie własności wytrzymałościowych oraz wzrost prawdopodobieństwa ich zniszczenia [1, 4] . Symulacja numeryczna procesu prostowania dwuteowników. Obliczenia numeryczne wybranego kształtow􀀐 nika wykonano w środowisku oprogramowania ABAQUS Explicit w przestrzennym stanie odkształcenia dla dwóch różnych ustawień prostownicy. Schemat prostownicy RDM wraz z podstawowymi parametrami dla ustawień typu A pokazano na rys. 1 oraz w tabl. 1. Ustawienia typu B cechowały się w stosunku do ustawień typu A zwięk􀀐 szeniem odległości pomiędzy osiami rolek prostujących, a także zmianą nastaw rolek w układzie V-H (pionowo-po􀀐 ziomym). W obu przypadkach rolki prostujące zostały za􀀐 modelowane jako ciała sztywne. Górne rolki narzędziowe prostownicy (napędzane) posiadały stałą [...]

 Strona 1