Wyniki 1-10 spośród 53 dla zapytania: authorDesc:"BOLESŁAW HANCYK"

Bezpieczeństwo chemiczne - terminologiczna wieża Babel (cz. I)

Czytaj za darmo! »

Prawie dwadzieścia lat temu nastąpił w Polsce ważny zwrot w podejściu do zagadnień bezpieczeństwa chemicznego. Zmiany polityczne spowodowały ukierunkowanie tej dziedziny nauki i techniki na szeroką adaptację metod badań stosowanych w Unii Europejskiej, a także - wskutek kontaktów poprzez agendy ONZ - metod opracowywanych i stosowanych w krajach zamorskich.Wspomniane metody badań były szeroko[...]

Bezpieczeństwo chemiczne terminologiczna wieża Babel (cz. III)

Czytaj za darmo! »

Autor omówił dotychczas terminologię stosowaną w systemie klasyfikacji i znakowania substancji i preparatów funkcjonujących na podstawie dyrektyw 67/548/EWG i 199/45/WE (ATEST 12/2007) oraz system ADR (ATEST 2/2008). W trzeciej części B. Hancyk zestawia terminologię dotyczącą Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów. | Redakcja.Idea opracowania Globalnie Zharmoni[...]

Klasyfikacja substancji i preparatów niebezpiecznych jaka przyszłość?

Czytaj za darmo! »

W 2006 r. zostało opublikowane rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. WE L 396 30/12/2006). Rozporządzenie to weszło w życie 01.06.2007 r. i - zgodnie z prawodawstwem UE - obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzeni[...]

O potrzebie spójnej polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa chemicznego

Czytaj za darmo! »

Na podstawie analizy obowiązujących i projektowanych aktów prawnych przedstawiono potrzebę zapewnienia spójności polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Zaproponowano powołanie międzyresortowego organu koordynującego.Od Na podstawie analizy obowiązujących i projektowanych aktów prawnych przedstawiono potrzebę zapewnienia spójności polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa ch[...]

Perspektywy bezpieczeństwa procesowego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono warunki społecznej akceptacji poziomu zagrożeń stwarzanych przez procesy chemiczne. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego opracowywania krajowych analiz bezpieczeństwa procesowego. Przedstawiono perspektywy wdrażania bezpieczeństwa procesowego w Polsce.Z miana systemu gospodarczego i planowana integracja z EWG postawiły przed krajowym przemysłem chemicznym szczególnie trud[...]

Skutki reklasyfikacji substancji niebezpiecznych do systemu GHS

Czytaj za darmo! »

31 grudnia 2008 r. - to bardzo ważna data dla przemysłu chemicznego w Unii Europejskiej. W tym dniu w Dzienniku Urzędowym UE (nr L 353) zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/ WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Tym aktem prawnym wprowadzono do zbioru prawa UE Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Data publikacji tego rozporządzenia pozwoliła Komisji Europejskiej wypełnić zobowiązanie państw członkowskich UE do implementacji GHS do praw narodowych do końca 2008 r., zawarte w Rezolucji nr 57/253 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2002 r[...]

Podstawy bezpieczeństwa chemicznego (cz. I)

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo chemiczne w każdym rozwiniętym gospodarczo państwie stanowi bardzo ważny, szczególnie wrażliwy społecznie, element w poszczególnych segmentach działalności ogólnogospodarczej, a także w obrocie konsumenckim. Rozwijający się lawinowo światowy rynek chemiczny zasila swoimi produktami praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym rolnictwo, a ponadto obszar opieki medycznej oraz miliony gospodarstw domowych. Znaczna część tych produktów stwarza potencjalnie poważne zagrożenia dla ludzi, środowiska i dóbr materialnych. Dotyczy to zarówno sfery produkcji, jak również obrotu, w tym transportu oraz stosowania.Szeroka wymiana handlowa w sektorze produktów chemicznych, szczególnie z krajami Unii Europejskiej, niesie za sobą różnorakie zagrożenia. W tej sytuacji rząd[...]

Klasyfikacja niebezpiecznych chemikaliów

Czytaj za darmo! »

W części pierwszej nowego cyklu zatytułowanego "ABC Bezpieczeństwa chemicznego" zapoznaliśmy Czytelników z ogólną konstrukcją europejskiego systemu bezpieczeństwa ADR, zawierającego przepisy umożliwiające bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych po drogach kołowych. Określenie "towary niebezpieczne" obejmuje "materiały niebezpieczne" i "przedmioty niebezpieczne" zawierające niebezpieczne chemikalia. Dla uproszczenia rozważań ograniczymy nasze rozważania do "materiałów niebezpiecznych", obejmujących substancje, mieszaniny (preparaty i roztwory) oraz odpady. Bezpieczeństwo przewozu tych materiałów warunkuje przede wszystkim staranne rozpoznanie stwarzanych przez nie zagrożeń. Z tego względu ten szczególnie ważny segment systemu zatytułowany "Klasy- fikacja" zawarto w [...]

 Strona 1  Następna strona »