Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN HOJNY"

Komputerowe modelowanie krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali niskowęglowych odkształcanych w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono metodykę wyznaczania krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali odkształcanej w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego gLeeBLe 3800 w instytucie Metalurgii Żelaza w gliwicach. symulator umożliwia przeprowadzenie fizycznej symulacji procesów odkształcania metali w stanie półciekłym. i[...]

Komputerowa weryfikacja modeli reologicznych stali o zawartości 0,096 % C dla zakresu temperatury powyżej 1400 oC

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki komputerowej weryfikacji opracowanych przez Autorów modeli reologicznych stali o zawartości 0,096 % C odkształcanej w bardzo wysokich temperaturach. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego GLEEBLE 3800 w Instytucie Metalurgii żelaza w Gliwicach. Na podstawie analizy odwrotnej, ujmującej wyniki tych badań i symulacji komputero[...]

Model reologiczny odkształcania stali 18G2A w zakresie temperatur 1200 °C÷1425 °C

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model reologiczny stali 18G2A odkształcanej w ekstra wysokich temperaturach oraz w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej. Opracowany model będzie wymagany przy projektowaniu systemu symulacji MES 3D, zintegrowanego odlewania połączonego z walcowaniem blach. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego Gleeble 3800 w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Symulator umożliwia przeprowadzenie fizycznej symulacji procesów odkształcania metali w stanie półciekłym. Istotą symulacji było odtworzenie przebiegu zmian temperatury i odkształceń, jakim podlega materiał poddany przemysłowemu procesowi walcowania w stanie półciekłym. Przedstawiono przykładowe krzywe odkształcenie-naprężenie oraz poddano dyskusji występujące przy[...]

Wpływ stałej i zmiennej gęstości na rozkład naprężeń i odkształceń w próbkach stalowych poddawanych ściskaniu w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej


  Praca dotyczy odkształcania próbek stalowych w zakresie temperatur, w których zachodzi zmiana stanu skupienia podczas intensywnego chłodzenia. Opracowany model matematyczny próby spęczania próbek, w których występuje strefa półciekła, oparty na warunku stałej objętości w postaci analitycznej i uwzględniający zmiany gęstości materiału, może być z powodzeniem stosowany do symulacji procesu. Oprócz porównania modelu uwzględniającego wpływ zmiennej gęstości na przebieg symulacji z klasycznym modelem bez zmiennej gęstości metalu, praca zawiera wyniki obliczeń uzyskanych przy zastosowaniu obu modeli. The paper deals with the deformation of steel specimens in temperature range, which is characteristic of the last stage of transformation of aggregation state, while the material is subjected [...]

Opracowanie technologii procesu tłoczenia wanny typu 1600 z wykorzystaniem systemu eta/Dynaform 5.8


  W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych wspomagających uruchomienie produkcji nowego asortymentu wanien serii 1600. Projekt oraz weryfikację narzędzi do tłoczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Trudności napotkane podczas symulacji procesu tłoczenia to występowanie zarówno zjawiska pofałdowania, jak też i pękania wytłoczki. Efektem końcowym było zastosowanie efektywnego progu ciągowego w modelu MES, gdzie na podstawie symulacji komputerowych zaproponowano wstępne położenie progów ciągowych, co pozwoliło na wyeliminowanie niepożądanych efektów pękania i pofałdowania w końcowym wyrobie. The paper presents example results of finite element analysis leading to starting up of a new bathtubs range production (1600 series). The design and verification of die for the stamping was performed using FEM. The difficulty encountered in the stamping process is the occurrence of both fracture and wrinkling. At the end the equivalent drawbead model was applied into finite elements model. An proposed drawbead distribution was determined, according to the finite element analysis, to avoid the formation of both fracture and wrinkles. Słowa kluczowe: efektywny próg ciągowy, głębokie tłoczenie, wanna, siła hamowania Key words: equivalent drawbead, deep drawing, bathtub, restraining force 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 871 bu blacha musi przejść złożony proces oczyszczania. Najpierw jej powierzchnia musi zostać odtłuszczona za pomocą chemicznych środków czyszczących: organicznego rozpuszczalnika, który odtłuszcza większość powierzchni blachy, oraz zasadowego roztworu. Dopiero tak przygotowany materiał wsadowy może być poddany dalej procesowi tłoczenia, w trakcie którego nadawany jest mu kształt pod wpływe[...]

Opracowanie technologii procesu tłoczenia wanny typu 1600 z wykorzystaniem systemu eta/Dynaform 5.8


  W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych wspomagających uruchomienie produkcji nowego asortymentu wanien serii 1600. Projekt oraz weryfikację narzędzi do tłoczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Trudności napotkane podczas symulacji procesu tłoczenia to występowanie zarówno zjawiska pofałdowania, jak też i pękania wytłoczki. Efektem końcowym było zastosowanie efektywnego progu ciągowego w modelu MES, gdzie na podstawie symulacji komputerowych zaproponowano wstępne położenie progów ciągowych, co pozwoliło na wyeliminowanie niepożądanych efektów pękania i pofałdowania w końcowym wyrobie. The paper presents example results of finite element analysis leading to starting up of a new bathtubs range production (1600 series). The design and verification of die for the stamping was performed using FEM. The difficulty encountered in the stamping process is the occurrence of both fracture and wrinkling. At the end the equivalent drawbead model was applied into finite elements model. An proposed drawbead distribution was determined, according to the finite element analysis, to avoid the formation of both fracture and wrinkles. Słowa kluczowe: efektywny próg ciągowy, głębokie tłoczenie, wanna, siła hamowania Key words: equivalent drawbead, deep drawing, bathtub, restraining force 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 931 gineering), optymalizacji kształtu wykrojki (BSE - Blank Size Engineering), analizy narzędzi (DSA - Die Structrual Analysis), kompensacji efektu sprężynowania (SCP - Springback Compensation Process) oraz moduł symulacji całych linii technologicznych (LDS - Line Die Simulation) [1]. 2. Technologia produkcji wanien. Proces produkcji wanien składa się z szeregu operacji, począwszy od zaprojektowania kształtu i określenia stopnia funkcjonalności nowego wyrobu, poprzez wybór i przygotowanie materiału wsadowego, aż do formowania w procesie produkcji. Pierwszy, niezwykle isto[...]

Badania plastyczności stali odkształcanej w wysokich temperaturach


  Głównym celem pracy było wykonanie serii prób eksperymentalnych zmierzających do weryfikacji zmodyfikowanej metodologii wyzna- czania krzywych odkształcenie - naprężenie dla stali odkształcanej w wysokich temperaturach oraz w zakresie współistnienia fazy ciekłej i stałej. W pracy poddano także dyskusji występujące problemy podczas modelowania procesów wysokotemperaturowych (nagrzewanie/ odkształcanie) oraz zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych i przykładowe krzywe odkształcenie - naprężenie. The main objective of this study was a series of experimental tests aimed to verify the revised methodology of stress-strain curve determination for steels deformed in high temperature range on the coexistence of liquid and solid phases. The paper has also discussed the problems that occur during high-temperature deformation process modeling and presents example results of computer simulations and sample strain- -stress curves. Słowa kluczowe: wysokie temperatury, plastyczność, obliczenia odwrotne, stan półciekły, krzywe odkształcenie - naprężenie Key words: extra-high temperatures, plasticity, inverse analysis, semi-solid state, strain-stress curves 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 276 [2, 3]. System umożliwia przeprowadzenie wirtualnej próby procesu przetapiania próbki w układzie symu- latora [4], a w efekcie procesu ściskanie w zakresie współistnienia fazy ciekłej i stałej [5]. W pracach [2÷4] zaprezentowano szczegółowo model matematyczny, na podstawie którego został opracowany system. Obecna wersja systemu została doposażona w samodzielny preprocesor, który umożliwia m.in. kreślenie map konturowych oraz moduły do optymalizacji i aproksymacji danych doświadczalnych. W dalszej części pracy wszystkie obliczenia i analizy wraz z wizualizacją wyników wykonano przy wykorzystaniu opracowanego systemu wspomagania (rys.1). Badania zostały podzielone na trzy główne etapy, w których realizowano następujące zadania: Etap I: Wyznacz[...]

Koncepcja komputerowo wspomaganej metodyki przewidywania mikrostruktury stali odkształcanej w stanie półciekłym DOI:10.15199/24.2017.7.2


  1.Wprowadzenie. Rozwój elektroniki, w tym komputerów obok implementacji metod symulacji numerycznej doprowadził do zbudowania urządzeń pozwalających realizować badania złożonych procesów technologicznych w skali laboratoryjnej. Ponieważ badania prowadzone są na rzeczywistych materiałach, dlatego przyjęto określenie "symulacji fizycznej" w odróżnieniu od symulacji numerycznej. Symulacja fizyczna jest bezpośrednio związana z nowym typem maszyn wytrzymałościowych, sterowanych przy użyciu komputera i mających możliwość automatycznej zmiany warunków eksperymentu w trakcie jego trwania według założonego programu [1-3]. Pozwala to na odtworzenie przebiegu procesów przemysłowych, a ściślej mówiąc, odtworzenie dynamiki zmian badanych właściwości materiałów w sposób analogiczny do tego, jaki ma miejsce w trakcie rzeczywistego procesu przemysłowego. Staje się więc możliwe bezpośrednie wykorzystanie wyników badań laboratoryjnych do celów komercyjnych. Postępujący rozwój symulacji fizycznych procesów w przemyśle metalurgicznym był spowodowany zainteresowaniem producentów stali badaniami, które pozwalały na poznawanie istoty procesów produkcyjnych nie tylko w sposób teoretyczny, jak to ma miejsce w przypadku symulacji komputerowych, ale również w sposób fizyczny. Przykładowo procesy przeróbki plastycznej podlegają symulacji fizycznej w taki sposób, że niewielkie próbki metalu poddawane są ściśle kontrolowanym zmianom temperatury z równoczesnym odkształceniem w warunkach zbliżonych do przemysłowych. Dokonywana jest przy tym dokładna rejestracja odpowiedzi materiału na zastosowane obciążenia, która nie jest możliwa bezpośrednio w trakcie produkcji. Rozwój metod symulacji fizycznej jest determinowany możliwościami wykorzystywanych urządzeń badawczych. Konstruktorzy urządzeń dążą do zwiększenia możliwości ich zastosowania z równoczesnym zapewnieniem coraz wyższych precyzji dokonywanych pomiarów. Nowoczesne symulatory realizują odkształce[...]

Zastosowanie zintegrowanych systemów inżynierskich w przemyśle tłoczniczym


  Obecnie komputerowe wspomaganie rozwoju produktu stało się jedną z najbardziej istotnych technik w przemyśle tłoczniczym. W prezentowanej pracy, zgodnie z koncepcją inżynierii współbieżnej, zaimplementowano zintegrowany system CAD/CAM/CAD/ CAE/IBC, wspomagający projektowanie narzędzi tłoczniczych. Wspomniany system składa się z oprogramowania CAD/CAE PRO/ ENGINEER, oprogramowania do analiz procesów tłoczenia eta/DYNAFORM, oprogramowania do analiz strukturalnych eta/DSA (Die Structural Analysis), oprogramowania CAM i bazy danych. W celu umożliwienia geograficznie rozproszonym zespołom równo- czesną pracę nad rozwojem produktu, opracowano internetowy system (IBC - Internet-Based Collaboration) umożliwiający współ- dzielenie modeli geometrycznych i wyników analiz. W prezentowanej pracy szczególny nacisk położono na przedstawienie archi- tektury i funkcjonalności utworzonego narzędzia, wykorzystywanego do zarządzania procesami tłoczenia. Opisane są użyte techniki informatyczne, przypadki użycia i możliwe sposoby wykorzystania. Nowadays, computer aided product development has become one of the most important techniques in the stamping industry. In the paper, according to the concurrent engineering concept, an integrated CAD/CAM/CAE/IBC system for stamping die is implemented. This system includes, CAD/CAE software PRO/ENGINEER, stamping formability analysis software eta/DYNAFORM, structural analysis software eta/DSA (Die Structural Analysis), CAM software and product database. In order to allow three geographically dispersed teams to simultaneously work on the development of products, the Internet-Based Collaboration (IBC) system to shear design models and analysis results has been developed. In this paper we focus mostly on describing architecture and functionality of developed system, which is intended to be used for management support in stamping projects. Computer technologies of system’s modules and possible use cases are described in d[...]

Komputerowa symulacja tłoczenia wanien 1200 S oraz 1600 DOI:

Czytaj za darmo! »

Computer simulation of the stamping of a bathtubs 1200 S and 1600 W pracy zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych tłoczenia wanien 1200 S oraz 1600, będących częścią prac zmierzających do uruchomienia produkcji przemysłowej nowego asortymentu wanien. Symulacje MES umożliwiły weryfikację przyjętych parametrów technologicznych oraz możliwość korekty zaprojektowanych narzędzi na etapie dokumentacji projektowej. Analizie poddano m.in. wpływ siły docisku dociskacza oraz tarcia na powstawanie pęknięć oraz pofałdowanie blachy. Dodatkowo określono optymalny kształt oraz ułożenie progów ciągowych w celu wyeliminowania pękania i pofałdowania wytłoczki. The results of computer simulations of bathtubs stamping are presented. FEM simulations allowing a verification of selection technological parameters and correction of dies at the stage of design documentation. The effects of blank holder pressure and friction on the occurrence of fracture and wrinkling were investigated. I addition, an optimum drawbead distribution was determined, to avoid the formation of both fracture and wrinkles. Słowa kluczowe: głębokie tłoczenie, komputerowe modelowanie, CAD/CAM/CAE Key words: deep drawing, computer modelling, CAD/CAM/CAE 1. Wstęp. W obecnych czasach silnie rozwijającej się gospodarki szczególną uwagę należy zwrócić na proces wprowadzania nowego produktu do produkcji. Aby sprostać konkurencyjności na rynku, czas od momentu powstania projektu do uruchomienia produkcji powinien być w miarę możliwości krótki. Samo uruchomienie produkcji wiąże się często z dość kosztownymi próbami partii prototypowej, a rezultaty nie zawsze odpowiadają założeniom początkowym. Wprowadzenie poprawek oraz przeprowadzenie kolejnych prób znacznie wydłuża moment uruchomienia produkcji. Jedyną możliwością wyeliminowania tej sytuacji jest zastosowanie komputerowego wspomagania, a zwłaszcza programów symulacyjnych bazujących na metodzie elementów skończonych [1, [...]

 Strona 1  Następna strona »