Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ RUP"

Podstawowa ochrona transformatorów - zabezpieczenie różnicowe prądowe

Czytaj za darmo! »

Działanie zabezpieczeń różnicowych jest oparte na pomiarze różnicy prądów po obu stronach chronionego obiektu. Z reguły mamy do czynienia z jednym dopływem i jednym odpływem, np. w transformatorze dwuuzwojeniowym lub odcinku linii elektroenergetycznej. Istnieją również takie zabezpieczenia różnicowe, które obsługują wiele dopływów i odpływów w urządzeniach, np. transformator trójuzwojeniowy [...]

Ocena parametrów urządzeń zabezpieczeniowych EAZ z rodziny MUPASZ 7.xx, MiZas 5.xx w zakresie stosowania w górnictwie dołowym

Czytaj za darmo! »

Urządzenia przeznaczone do pracy w środowisku górniczym podlegają surowszej ocenie pod względem niezawodności działania, jak i spełnienia kryteriów klimatycznych (środowiskowych). Czynnik niezawodnościowy odgrywa ważną rolę, ponieważ od niego często zależy życie i zdrowie ludzkie, jak i ochrona mienia będącego na wyposażeniu kopalni. Wielogodzinne przerwy w wydobyciu węgla powodują ogromne [...]

Wymagania stawiane urządzeniom EAZ przez przemysł wydobywczy

Czytaj za darmo! »

Przemysł wydobywczy jest dziedziną gospodarki prowadzącą działalność wydobywania i przygotowania kopaliny. W procesie jej wzbogacania następuje obniżenie zawartości zanieczyszczeń do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym. Do górnictwa można zaliczyć eksploatację różnego rodzaju kopalin sposobem odkrywkowym, podziemnym i otworowym. [...]

Metoda oceny wybranych parametrów wyłączników SN podczas eksploatacji

Czytaj za darmo! »

Jedną z wielu funkcji urządzeń EAZ, produkowanych w ITR jest sterowanie łącznikami SN. Przykładem może być urządzenie do przełączania zasilańAUTOMAT SZR 7.A1 [1]. Obok poprawności działania urządzenia zabezpieczającego istotna jest jakość sterowanego wyłącznika. Jest ona scharakteryzowana przez zestaw parametrów, do których należą czasy włączania oraz wyłączania poszczególnych jego kolumn. W celu zwiększenia pewności w odniesieniu do wartości tych czasów, do ich wyznaczenia, oprócz analizy stanów generowanych przez łączniki krańcowe (skojarzone z wyłącznikiem SN), wykorzystano także wyniki analizy wartości chwilowych prądów fazowych. Opracowana metoda umożliwia zatem wyznaczenie następujących parametrów czasowych wyłącznika SN: - czas włączania fazy L1 (na podstawie analizy pr[...]

Niskomocowy układ buforowego zasilania awaryjnego o rozszerzonych parametrach pracy

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono niskomocowy układ buforowego zasilania awaryjnego o rozszerzonych parametrach pracy, służący między innymi do zasilania awaryjnego systemu teleinformatycznego w rozdzielnicach SN. Wykonany został prototyp układu UPS oraz jego badania na zgodnośc z odpowiednimi normami i dyrektywami w zakresie odporności na zakłócenia. Badania miały na celu potwierdzenie, że opracowany prototyp układu UPS spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Podstawowymi cechami konstrukcyjnymi opracowanego układu buforowego zasilania awaryjnego są: - praca w temperaturze do -35ºC, - projektowany czas pracy akumulatora 15 lat, - regulacja prądu ładowania akumulatora w zależności od temperatury otoczenia, - bezprzerwowe przełączenie zasilania w tryb awar[...]

Wybrane metody używane do budowy systemów ekspertowych


  Celem nadrzędnym jednej z prac prowadzonych w Instytucie Tele i Radiotechnicznym jest stworzenie uniwersalnego systemu eksperckiego(diagnostycznego) pozwalającego na automatyczne serwisowanie szerokiej gamy urządzeń produkowanych w instytucie. Przedstawiony w artykule materiał jest wstępem do osiągnięcia w/w celu. Systemy ekspertowe stanowią jedną z dziedzin sztucznej inteligencji, która to jest nauką o metodach i technikach służących do realizacji zadań, których wykonanie, przez człowieka wymagałoby użycia jego inteligencji [2]. Systemy ekspertowe znalazły wiele praktycznych zastosowań. Stosuje się je z dużym powodzeniem do: - interpretacji (rozpoznawanie mowy, obrazów, identyfikacja sygnałów itp. [1]), - diagnostyki (diagnostyka medyczna, diagnostyka techniczna itp. [2]), - predykcji (prognoza pogody, rozwoju choroby itp. [1]), - kompletowania (kompletowanie złożonego sprzętu komputerowego w warunkach różnych ograniczeń itp. [1]), - planowania (analiza ryzyka, planowanie inwestycji [2]), - monitorowania (monitorowanie rozległych sieci, oraz procesów przemysłowych [1, 2]), - naprawy (systemy tworzące plany prac służących do usunięcia zdiagnozowanej usterki np. naprawa samochodu itp.), - instruowania (systemy wspomagające nauczanie- kursy multimedialne itp. [1]), - sterowania (systemy sterowania procesami przemysłowymi, rakietą itp. [1, 2]). Duże spektrum możliwości zastosowań oraz zalety, takie jak: stałość uzyskiwanych rezultatów(niezależna od stanu psychofizycznego człowieka), możliwość pracy w ściśle zdefiniowanych reżimach czasowych (bardzo ważna w systemach dynamicznych - pracujących on-line), możliwość obniżenia kosztów poprzez zmniejszenie czasu wykonywanych zadań i minimalizacji zasobów lu[...]

Wybrane metody kompensacji mocy biernej w sieciach SN


  Celem kompensacji mocy biernej w sieciach SN jest zmniejszanie strat energii. Kompensacja sprowadza się do poprawy współczynnika mocy i próby doprowadzenia go do wartości jak najbliższej jedności (cosφ = 1). W sieciach elektroenergetycznych jest wiele elementów o charakterze indukcyjnym (transformatory, silniki, linie przesyłowe), generujących zapotrzebowanie na moc bierną, która jest niepożądana - nie jest zamieniana na pracę, a generuje straty przesyłowe (przepływ prądu przez rezystancję) [1-2]. Technicznie, kompensacja sprowadza się do równoległego podłączenia do obwodu o charakterze indukcyjnym elementu o charakterze pojemnościowym. Najczęściej jest to bateria kondensatorów, rzadziej dławiki kompensacyjne. Zaletą baterii kondensatorów jest prostota jej konstrukcji, natomiast wadą - brak możliwości płynnej regulacji stopnia kompensacji, co z kolei jest zaletą dławików kompensacyjnych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, należy pracować z delikatnym niedokompensowaniem, mimo występujących strat energii, gdyż przekompensowanie doprowadza do niebezpiecznego podniesienia się napięcia w węzłach sieci, co z kolei może być pr[...]

Nowe podejście do modernizacji rozdzielnic Średniego Napięcia SN na przykładzie rozdzielni RSW oraz ST7 produkcji ZWAR DOI:


  Rozdzielnie RSW oraz ST7 produkowane były przez Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej ZWAR od lat sześćdziesiątych po lata osiemdziesiąte. W tamtych czasach były to rozwiązania bardzo popularne, zaawansowane technologicznie i produkowane na dużą skalę. Jednakże postęp techniczny, jak i czas eksploatacji rozdzielni powoduje potrzebę modernizacji. Autorzy przedstawiają koncepcje szybkiej modernizacji celki niskiego napięcia w celu dostosowania jej do obowiązujących standardów. Koncepcja polega na pełnej wymianie wyposażenia celki niskonapięciowej i wstawienia w to miejsce nowoczesnego wyposażenia wraz z okablowaniem tak aby, zminimalizować możliwość popełnienia błędów i maksymalnie skrócić czas ponownego oddania rozdzielnicy do eksploatacji. Autorzy przewidują, że czas modernizacji nie będzie przekraczał 8 godzin przy założeniu, że modernizacje będą wykonywały dwie osoby. Do czasu modernizacji należy doliczyć jeszcze czas potrzebny na przetestowanie obiektu przed oddaniem do ruchu. Obowiązujące standardy przy budowie nowoczesnych rozdzielni dalece odbiegają od tych, jakie były stosowane podczas opracowywania rozdzielnic SN w latach 1960-1970. Składa się na to wiele czynników. Pierwszy wynika z jakości materiałów stosowanych do produkcji konstrukcji i obudow[...]

Koncentrator cyfrowych i analogowych sygnałów stacyjnych Mupasz Control 810 DOI:


  Jednym z nowoopracowanych urządzeń w Instytucie Telei Radiotechnicznym jest Mupasz Control 810. Mupasz Control 810 jest koncentratorem cyfrowych i analogowych sygnałów stacyjnych występujących w rozdzielnicach średnich napięć i pełni rolę centralnej sygnalizacji w stacji.Funkcje realizowane przez urządzenie Mupasz Control 810:  pomiarowe,  obsługę wejść i wyjść,  komunikacja i konwersja sygnałów,  podstawowe zabezpieczenia. Urządzenie jest w stanie wykonać pomiary 6 prądów, 6 napięć międzyfazowych, podwójnie mierzona jest częstotliwość oraz przesunięcie fazowe między prądami i napięciami. Dokładność pomiarów wynosi 1%. Moc i energia wyliczana jest według schematu uwzględniającego zestawy prądów i napięć tj. pierwszy zestaw napięć i prądów U12, U32, I1, I2, I3 stanowi podstawę do wyliczenia mocy i energii dla pierwszego pola, a zestaw napięć i prądów U12', U32', I1', I2', I3' daje możliwość wyliczenia energii i mocy dla drugiego pola. Dla trzeciego pola istnieje możliwość pomiaru tylko napięć U12", U32". Użytkownik ma również do dyspozycji sześć analogowych torów pomiarowych mierzących prądy w zakresach od 4 do 20 mA. Przeznaczenie tych ostatnich pomiarów ustala użytkownik, po stronie pierwotnej przed przetwornikiem mogą to być prądy, napięcia, temperatura itp. W oprogramowaniu narzędziowym Delfin istnieje możliwość przypisania dla każdego pola innych wartości nominalnych prądów i napięć Mupasz Control 810 obsługuje do 64 wejść dwustanowych oraz 8 wyjść stykowych. Odzwierciedlenie tych stanów znajduje się na pły[...]

Układy do badania stanu izolacji kabli SN w obszarach zagrożonych wybuchem DOI:10.15199/13.2015.11.16


  Jedną z głównych przyczyn wybuchu metanu i pyłu węglowego jest wadliwa praca sieci elektroenergetycznej. Iskrzenie czy też przegrzewanie się instalacji może prowadzić do zainicjowania wybuchu metanu a w konsekwencji i pyłu węglowego, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla pracujących w kopalniach ludzi i prowadzi do ogromnych strat materialnych. Aby do tego nie dopuścić w kopalniach stosowany jest ciągły monitoring rezystancji upływności kabli elektroenergetycznych. W sieciach kopalnianych kontrola stanu izolacji jest realizowana przez pomiar rezystancji izolacji względem ziemi i jest ona w stanie dostarczyć wystarczająco wcześnie informację ostrzegawczą o stopniowej utracie właściwości elektrycznych i mechanicznych izolacji, związanej z działaniem niekorzystnych czynników takich jak temperatura, wilgotność, żrące opary, oraz naprężenia i udary mechaniczne. Natomiast test wysokim napięciem wykonywany przed każdą operacją łączeniową eliminuje możliwość podania napięcia na uszkodzony kabel. Prowadzenie ciągłej kontroli umożliwia podjęcie odpowiednio szybko działań zapobiegawczych i niedopuszczenie do osiągnięcia stanu, w którym zadziałanie zabezpieczeń powoduje przerwę w dostawie energii. Najistotniejszą jednak funkcją układów do badania stanu izolacji kabli SN jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi. Kontrola upływności W sieciach kopalnianych szc[...]

 Strona 1  Następna strona »