Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"SERGIY FILIN"

Badania eksperymentalne wytwornicy lodu ZB-15

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych wytwornicy lodu kostkowego ZB- 15. Podstawowe parametry techniczne (wydajność masowa, czas zamrażania i odmrażania, temperatury w charakterystycznych punktach, pobór mocy oraz zużycie energii elektrycznej) określano w zależności od numeru cyklu i ustawienia rozmiaru kostki. Stwierdzono dużą zmienność wymienionych parametrów ze względu na wahani[...]

Porównawcza analiza energetyczna witryn do napojów ze sprężarkowym i termoelektrycznym agregatem chłodniczym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie uzyskanych na drodze eksperymentalnej wartości jednostkowego poboru mocy sprężarkowej i termoelektrycznej witryny, wykonanych na bazie tej samej obudowy. Dzięki zastosowaniu dwupołożeniowej regulacji temperatury w komorze z "prądem postoju" witryna termoelektryczna wykazała lepsze wskaźniki jednostkowego poboru mocy we wszystkich przebadanych trybach eksploa[...]

Niektóre współczesne trendy w projektowaniu termoelektrycznych agregatów chłodniczych DOI:10.15199/8.2016.9.1


  Analiza współczesnych trendów w projektowaniu agregatów do chłodziarek termoelektrycznych pokazuje, że nie wszystkie rezerwy podniesienia ich efektywności energetycznej są wyczerpane. Pokazano rolę dotychczas nie docenianych czynników takich jak: dobór odpowiedniej ilości i typów modułów i wentylatorów, właściwych konstrukcji radiatorów, trybów pracy poszczególnych elementów, w tym zróżnicowanie trybów pracy modułów i wentylatorów, wybór sposobu regulacji temperatury w komorze. Wytypowano błędy nadal popełniane przez projektantów i producentów chłodziarek termoelektrycznych. Na tym tle przedstawiono wyniki prac autorskich, poświęconych stworzeniu uniwersalnego, wielozadaniowego, energooszczędnego agregatu chłodniczego i rezultaty jego badań laboratoryjnych. Słowa kluczowe: chłodziarka, agregat termoelektryczny, projektowanie, energooszczędność Analysis of modern trends in thermoelectric units design shows that not all the reserves allowing to increase their energy efficiency are exhausted. It was shown the role of factors, such as: the use of properly calculate the radiator, and the optimal number of corresponding types of modules and fans, their modes of operation, including the differences in the operating modes of modules and fans, the choice of a method for controlling the temperature in the chamber. Errors, which are still made by designers and manufacturers of thermoelectric coolers, were selected. Against this background, the results of the autor`s work for creation of a universal, multi-purpose, energy-efficient unit and the results of the its laboratory tests are presented. Key words: refrigerator, thermoelectric unit, design, energy-efficient [...]

Efekty zastosowania zamrażania dwustronnego w termoelektrycznych wytwornicach lodu. Część 1

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki pierwszego etapu badań doświadczalnych dwóch termoelektrycznych wytwornic lodu z wykorzystaniem metody zamrażania dwustronnego w procesie produkcji cienkościennego lodu kostkowego w formach komórkowych. W badanych obiektach zrealizowano niezależne zasilanie elektryczne sekcji agregatu chłodniczego i zbadano wpływ stosunku wydajności chłodniczych Qg/Qd wspomnianych sek[...]

Efekty zastosowania zamrażania dwustronnego w termoelektrycznych wytwornicach lodu

Czytaj za darmo! »

2.2. Wpływ rozmiaru wstawki na wydajność masową na tle zmienności Qg/Qd Badania tego wpływu prowadzono przy wykorzystaniu wytwornicy lodu LNT-0,15-2, zmiennych wstawek walcowych o średnicy 9, 11, 13, 15 mm oraz wstawki w kształcie ostrosłupa ściętego o średnicy 11 mm. Konstrukcję wytwornicy, metodykę badań oraz wyniki badań ze wstawką o średnicy 9 mm (rys. 5, 6) zaprezentowano w pierwsze[...]

Badania eksperymentalne termoelektrycznej witryny chłodniczej TWCh-100

Czytaj za darmo! »

Badania eksperymentalne termoelektrycznej witryny chłodniczej TWCh-100.W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych termoelektrycznej witryny chłodniczej typu TWCh-100, powstałej na bazie witryny sprężarkowej GD100 i przeznaczonej do napojów. Przebadano temperaturowo-czasowe zależności wymienników ciepła agregatu termoelektrycznego, powietrza w komorze i napoju, nierównomierność temperatur[...]

Zastosowanie dwupołożeniowego regulatora temperatury typu manometrycznego w chłodziarkach termoelektrycznych


  W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań porównawczych chłodziarki termoelektrycznej przy różnych schematach włączenia regulatora temperatury w obwód zasilania chłodziarki. Przebadano temperaturowe, czasowe i energetyczne charakterystyki chłodziarki w trybie cyklicznej pracy ON-OFF dla czterech wariantów. Pokazano przewagi wariantu włączenia regulatora po stronie prądu przemiennego i konieczność zmiany jego nastawy przy zmianie schematu włączenia. In a paper the results of comparative tests of a thermoelectric refrigerator for diff erent electrical diagrams of thermostat incorporation in a refrigerator supply circuit are submitted. Th e temperature, time and energy characteristics of a refrigerator in cyclical operation mode (ON-OFF) for four variants are investigat[...]

Badania wpływu typu i nastawy termostatu na cechy eksploatacyjne termoelektrycznej witryny chłodniczej


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych termoelektrycznej witryny chłodniczej typu TWCh-100 przy użyciu różnych typów termostatów oraz przy różnych ich nastawach. Pokazano, że najbardziej odpowiednim dla tego urządzenia jest termostat typu K14PO121, który zapewnia możliwość regulacji temperatury w całym zakresie zmiany temperatury nastawy. Określono zależności podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych witryny, w tym czasowych i temperaturowych, od poziomu nastawy temperatury. The paper presents the results of experimental research of a thermoelectric refrigerator with a glass door for drinks (type TWCh-100), at usage of various thermostats types with various temperature levels. It is shown, that the most eligible for a described equipment is the thermostat K14PO121, which ensures an attemperation in all tuning range. The conducted experiments allowed to determine the dependences of the refrigerator basic operating characteristics on a level of thermostat set point. [...]

Energetyczne charakterystyki transportowej chłodziarki termoelekrycznej w trybie dwupołożeniowej regulacji temperatury Cześć 1


  W artykule przedstawiono problematykę oszczędności zużycia energii elektrycznej urządzeń chłodniczych, w tym transportowych chłodziarek termoelektrycznych, wyposażonych w regulator temperaturowy. Opisano sposoby regulacji temperatury w tych chłodziarkach, obiekt badań, budowę stanowiska badawczego, metodykę badań oraz zaprezentowano wyniki badań wstępnych. Podstawowe wyniki badań eksperymentalnych, ich analiza i wnioski zostaną zamieszczone w drugiej części artykułu. THE POWER CHARACTERISTICS OF TRANSPORT THERMOELECTRIC REFRIGERATOR IN ON-OFF MODE OF TEMPERATURE CONTROLLING. PART. 1 The article presents the issues of power savings in thermoelectric refrigeration, especially transport refrigeration equipped with temperature controller. The article describes the methods of controlling the temperature in refrigerator chamber, the research object, the structure of the test station, the research methodology and presents the preliminary results. The basic experimental results, analysis and conclusions will be presented in the second part of this article. [...]

 Strona 1  Następna strona »