Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Karel SOKANSKÝ"

Energy savings in public lighting

Czytaj za darmo! »

This article deals with possibilities of energy saving in the area of public lighting:achieving energy savings in the framework of particular components of public lighting; the potential for savings in public lighting according to the size of towns and municipalities; benefits of hitherto realized energy saving measures; overall evaluation of possibilities of energy saving Streszczenie. W artyk[...]

Diagram of daily consumption of electricity, houses appliances, distribution them into categories by importance of electricity supply

Czytaj za darmo! »

Today, the development of power generation from renewable sources is an effort to maximize the share of total energy consumption. Big source of energy in solar and wind power plants are mostly connected to the distribution network and supply the energy only if it produces (solar power station produced during the day and wind power station produced when is a wind acceptable). For this reason, the energy from these sources are not available for all day and must be taken from other power station (atomic power plant, coal-fired power plant). Our project is designed the source of power which is combined solar power plane, wind power plane and batteries so that electrical energy will be supplied during the all day. The article deals with the study of power consumption of electricity of family house. These houses can be in less occupied areas with their own heating systems. Next step is distribution of household appliances into several categories by the most importance electrical power supplying. Streszczenie. Aktualny rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych powoduje starania o mozliwie największy udział tej energii w stosunku do całkowitego[...]

Instrumentation for long term measuring of parameters under night sky

Czytaj za darmo! »

The paper deals with equipment for long-term measurement. We want to collect information about night sky, quantify the obtrusive light and compare the level of it in industrial and habited areas and out of them. For long-term measurements of low level illuminance (about 10-3 lx) and luminance (about 10-3 cd/m2) should be applied not only the measuring equipments with high sensitivity, but also completely independent one with the ability to save the measured data. Streszczenie. Artykuł mówi o przyrządach do pomiarów długoterminowych. Chcemy zebrać informacje o nocnym niebie, określić ilościowo zanieczyszczenie świetlne, porównać jego poziom na obszarze przemysłowym i zamieszkałym a także poza nim. Do długoterminowych pomiarów niskich poziomów natężenia oświetlenia (ok. 10-2 lx) i luminacji (ok. 10-3 cd/m2) koniecznym jest użycie urządzeń nie tylko o wysokiej czułości, ale także z całkowicie niezależną możliwością zapisu namierzonych danych. (Instrumentarium długoterminowych pomiarów parametrów nieba nocnego). Keywords: camera, obtrusive light, luxmeter, luminance analyzer, sky quality meter, illuminance, luminance, magnitude. Słowa kluczowe: kamera, zanieczyszczenie świetlne, fotometr, analizator luminacji, sky quality meter, natężenie oświetlenia, luminacja, magnitude. Introduction The main aim of this article is to introduce the possibility of luminance measuring by adjusted astronomical CCD camera cooled by Peltier cells. We selected a type of CCD camera which uses a monochrome cooled square chip with high-resolution and 16-bit A/D converter. It provides high sensitivity and wide dynamic range. Another important factor is that the camera is able to cooperate with the software (LumiDISP) for luminance evaluation from pictures taken by calibrated digital cameras. Taken pictures are immediately evaluated and transformed to luminance maps and stored in the preset database. In this way it is possible to set up long-term measurement, or[...]

Measurement of obtrusive light in terms of Czech Republic

Czytaj za darmo! »

Obtrusive light (light pollution) refers to both the night sky luminance as well as any light that radiates to the places where it is not required. Moreover, this kind of light increases the energy losses. The measurements are done for the purpose of obtaining information about night sky luminance at different meteorological situations and in different locations. We want to know influence of the artificial light sources on the night sky luminance. Outputs from the measurements are used to verify the physical model of the night sky. The aim of this model is to find out how the artificial light sources (public lighting, or whole cities) are capable to influence the sky luminance at different distances and under different meteorological conditions. The future of this model is to compare influences of the new artificial outdoor lighting systems to the night sky luminance in the project phase. Streszczenie. Przez zanieczyszczenie świetle rozumie się jak oświetlenie nocnego nieba, tak rónież i każde światło, które oślepia bądź też oświetla miejsca, gdzie światło nie jest potrzebne, co powoduje tzw. interferencję światła. Takie oświetlenie powoduje straty energii. Pomiary były wykonane dla uzyskania o informacji o jasności nocnego nieba w różnych warunkach meteorologicznych i w różnych lokalizacjach (ze zwróceniem uwagi na wpływ sztucznych źródeł światła na jasność nieba). Wyniki wykonanych pomiarów posłużą do weryfikacji fizyczego modelu nocnego nieba. Model ten ma za celu zidentyfikowanie, jakim sposobem źródła światła (VO, bądź całe miasta) mogą mieć wpływ na jasność nieba w różnych odległościach od źródła światła a w różnych sytuacjach meteorologicznych. (Pomiary zanieczyszczenia świetlnego w warunkach Republiki Czeskiej). Keywords: obtrusive light, illuminance, luminance, measurement. Słowa kluczowe: zanieczyszczenie świetlne, natężenie oświetlenia, światłość (natężenie źródła światła), pomiary. Introduction Light pollution has not been quan[...]

Conflict areas on the roads which are illuminated by public lighting

Czytaj za darmo! »

The paper presents complications during designing of the lighting systems in conflict areas. It solves the problems of maintenance too. The paper is aimed to power saving possibilities in connection with different lighting conditions. The paper describes possibilities of different optic systems with various lighting sources. The power savings are demonstrated on the current real examples of lighting systems which were measured by luminance analyzer. Streszczenie. W artykule opisano różne systemy optyczne I różne źródła światła w układach oświetlenia przestrzeni publicznych. Analizowano sytuacje konfliktowe oraz możliwości oszczędności energii elektrycznej. (Sytuacje konfliktowe drogi oświetlanej przez publiczne systemy oświetlenia) Keywords: Luminaire, Public lighting, Power savings, LED, Optic system, Light source, Conflict area. Słowa kluczowe: oświetlenie publiczne, żródła światła, oświetlenie drogi Introduction Safety in the conflict areas, e.g. pedestrian crossings, requires good lighting conditions. The luminaires with a relatively high output are frequently used because of fulfil these conditions. Nowadays, when the market is saturated with a varied range of types of luminaires and lighting sources, designers and managers of public lighting can choose that luminaire, which will be able to illuminate well the conflict areas and also reducing the energy consumption of lighting systems. These two requirements are often contradictory and the right choice requires the analysis of parameters of luminaire and also of illuminated area. This paper is aimed to clarify the issue of power savings while maintaining the quantitative and qualitative requirements. The possibilities of optic lighting systems Light distribution is the most fundamental parameter of luminaire. Based on this information, we see how the luminous flux is distributed to the illuminated area. In the area of pedestrian crossing we need to create a suffici[...]

Research of power LEDs for mobile communication

Czytaj za darmo! »

The passengers' safety, the decrease of mortality on European roads, the increase of individual transport and reducing of CO2 emission are important concepts, which coming to the fore in automotive industry at the present time. The only solution of the aspects mentioned above is establishment of informative-communicative (cooperative) systems. The International Organizations (Car2Car Communications Consortium, GeoNET) had built the core of problems solution of informative-communicative systems construction on wireless communication in range of radio frequency (802.11p WAVE, CALM M5). Thanks to the significant advance in the quality of vehicles lighting, in the form of implementation of LED technologies, and development of adaptive lighting systems, shows the car communication systems based on optical free space networks that are next developmental milestone in the construction of informative-communicative (cooperative) systems V2V2I (Vehicle-to-Vehicle-to- Infrastructure). Streszczenie. Bezpieczeństwo pasażerów, spadek liczby wypadków śmiertelnych na drogach Europy, wzrost liczby pojazdów i ograniczenie emisji CO2 to ważne wyzwania stojące dzisiaj przed przemysłem samochodowym. Jedynym rozwiązaniem wszystkich tych problemów jest wykorzystanie systemów informacyjno-komunikacyjnych. Organizacje międzynarodowe (Konsorcjum Car2Car, GeoNet) tworzą narzędzia informacyjnokomunikacyjne bazujące na komunikacji bezprzewodowej dla częstotliwości (802,1p WAVE, CALM M5). Dzięki istotnemu rozwojowi jakości oświetlenia samochodowego, m.in. wdrożenia systemów LED i adaptacyjnych, możliwe staje się wprowadzanie systemów komunikacji pojazdów opartych na otwartych sieciach optycznych, co w dalszej kolejności umożliwi wprowadzenie informacyjno-komunikacyjnych systemów V2V2I. (Zastosowania LEDów w komunikacji samochodowej). Keywords: power LEDs, V2V2I, optical free space networks, optical communication channel. Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, V2V2I[...]

Indoor optical free space networks - reflectivity of light on building materials

Czytaj za darmo! »

Over the past decade rapid development happened in the field of communication technologies based on optical fibers. Over the past decade rapid development happened in the field of communication technologies based on an optical fibers. These technologies become dominant in the field of the last mile networks as well (WDM-PON, GePON, EPON, etc.). As an alternative to the last mile networks can be considered the socalled free space optical networks (FSO). Currently, diffusion systems make an interesting concept into the future. They use secondary sources - building materials inside the room. Therefore it is necessary to pay attention to an issue of the light reflectivity on building materials. Streszczenie. Ostatnia dekada przyniosła, w dziedzinie optoelektroniki, szybki rozwój technologii tele-informatycznych opartych na światłowodach. Technologie te zyskują znaczną popularność w sieciach ostatniej mili (WDM-PON, GePON, EPON, itd.). Jako alternatywę w stosunku do sieci ostatniej mili można przyjąć optyczne sieci bezwłóknowe (FSO). Z punktu widzenia przyszłości systemy dyfuzyjne prezentują się jako ciekawa koncepcja. Korzystają one ze źródeł wtórnych - materiałów budowlanych wewnątrz pomieszczeń, dlatego koniecznym jest poświęcenie uwagi problematyce wpływu odbić światła na materiałach budowlanych. (Wewnętrzne optyczne sieci bezwłóknowe - wpływ odbicia światła na materiałach budowlanych). Keywords: diffusion system, directional characteristic, polarization. Słowa kluczowe: system dyfuzyjny, charakterystyka kierunkowa, polaryzacja. Introduction A luminous flux, which is emitted from the light source, impinges directly into the receiver or is reflected into the receiver from the surfaces of walls, floors, ceilings (in cause a room). The most of light active surfaces around us fall into a group of secondary light sources. The secondary sources reflect the light that fell on them from the other light sources. This reflection is caused by inter[...]

Possible use of power LEDs for lighting and communication

Czytaj za darmo! »

Over the past decade rapid development of communication technology happened in the field of optoelectronics. At this time metallic lines are no able to transmit large amount of data such as optical fibers. Practicallyall backbone communication networks are built on optical fibers, whereas it can be expected a their significant role in the last mile networks. As an alternative to last mile networks it could take the so-called free space optical networks (FSO), whether the indoor FSO or outdoor FSO links (point-to-point). The development of power LEDs enables to use these components for lighting the space and together as an optical transmission point in indoor FSO. This article is focused on experimental verification of the possible use of power LEDs for simultaneous wireless communication and lighting of room (spectral and radiation characteristics depending on the OOK modulation). Streszczenie. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły, w dziedzinie optoelektroniki, szybki rozwój technologii komunikacyjnych. Oczekiwania współczeności rosną i dzisiejsze łącza metaliczne nie są już w stanie przenieść tak wielkiej ilości danych jak światłowody, przy czym można oczekiwać wzrost ich znaczenia w sieciach ostatniej mili. Jako alternatywę dla sieci ostatniej mili należy przyjąć tzw. optyczne sieci bezwłóknowe (FSO), niezależnie od tego, czy mowa będzie o FSO dla pomieszczeń wewnętrznych czy też o FSO dla łącz zewnętrznych (point-to-point). Rozwój LED dużej mocy umożliwił użycie tych komponentów do oświetlenia danej przestrzeni a jednocześnie jako punktu nadawczego w optycznej sieci bezwłóknowej realizowanej w pomieszczeniach wewnętrznych. Artykuł koncentruje się na eksperymentalnej weryfikacji możliwości jednoczesnego wykorzystania LED dużej mocy do bezwłóknowej komunikacji i oświetlenia danej przestrzeni (charakterystyka widma i promieniowania w zależności od modulacji OOK). (Możliwości użycia LED dużej mocy do oświetlenia i komunikacji). Keywords: power[...]

Complex assessment of LED tubes

Czytaj za darmo! »

In this paper, the authors are trying to complexly assess usage of LED tubes as replacement of linear fluorescent tubes. In the first part, advantages of LED tubes deployment are shortly described. Then comparison of its connection from electrical and safety point of view is done. Results of thermal measurement held in dust-proof luminaire follow. Based on this a confirmation of useful lifetime is provided. Light sources were measured in louvre and dust proof luminaires to compare luminances and light intensity distribution curves. With measured data, authors did economic analysis of three different lighting systems. Streszczenie. Artykuł dotyczy wykorzystania tub LED zamiast świetlówek typu T8 zarówno w istniejącym oświetleniu, oprawach oświetleniowych jak i w nowych instalacjach. Na wstępie zostały wymienione podstawowe wady i zalety wykorzystania lamp LED lamp a następnie została przeprowadzona analiza pod względem instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa. Wyniki pomiarów temperatury lamp i ocenę ich trwałości przeprowadzono przy ich pracy w pyłoszczelnych oprawach. Przedstawiono również luminancję i bryłę fotometryczną opraw pyłoszczelnych rastrowych z źródłami LED. Na podstawie zmierzonych danych zaprojektowano trzy systemy oświetlenia oraz przeprowadzono porównanie ekonomiczne całkowitych kosztów. (Kompleksowa ocena tub LED) Keywords: LED tube, fluorescent lamp Słowa kluczowe: tuby LED, świetlówka liniowa Introduction The European Union and need of economical savings are forcing society to use highly effective light sources with small power consumption and maintenance cost. Linear tubes are widely used for more than 70 years, nowadays the most efficient version on market is T5. But there is still majority of older T8 systems in operation, most of LED tubes are therefore designed to replace them. Usage LED technology provides many benefits for customer[...]

Calculation of saving possibilities in interior lighting system using both daylight and artificial light

Czytaj za darmo! »

This paper describes modelling of possible savings in lighting systems of artificial lighting, working in combination with daylight. The proposed model works with overcast sky daylight (CIE). Based on knowledge of geographical position, day and time, the calculations are done in the conditions of unshadowed outdoor illuminance levels. From this figure (when daylight factor is known) illuminance caused by daylight can be gain in the differents parts of the room. By controlling the artificial lighting (dimming) to constant cumulative value (daylight plus artificial light) in the areas of visual tasks, then it is possible to determine potential of savings in areas with controlled lighting system and without it. According to this model (calculation), we can consider a suitability of the dimmable lighting systems in the specific work areas and make recommendations to reduce energy requirements of buildings in energy audits. Streszczenie: Celem artykułu jest rozwiązanie problemu obliczeń oszczędności energii elektrycznej przy oświetleniu pomieszczeń wewnętrznych systemami światła dziennego oraz sztucznego. Zajmuje się się transformacją modelu dynamicznego jednolicie zachmurzonego nieba, jego udziału w oświetleiu dziennym w konkretnie danych wnętrzach. Obliczenie oszczędności energii wykorzystaniem światła dziennego jest możliwe za pomocą modelowania zmierzchu systemami światła sztucznego, właśnie według symulowanego udziału światła dziennego. Dzięki zastosowaniu modelu jednolicie zachmurzonego nieba możemy eliminować wpływ lokalizacji otworów okiennych. Na podstawie znajomości oświetlenia dyfuzyjnego zewnętrznej prostej powierzchni bez cienia oraz poziomu natężenia oświetlenia i jego rozkład w polu zadania wzrokowego możemy obliczyć udział światła dziennego dla każdego momentu. Następnym krokiem możemy dla konkretnego systemu światła sztucznego podać poziom zmierzchowy poszczególnych elementów oprawy oświetlenia sztucznego tak, żeby był zgodny z z [...]

 Strona 1  Następna strona »