Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA RATAJCZAK"

Wykraplanie wilgoci w krytych basenach pływackich w aspekcie doboru stolarki okiennej DOI:10.15199/33.2016.11.25


  Wartykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących wykraplania wilgoci w krytych basenach pływackich w aspekcie doboru stolarki okiennej dla tego typu obiektów. Z uwagi na dużą ilość parującej wody w obiektach basenowych występuje często zjawisko wykraplania się wilgoci na zewnętrznych przegrodach budowlanych. Wynika to ze specyficznych warunków wewnętrznych, jakie występują w halach basenowych. Przeanalizowano zjawisko wykraplania się wilgoci w przypadku okien o różnym współczynniku przenikania ciepła. Słowa kluczowe: wykraplanie wilgoci, stolarka okienna, kryty basen pływacki.Baseny pływackie charakteryzują się specyficznymi warunkami klimatu wewnętrznego. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków komfortu cieplnego dla użytkowników tych obiektów i stanowi duże wyzwanie dla ich projektantów.Wykraplanie wilgoci w halach basenowych jest zjawiskiemczęstymimoże prowadzić do niszczenia konstrukcji obiektu. Parująca woda zawiera związki chloru, w związku z koniecznością dezynfekcji wody basenowej, które dostają się do powietrza. Problem ten jest ważny, ponieważ w Polsce powstają nowe hale basenowe, ale również dlatego, żemożna w pełni zlikwidować to zjawisko. Parametry klimatu wewnętrznego w halach basenowych Parametry powietrza wewnętrznego w hali basenu sportowego to 30 °C i 50 - 70%wilgotność względna [6]. Są one uzależnione od temperatury wody basenowej [1]. Bezpośrednio z tymi parametrami wiąże się zjawisko parowania. Ilość odparowującej wody [...]

Wpływ przepływu powietrza na parowanie i straty konwekcyjne w krytych basenach kąpielowych


  W artykule przedstawiono wyniki analizy intensywności parowania wody w krytych basenach kąpielowych i przepływu ciepła między powierzchnią wody i otaczającym powietrzem oraz między powietrzem, a otaczającymi przegrodami - szczególnie przeszklonymi, biorąc pod uwagę sposób nawiewu powietrza do hali basenu krytego. Okazuje się, że nieodpowiednie zaprojektowanie rozdziału powietrza w hali basenu może spowodować istotne zwiększenie odparowania wody z basenu do powietrza oraz zwiększenie strat ciepła obiektu przez przegrody przeszklone w okresie zimowym.LIZUJĄC zjawiska zachodzące w krytych halach pływalni, należy dużą uwagę poświęcić parowaniu wody z powierzchni basenu i z powierzchni mokrych oraz przepływie ciepła przez przegrody zewnętrzne - zwłaszcza przeszklone i między powiet[...]

Parametry powietrza w systemach wentylacji centralnej oraz strefowej hal basenowych i ich wpływ na zużycie ciepła do podgrzania powietrza zewnętrznego DOI:1015199/9.2015.9.4


  W artykule przedstawiono różnice w przyjmowaniu parametrów powietrza w hali basenowej przyjmowanych w różnych systemach rozdziału powietrza - systemie wentylacji centralnej i strefowej. W wypadku projektowania wentylacji centralnej bilans cieplno-wilgotnościowy powinien uwzględniać straty i zyski ciepła w obrębie całej hali basenowej, natomiast w przypadku wentylacji strefowej jedynie zjawiska zachodzące w strefie niecki basenowej, gdyż pozostałe straty ciepła są pokrywane przez odrębny, działający okresowo układ miejscowy. Zastosowanie wentylacji strefowej pozwala na oszczędność ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego z uwagi na jego niższą temperaturę. W artykule porównano wyniki obliczeń zużycia ciepła przez nagrzewnicę wodną w 4 typach obiektów basenowych o różnej konstrukcji przy wentylacji centralnej i strefowej. Dodatkowo przedstawiono analizy obliczeniowe w wypadku lokalizacji obiektów w 5 różnych strefach klimatycznych Polski.1. Wstęp W halach basenowych powinny występować takie parametry termiczne i wilgotnościowe oraz wymiana powietrza, które zapewnią komfort cieplny użytkownikom tych obiektów oraz jakość powietrza. W zależności od przeznaczenia basenu, można znaleźć liczne wytyczne dotyczące wymaganej temperatury wody i powietrza. Ale to właśnie temperatura wody jest głównym wyznacznikiem tego, jakie będą parametry powietrza w hali basenowej. Parametry powietrza w hali basenowej powinny być dobrane tak, aby: - zapewnić komfort cieplny użytkownikom basenu, którzy są rozebrani - temperatura panująca w strefie przebywania ludzi powinna być wyższa niż temperatura wody, - nie intensyfikować parowania z powierzchni wody - temperatura powietrza powinna być wyższa niż temperatura wody, ale o nie więcej niż 2K, - wilgotność względna powietrza powinna wynosić 50-60%, żeby nie intensyfikować parowania, a jednocześnie aby zmniejszyć ryzyko wykraplania się wilgoci na powierzchni przegród zewnętrznych i zminimalizo[...]

Analiza działania centrali wentylacyjnej z pompą ciepła w instalacji krytego basenu pływackiego DOI:10.15199/9.2016.9.5


  Artykuł jest kontynuacją i rozszerzeniem obliczeń przedstawionych w artykule z 2015 roku [4]. Przedstawia obliczenia ilości ciepła do podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz zużycia prądu przez wentylatory w basenowej centrali wentylacyjnej wyposażonej w pompę ciepła. Uwzględniono warianty wentylacji centralnej i zdecentralizowanej. W wyniku obliczeń potwierdzono tezę, że wentylacja zdecentralizowana jest najlepszym możliwym wariantem wentylacji obiektu basenowego zarówno pod względem komfortu i zdrowia użytkowników, jak i zużycia energii.1. Wstęp Baseny pływackie są obiektami o dużych potrzebach cieplnych z uwagi na podwyższone wymagania komfortu cieplnego, utrzymania parametrów wody basenowej i przygotowania ciepłej wody dla użytkowników basenów i atrakcji wodnych. Parametry termiczne powietrza w otoczeniu niecki basenowej są przynajmniej o 5K-14K wyższe niż wartości wymagane w typowych pomieszczeniach. Ważnym problemem jest odprowadzenie wilgoci z ciągłego parowania wody z powierzchni basenu i innych powierzchni mokrych oraz zanieczyszczeń chemicznych emitowanych z wody i z powierzchni ciała użytkowników, które mogą być dla nich groźne. Ponadto należy również zapewnić ochronę niektórych elementów konstrukcji przed zawilgoceniem i korozją. Aby zapewnić warunki komfortu cieplnego oraz odpowiednią jakość powietrza, przeważnie stosuje się układy z urządzeniami wentylacyjnymi (klimatyzacyjnymi), w których powietrze ma zapewnić wymagane parametry i ochronę. Przeważnie spełnienie wszystkich wymagań jest zadaniem centrali basenowej wentylacyjnej. Eksploatacja takiego rozwiązania, jak wykazują analizy, jest jednak kosztowna. Dlatego też wskazane jest poszukiwanie rozwiązań, które spowodują elastyczność w czasie eksploatacji i poprawę warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Najbardziej istotne jest zapewnienie komfortu użytkownikom (i ewentualnie widzom) oraz bezpieczeństwa w czasie użytkowania obiek[...]

Jakość powietrza w żłobku - monitoring, ocena i rozwiązania problemów DOI:10.15199/9.2018.9.7

Czytaj za darmo! »

1. Wymagania w odniesieniu do jakości powietrza w żłobkach 1.1. Wymagania dotyczące stężenia dwutlenku węgla Zarówno w Polsce, jak i za granicą określane są wymagania w odniesieniu do strumienia powietrza wentylacyjnego oraz dopuszczalnych stężeń progowych dwutlenku węgla CO2 w powietrzu wewnętrznym. Zgodnie z polską normą PN-B-03430 [15] przyjmuje się minimalny strumień świeżego powietrza wentylacyjnego w budynkach użyteczności publicznej 20 m3/(h·os), z dopuszczalnym obniżeniem strumienia do 15 m3/h dla każdego dziecka. W obowiązujących warunkach technicznych [18] podano również krotność wymian do 2 na godzinę, w wyniku których wymagane jest doprowadzenie określonego strumienia świeżego powietrza. Jeżeli wentylacja naturalna nie spełnia tych wymagań konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek [20] zobowiązuje do wietrzenia pomieszczeń, w których przebywają dzieci przynajmniej 4 razy w ciągu doby przez co najmniej 10 minut. Strumień powietrza ustalany WENTYLACJA · KLIMATYZACJA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/9 (2018) 375 jest również na podstawie wyposażenia pomieszczeń [3], a także na podstawie normy PN-EN 15251 [16] (na podstawie kategorii pomieszczeń zależnie od stopnia zanieczyszczania, przy czym w artykule nie przytoczono tych wartości z uwagi na fakt, że nie są one obowiązujące oraz nie są odniesione bezpośrednio do budynków żłobków). Bardziej szczegółowe dane odnośnie do strumienia powietrza wentylacyjnego podane są w zagranicznych przepisach. Jedynie amerykańskie wytyczne AHRAE [1] określają wielkość strumienia powietrza dostarczanego bezpośrednio do pomieszczeń żłobkowych (dzieci do 4 lat) na poziomie 18 m3/(h·os) oraz 3,2 m3/(h·m2). Przepisy obowiązujące w Anglii i Walii [6] odnoszone są do wszystkich pomieszczeń o charakterze edukacyjnym i zalecają wy[...]

 Strona 1