Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"OLGIERD ROMANOWSKI"

Certyfikacja energetyczna budynków Obecny stan prawny i zmiany w Dyrektywie 2002/91/WE w sprawie efektywności energetycznej budynków


  W artykule omówiono problemy związane z wdrażaniem Dyrektywy 2002/91/WE oraz porównano wymagania zwarte w dotychczasowej wersji tej Dyrektywy, z wymaganiami po nowelizacji i oceniono dystans, jaki dzieli regulacje krajowe od nowego prawa europejskiego.DYREKTYWA 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], jest jednym z wielu, obecnie obowiązujących, instrumentów prawnych, za pomocą, których Unia Europejska stara się ograniczyć zużycie energii, w tym ciepła, w sektorze komunalno-bytowym krajów członkowskich. Celem nadrzędnym jest zmniejszenie emisji do atmosfery, tzw. gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla), która nieodłącznie towarzyszy produkcji energii na bazie paliw kopalnych i zapobieżenie dalszemu ocieplaniu się klimatu Ziemi. Dyrektywa 2002/91/WE, zwana również Dyrektywą EPB (skrót od ang. energy performance of buildings), powinna być wdrożona do systemów prawnych krajów członków UE, najpóźniej do 4 stycznia 2006 r. W Polsce, proces wdrażania Dyrektywy znacznie się opóźnił i jest niewielką pociechą, że inne kraje członkowskie też nie dotrzymały wymaganego terminu w tej sprawie. Ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane [2], była pierwszym krokiem na drodze wdrożenia Dyrektywy EPB do polskiego prawa. Dalsze doprecyzowanie przepisów zawarto w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami [3], która weszła w życie 15 października 2009 r., a część jej przepisów od 1stycznia 2010 r. Przepisy tych ustaw i wydanych z ich mocy rozporządzeń ciągle budzą liczne wątpliwości i nieporozumienia.Tymczasem mamy już nową Dyrektywę 2010/31/UE o efektywności energetycznej budynków, która w podtytule ma dopisek "przekształcona". Podstawowe regulacje zawarte w Dyrektywie 2002/91/WE Dyrektywa EPBD reguluje zagadnienia wymienione w jej pierwszym artykule, zatytułowanym Cel i usta[...]

Temperatura jako kryterium podziału kosztów ogrzewania DOI:

Czytaj za darmo! »

Wewnętrzne zyski ciepła w ogrzewanych lokalach, mają istotny udział w podtrzymaniu w tych lokalach, pożądanej temperatury wewnętrznej. Zjawisko to zostało ocenione na podstawie uporządkowanego wykresu temperatury zewnętrznej w sezonie ogrzewczym i przyjmowanej temperatury równowagi oraz danych statystycznych, innych poza ciepłem, dostawców energii. Oceniono także poziom transmisji ciepła między ogrzewanymi lokalami, w przypadku ograniczenia dostawy ciepła do jednego z nich. Z ocen wynika, że przyjmowanie temperatury wewnętrznej w lokalu jako podstawy do rozliczenia kosztów jego ogrzania nie ma uzasadnienia. Keywords: settlement of heating costs, internal heat gains, heat transfer between premises Abstract Internal heat gains in heated premises have a significant part in sustaining desired inner temperature. This phenomenon has been evaluated on the basis of a structured plot of external temperature in the heating season, equilibrium assumed temperature and statistical data, taken from the suppliers of other energy types. The study evaluated also the level of heat transfer between the heated premises in the case of reduction of heat supply to one of them. The evaluations show that taking internal temperature in the premises as a basis for settlement the heating costs is not justified. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr Michał Kozak **) Mgr inż. Olgierd Romanowski - olgierd.romanowski@neostrada.pl Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Temperatura jako kryterium podziału kosztów ogrzewania Temperature as Criterion for Sharing of Heating Costs MICHAŁ KOZAK*) OLGIERD ROMANOWSKI**) OGRZEWNICTWO Czy temperatura w lokalu może być kryterium podziału kosztów ciepła dostarczanego przez instalację c.o.? Zagadnienie zastosowania temperatury, występującej w lokalu ogrzewanym centralnie, w budynku wielorodzinnym, jako kryterium podziału kosztów ciepła zużywanego do celów centralnego ogrzewa[...]

 Strona 1