Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WERONIKA WOLANY"

Synteza wielościennych nanorurek węglowych metodą katalityczno-chemicznego osadzania z fazy gazowej


  WPROWADZENIE Od momentu pierwszych publikacji na ich temat do dnia dzisiejszego nanorurki węglowe są intensywnie badane, głównie ze względu na szerokie możliwości ich zastosowania, m.in.: w elektronice, optoelektronice, medycynie, przemyśle tekstylnym i sportowym, są także często dodawane jako faza umacniająca w kompozytach przeznaczonych na elementy konstrukcyjne. Cylindrycznie zwinięte warstwy grafenowe, zakończone połówkami fulerenów, mogą być modyfikowane w różny sposób w celu zwiększenia ich możliwości aplikacyjnych [1÷8]. W celu zastosowania nanorurek węglowych w nowoczesnych materiałach inżynierskich jest konieczne opracowanie metody umożliwiającej efektywną produkcję wysokiej jakości nanorurek jednościennych (SingleWall Carbon NanoTubes - SWCNTs) oraz wielościennych (MultiWall Carbon NanoTubes - MWCNTs). Obecnie wyróżnia się trzy podstawowe metody syntezy CNTs: wyładowanie w łuku elektrycznym, ablacja laserowa oraz chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD). Metoda CVD ze względu na dość niski koszt i możliwość łatwej aplikacji na skalę przemysłową jest najatrakcyjniejszą technologią dedykowaną syntezie materiałów nanostrukturalnych [9÷14]. Katalityczno-chemiczne osadzanie z fazy gazowej (Catalytic Chemical Vapour Deposition - CCVD), które umożliwia masową syntezę nanorurek wysokiej jakości, charakteryzuje się obecnością katalizatora podczas syntezy. Metoda ta polega na katalitycznym rozkładzie węglowodoru (np. CH4, C2H4, C6H6, C2H2, C6H12) w wysokiej temperaturze (600÷1200°C) na powierzchni metalicznej nanocząsteczki katalizatora (np. Fe, Ni, Mo, Co lub mieszanina tych metali). Kontrola pirolizy katalitycznej odbywa się przez odpowiedni dobór katalizatora, gazu węglowodorowego, temperatury i czasu procesu. W ten sposób można wytwarzać pionowo zorientowane jedno- i wielościenne nanorurki węglowe na różnym podłożu: szkle, ceramice lub waflu krzemowym z naniesionymi warstwami buforowymi oraz cienką warstwą katalizatora [...]

 Strona 1