Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Maria DEJA"

Dlaczego należy zmodernizować halę widowiskowo-sportową Urania w Olsztynie?

Czytaj za darmo! »

Hala Widowiskowo-Sportowa Urania, administrowana przez miejscowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, zlokalizowana jest w Olsztynie przy al. J. Piłsudskiego 44. Oddano ją do użytkowania 1 września 1978 r. Budowa trwała 6 lat, od 1972 r., z dwuletnią przerwą w trakcie realizacji. Projekt budowlany obiektu wykonano w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Olsztyn.Autorem architektury[...]

Analiza jakości zarządzania projektem Część 1- Faza formułowania projektu DOI:10.15199/47.2017.1.3


  Analysis of project management quality Part 1- Project formulation phase Streszczenie Autorki w zrealizowanym w latach 2012 – 2015 projekcie edukacyjnym skierowanym do studentów kierunku budownictwo pełniły funkcje kierownika i asystenta kierownika. Bazując na własnym doświadczeniu, w cyklu dwóch artykułów, przeprowadziły analizę jakości zarządzania projektem, która jest podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą formułowania projektu. Przedstawiono zasady definiowania celów projektu i jego rezultatów, analizy ryzyk metodą SWOT, określania szczegółowych zadań i wskaźników będących narzędziem pomiaru rezultatów. Następnie przedstawiono zasady konstruowania budżetu i harmonogramu oraz wypracowanych zasad projakościowego zarządzania projektem. Summary The authors occupied the posts of a project manager and a project manager assistant within the educational project carried out in the period 2012-2015 offered to the students of the construction specialization. Based on their experience in the execution of the project, in the cycle of two papers the authors conducted an analysis of the project management quality, which is a crucial factor for the successful undertaking. This paper includes the analysis of the management quality of the project’s formulation phase. The authors outlined the principles of a definition of the project objectives and results, together with a risk analysis with the SWOT method, determination of particular assignments within the project as well as indicators used for the estimation of results. Subsequently, the principles of budget and schedule construction as well as the pro-quality project management methods were presented. Słowa kluczowe analiza jakości zarządzania, projekt edukacyjny, faza formułowania projektu Keywords management quality analysis, educational project, formulation phase of project[...]

Analiza jakości zarządzania projektem Część 2 - Faza wdrażania projektu DOI:10.15199/48.2017.2.5


  Analysis of project management quality Part 2- Project implementation phase Streszczenie - Autorki (które w zrealizowanym w latach 2012 - 2015 projekcie edukacyjnym pełniły funkcje kierownika i asystenta kierownika) w cyklu dwóch artykułów podzieliły się własnym doświadczeniem realizacji przedsięwzięcia w kontekście jego jakości. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą wdrażania projektu. Przedstawiono zasady wypracowania regulaminów i instrukcji, które wraz z umową ze sponsorem stanowią mapę drogową projektu, podstawy zarządzania budżetem i harmonogramem, zasady monitoringu, ewaluacji oraz promocji projektu. Przeanalizowano działania w zakresie stosowania środków zaradczych i naprawczych wobec pojawiających się w projekcie trudności ujawnionych w procesie ewaluacji on-going. Opisano także zasady ewaluacji ex-post, zaplanowanej po zakończeniu realizacji projektu.Summary - The authors (who occupied the posts of a project manager and a project manager assistant within the educational project carried out in the period 2012-2015) in the cycle of two papers shared their experience in execution of the project, taking into account its quality. This paper includes an analysis of the management quality of the project implementation phase. The authors outlined the principles of elaboration of by-laws and instructions, which - together with a contract with a sponsor - make up for the project roadmap, grounds for the budget and schedule management as well as the rules of monitoring, evaluation and promotion of the project.[...]

 Strona 1