Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Konstanty Marszałek"

Bezprzewodowe sieci transmisji danych w zastosowaniach sensorowych

Czytaj za darmo! »

Bardzo intensywnie upowszechniające się aplikacje wykorzystujące szeroko rozumiane układy sensorowe wymagają stworzenia odpowiedniej, specyficznej infrastruktury komunikacyjnej, pozwalającej na zbieranie danych, a jednocześnie umożliwiającej budowanie rozproszonych systemów sensorowych. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że do celów tak pojętej komunikacji najwygodniej byłoby wykorzystać szero[...]

Stanowisko do nanoszenia warstw (TiAl)N na węgliki spiekane


  Pokrywanie narzędzi skrawających warstwami o wysokiej twardości, niskim współczynniku tarcia i dobrej odporności na korozję jest szeroką dziedziną techniki [1, 2]. Opracowanie nowego rodzaju pokryć wymaga stworzenia stanowisk R&D, w których można prowadzić prace badawcze przed wdrożeniem ich do produkcji [3, 4]. W niniejszej pracy opisano stanowisko do nanoszenia twardych powłok metodą rozpylania magnetronowego MF z tarcz intermetalicznych TiAl. Opis stanowiska Do budowy stanowiska wykorzystano produkowane przez TEPRO Koszalin stanowisko NA501A. Komorę próżniową wyposażono w wyrzutnie magnetronowe WMK50 [5] oraz zasilacze impulsowe DORA POWER SYSTEM. Pozostałe elementy wyposażenia w tym obrotowy stolik z płytą grzejną SiC (do temperatury 1200K) wytworzono w AGH. Ogólny widok stanowiska przedstawiono na rys. 1. su termoparą. Prowadzono bezpośrednią obserwacji procesu poprzez wzierniki umieszczone na ścianach komory. Technologia nanoszenia warstw Istotnym elementem w nanoszeniu warstw (TiAl)N w prezentowanym stanowisku było wykorzystanie spieku międzymetalicznego TiAl jako materiału powłokotwórczego. Substratami do otrzymania tego związku były mikroproszki wodorku tytanu o przeciętnym uziarnieniu 10 μm i aluminium (ok. 50 μm). Mieszaninę reakcyjną o składzie molowym 1:1 poddawano homogenizacji, a następnie formowano z niej złoże reakcyjne. Syntezę prowadzono metodą SHS [6, 7]. Otrzymany produkt rozdrabniano i po wybraniu odpowiedniej frakcji poddawano zagęszczaniu techniką prasowania na gorąco HP (Hot Pressing). Proces spiekania prowadzono w grafitowej matr[...]

Energy generation analysis of crystalline and thin-film silicon photovoltaic panels in the local conditions of the Southern Poland DOI:10.15199/13.2016.1.13


  Due to growing worldwide energy demand and developing consciousness of society, harvesting energy from renewable energy sources becames more prevalent. One of the most attractive renewable sources of energy is Sun. Electrical energy is produced from the solar radiation by using photovoltaic effect. Nowadays the photovoltaic market is dominated by first generation of solar cells. They are based on mono- and polycrystalline silicon wafers and characterize high power conversion efficiency. In 2014 Si-wafer based PV technology accounted for about 91% of the total production while the share of polycrystalline (multicrystalline) technology was about 56% of total production [1]. The disadvantages of this type of PV modules is high cost of their production and large consumption of material [2; 3; 4]. On the other side it is motivation to searching new materials and new technology, which could be used in PV technology. This resulted in the appearance of PV modules produced by application of thin film technology. These solar cell are based on the thin layer of semiconducting materials. The thickness of active layers is approximately 1 μm and it is about 100 times thinner than thickness of silicon wafer, used in first generation solar cells [5]. In thin film various materials can be applied as a semiconducting materials but cadmium telluride (CdTe), copper indium gallium diselenide (CIGS) and amorphous silicon are the most popular. Among thin film solar cell CIGS solar cell has the highest efficiency (22.3%) and the CdTe are on the second place with lab efficiency equal to 21.5% [6]. Despite of great success of CIGS and CdTe solar cells in lab, in 2014 the market share of all thin film technologies amounted to only about 9% of the total annual production (1). The limitation are such problems as toxicity and humidity issues in the case of CdTe cells and low manufacturing yields of CIGS due to material complexity. Solar cells based [...]

Sterownik procesu rozpylania pracujący w środowisku LabVIEW

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nowy typ układu do sterowania procesem magnetronowego rozpylania jonowego zrealizowanego w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem prostego modułu przeznaczonego do sterownia i akwizycji danych. W związku z rozwijającym się zainteresowaniem programowania sterowników procesowych z wykorzystaniem graficznych języków programowania w Katedrze Elektroniki AGH prowadzone są prace nad rozwojem konstrukcji kontrolera procesu rozpylania magnetronowego [4,5,6] sterowanego z wykorzystaniem środowiska LabVIEW 8.2. Znane są rozwiązania przemysłowe bazujące na sterownikach PLC typu FANUC i Simatic. Nie mą one jednak wystarczającej elastyczności w akwizycji danych, wizualizacji procesów oraz sterowaniu urządzeń wykonawczych. Przedstawione rozwiązanie bazuje na bardzo dynam[...]

System do testowania wyświetlaczy LCD pracujący w środowisku LabVIEW

Czytaj za darmo! »

Elektronizacja sprzętu używanego we wszystkich dziedzinach techniki i życia codziennego prowadzi do upowszechnienia i wzrostu zapotrzebowania na różnorodne elementy elektroniczne stosowane prawie w każdym urządzeniu wchodzącym na rynek. Jednym z istotnych elementów prawie każdego urządzenia są wyświetlacze LCD [1,2]. Tak wielkie zapotrzebowanie na te elementy prowadzi do wzrostu ich produkcji oraz poszukiwania zmian konstrukcyjnych ułatwiających ich wytwarzanie. Zmiany konstrukcyjne wymuszone są wymaganiami ekonomicznymi przy produkcji niezwykłej gamy kształtów, wielkości i ilości wyświetlanych cyfr. Obniżanie kosztów wiąże się ze zmianą droższych technologii wytwarzania na tańsze. Na przykład zastępowanie trwałych połączeń lutowalnych połączeniami za pomącą klejów przewodzący[...]

System pomiarowy do badania charakterystyk cienkowarstwowych układów elektrochromowych


  Wielowarstwowe systemy elektrochromowe znalazły wiele zastosowań w architekturze [1, 2], elektronice i optyce [3]. Większość układów cienkowarstwowych posiada określone przez właściwości fizyczne warstw składowych statyczne charakterystyki optyczne. Układy elektrochromowe stanowią unikalną rodzinę filtrów o dynamicznej transmisji regulowanej napieciem zasilania (napięciem barwiącym). Prowadzone są intensywne badania zarówno materiałów elektrochromowych jak WO3, MoO3, TiO2, V2O5 [4], jak i wielowarstwowych komórek elektrochemicznych wykazujących efekt zmiany barwy pod wpływem przyłożonego niewielkiego napięcia stałego. Daje to wiele możliwości aplikacyjnych w wyżej wymienionych obszarach techniki. Parametry elektryczne takie jak odpowiedź prądowa na wymuszenia napięciowe, jak i optyczne (transmisja optyczna) zależą odpowiednio od czasu i wartości wymuszenia oraz długości fali promieniowania elektromagnetycznego. Stwarza to konieczność pomiaru i rejestracji wielu różnych przebiegów czasowych[...]

Cienkowarstwowy system elektrochromowy zasilany baterią słoneczną


  Efekt elektrochromowy odkryty w latach siedemdziesiątych przez S.S. Deba [1] w cienkich warstwach tlenków metali przejściowych, polega na przejściu fazowym zachodzącym w warstwie tlenku metalu. Przejście to, wymuszone niewielkim napięciem zasilającym, skutkuje zmianą struktury z tlenkowej na strukturę brązu tlenkowego oraz zmianą barwy warstwy tlenkowej, która pozostaje w kontakcie z elektrolitem lub przewodnikiem jonowym. Zmiana barwy oraz zmiana transmisji od stanu odbarwionego na poziomie ponad 70% do wartości poniżej 10% dla stanu zabarwionego stanowi podstawę szeregu zastosowań. Cienkie warstwy WO3, TiO2, MoO3 czy V2O5 w systemach wielowarstwowych z warstwą przewodnika jonowego i przeźroczystymi dla światła widzialnego elektrodami, wykazują właśnie taki efekt elektrochromowy [2]. Efekt ten utrzymuje się nawet po odłączeniu polaryzacji umożliwiając utrzymanie niskiego poziomu transmisji systemu bez zużywania energii. Jest to tak zwany efekt pamięci, dający szerokie pole do zastosowań niskomocowych źródeł energii. Stąd możliwe jest zasilanie układu EC źródłami niskiego napięcia np. modułem fotowoltaicznym [3]. Na rys. 1 i 2 przedstawiono zastosowanie systemów elektrochromowych w architekturze [4] i przemyśle samochodowym [5]; przykładowe aplikacje, obecne już w przemyśle, w których stosuje się efekt elektrochromowy.Budowa systemu elektrochromowego Znanych jest szereg konstrukcji cienkowarstwowych systemów elektrochromowych. Podstawowym podziałem jest podział ze względu na rodzaj użytego elektrolitu. Rozróżniamy systemy z ciekłym i stałym elektrolitem. Autorzy opracowali system elektrochromowy w oparciu o cienkie warstwy elektrochromowe WO3, otrzymywane metodą magnetronowego reaktywnego rozpylan[...]

Właściwości optyczne pokryć antyrefleksyjnych dla zastosowań fotowoltaicznych DOI:10.12915/pe.2014.09.25

Czytaj za darmo! »

W pracy przeanalizowano wpływ pokryć antyrefleksyjnych zarówno na powierzchni szkła modułu fotowoltaicznego jak i stosowanych warstw ARC na powierzchni ogniw słonecznych na bazie krzemu na właściwości optyczne systemu. Wyznaczono rekomendowane wartości współczynników załamania oraz grubości pokryć. Wyliczone wartości pozostają w zgodności z wynikami pomiarów optycznych. Abstract. In this paper authors analyzed the influence of antireflective coatings on glass surface of PV module and influence of ARC deposited on silicon surface of solar cells on optical properties of the system. The recommended values of thicknesses and refractive indices were estimated. These values are in a good agreement with results of optical measurements. Optical properties of antireflective layers for photovoltaic applications Słowa kluczowe: ogniwa słoneczne, fotowoltaika (PV), właściwości optyczne, pokrycia antyrefleksyjne (AR). Keywords: solar cells, photovoltaics (PV), optical properties antireflective coatings (ARC) doi:10.12915/pe.2014.09.25 Wprowadzenie Istotnym problemem jest zmniejszenie współczynnika odbicia światła od powierzchni szkła w zewnętrznej części panelu PV. Powłoki antyrefleksyjne (AR) na szkle znajdują zastosowania przy produkcji paneli złożonych z ogniw słonecznych. Cienkie, antyrefleksyjne warstwy obniżają odbicie światła, wykorzystując zjawisko interferencji fali oraz zależność współczynnika odbicia od współczynnika załamania światła. Zmniejszenie współczynnika odbicia światła od powierzchni szkła w zewnętrznej części panelu PV możliwe jest przez stosowanie powłok antyrefleksyjnych. Kluczowe jest właściwe dobranie parametrów warstwy obniżającej odbicie, dzięki właściwemu współczynnikowi załamania światła. Na właściwości antyrefleksyjne wpływa grubość warstwy, współczynnik załamania, a przy nawet zgrubnej kontroli tych parametrów łatwo jest osiągnąć zmniejszenie odbicia o 4-5%. Metody optyczne pozwalają na weryfikację wyliczony[...]

Zasilacz dużej mocy do wielkogabarytowej wyrzutni magnetronowej

Czytaj za darmo! »

Magnetronowe rozpylanie jonowe [1, 2, 3] jest najpowszechniej stosowaną techniką pokrywania różnorodnych podłoży cienkimi warstwami metali i ich związków. Zwiększanie wielkości produkcji i gabarytów nanoszonych warstw zmusza do rozwiązywania problemów związanych z budową wielkogabarytowych komór próżniowych, wyrzutni magnetronowych [4, 5], jak i ich zasilaczy [6-11]. Prezentowany zasilacz z[...]

Wpływ zawartości gazów resztkowych na parametry pracy cyklotronu AIC-144

Czytaj za darmo! »

W Instytucie Fizyki Jądrowej trwają przygotowania do uruchomienia protonowej terapii oka. Aby możliwe było precyzyjne naświetlanie komórek rakowych umiejscowionych w dowolnym punkcie gałki ocznej wiązka protonów musi posiadać energię około 60 MeV i charakteryzować się stabilnymi parametrami [4]. Szczególnie pożądana jest stabilność wiązki, powtarzalność parametrów wiązki i niezawodność urządzenia wytwarzającego wiązkę [5]. Opis cyklotronu W IFJ źródłem wiązki protonów jest cyklotron izochroniczny AIC-144 (rys. 1) [6,7].Wpróżniowej komorze akceleracji znajdują się elementy wytwarzające pola elektryczne: - duant do przyspieszania protonów, - deflektory do odchylania wiązki protonów, - źródło jonów do jonizacji atomów wodoru. Komora akceleracji jest połączona z rezonatorem służ[...]

 Strona 1  Następna strona »