Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Wierzbicki"

Koncepcja wykorzystania inklinometrów z czujnikami MEMS do monitorowania obciążenia konstrukcji dachów DOI:10.15199/13.2016.7.11


  W artykule omówiono możliwość wykorzystania inklinometrów wykorzystujących czujniki MEMS do monitorowania poziomu wytężenia stalowych konstrukcji dachów obiektów budowlanych. Czujniki MEMS, ze względu na swoje właściwości metrologiczne i przystępne ceny, pozwalają tworzyć ekonomicznie uzasadnione systemy monitoringu dostarczające wiarygodnej informacji o wytężeniu konstrukcji dachu. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania inklinometrów MEMS i porównano je z innymi czujnikami pozwalającymi na realizację skutecznego monitoringu konstrukcji dachów. Słowa kluczowe: monitoring konstrukcji dachów, monitoring ugięć, inklinometr MEMS, wspomaganie utrzymania obiektu.Niniejszy artykuł poświęcony jest niewielkiemu, ale bardzo ważnemu fragmentowi obszernego pola aplikacji systemów monitoringu - monitoringowi technicznemu konstrukcji budowlanych, a szczególnie konstrukcji dachów. Podstawowym zadaniem takiego monitoringu jest badanie odpowiedzi konstrukcji dachu na obciążenia zmienne, spowodowane głównie zalegającym zimą śniegiem, ale także deszczem czy obciążeniami technologicznymi. Znajomość zachowania się konstrukcji dachu pod takimi obciążeniami jest szczególnie przydatna, ponieważ prowadząc do zwiększania bezpieczeństwa użytkowania obiektów jednocześnie ułatwia oraz racjonalizuje zarządzanie nimi. Przykładem może być chociażby optymalizacja procesu odśnieżania dachu prowadząca do minimalizacji liczby odśnieżań. Każde takie odśnieżanie dachu, mimo iż samo w sobie jest już bardzo kosztowne, generuje jeszcze dodatkowe koszty związane z naprawami pokrycia dachu uszkodzonego w trakcie procesu odśnieżania. Z tego powodu każdy niezrealizowany proces tego typu, skutkiem dysponowania wiarygodnymi danymi o braku zagrożenia przeciążeniem konstrukcji, daje wymierne i znaczące oszczędności. Wielkości fizyczne wykorzystywane do monitorowania wytężenia konstrukcji Celem omawianych systemów monitoringu jest dostarczanie wiarygodnych info[...]

Możliwość realizacji inklinometru z czujnikiem MEMS dla systemów monitorowania obciążenia konstrukcji dachów DOI:10.15199/13.2017.1.8


  W artykule omówiono możliwości realizacji inklinometru z czujnikiem MEMS dla systemów monitorowania obciążenia konstrukcji. Określono wartości parametrów, które powinien mieć inklinometr aby dawał jakość monitorowania obciążenia konstrukcji dachowych porównywalną z otrzymywaną przy stosowaniu dalmierzy laserowych. Określono, że wykorzystanie czujnika SCA103T w takim inklinometrze wymaga stosowania zewnętrznej kompensacji temperaturowego dryftu offsetu. Przedstawiono wyniki badań modelu inklinometru z czujnikiem SCA103T firmy Murata potwierdzające możliwość realizacji takiego inklinometru. Słowa kluczowe: monitoring konstrukcji dachów, monitoring ugięć, inklinometr MEMS, kompensacja temperaturowych zmian offsetu, kompensacja temperaturowych zmian czułości.System monitoringu zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji dachu przez obciążenie zmienne, wykorzystujący dalmierze laserowe do bezpośredniego pomiaru ugięcia konstrukcji [1], jest bardzo dobry metrologicznie ale ma pewne ograniczenia środowiskowe. Przede wszystkim są to: niemożność pracy w ujemnych temperaturach oraz dostępność optyczna stabilnego podłoża. Ten sposób pomiaru wydaje się nie mieć konkurencji - pomiar jest oczywisty i zrozumiały oraz wiarygodnie określa wytężenie konstrukcji. Nie należy więc rezygnować z tych czujników i szukać nowych rozwiązań ale stworzyć system hybrydowy, w którym zastosowany będzie drugi czujnik usuwający owe ograniczenia tam, gdzie jest to niezbędne. Drugi czujnik, który nie będzie działał na takiej samej zasadzie, ale umożliwi pozostanie przy pomiarze przemieszczeń jako podstawowym w systemie monitoringu. W przypadku konstrukcji dachów monitorowane przemieszczenia liniowe wynikają z ugięć elementów konstrukcji, powodujących wprost zmiany kątów nachylenia (obroty) tych elementów. Ponieważ wielkości te (tj. przemieszczenia liniowe i obroty) są ze sobą ściśle i jednoznacznie związane, więc narzucającą się alternatywą dla pomiaru [...]

Inklinometr z czujnikiem MEMS do monitorowania wytężenia konstrukcji dachów DOI:10.15199/13.2017.9.3


  Ważnym obszarem zastosowań systemów monitoringu jest monitoring techniczny konstrukcji budowlanych, szczególnie konstrukcji dachów. Głównym zadaniem monitoringu tego typu jest badanie odpowiedzi konstrukcji na obciążenia zmienne, spowodowane głównie zalegającym zimą śniegiem, ale również deszczem czy obciążeniami technologicznymi. Do realizacji tego zadania przeznaczony jest system monitoringu WiSeNe® [1]. System ten istnieje na rynku od 2010 r. i do tej pory wykorzystywał jeden rodzaj urządzeń pomiarowych - Laserowe Urządzenia Pomiarowe [LUP]. Urządzenia te służą do pomiaru ugięcia poprzez bezpośredni pomiar przemieszczenia pionowego elementów konstrukcji dachu - pomiar zmiany odległości tych elementów od stabilnego podłoża. Wykorzystywany w Systemie WiSeNe® pomiar przemieszczenia pionowego Laserowym Urządzeniem Pomiarowym ma pewne ograniczenia środowiskowe. Są to przede wszystkim: brak możliwości pracy w ujemnych temperaturach (poniżej -10°C) oraz konieczna "dostępność optyczna" stabilnego podłoża jako odniesienia dla pomiaru odległości. Dla umożliwienia monitorowania elementów / fragmentów obiektów / obiektów, dla których te ograniczenia występują, do Systemu WiSeNe® wprowadzono drugi rodzaj urządzenia pomiarowego - Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe [IUP]. Umożliwia ono pozostanie przy pomiarze przemieszczeń jako wielkości podstawowej ale jest wolne od wymienionych ograniczeń LUP, ponieważ działa na innej zasadzie - w tym przypadku odniesieniem jest wektor natężenia pola grawitacyjnego - stabilny oraz dostępny zawsze i wszędzie. W przypadku konstrukcji dachu mierzone laserowo przemieszczenie pionowe (liniowe) wynika bezpośrednio z uginania się konstrukcji spowodowanego zmieniającym się obciążeniem i mierzone jest na ogół w środku rozpiętości [...]

 Strona 1