Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Kulesza"

Numeryczna analiza propagacji pęknięć w elementach betonowych


  Coraz większe znaczenie numerycznych metod analizy konstrukcji pracujących poza zakresem liniowo- -sprężystym, stosowanych do określania ich nośności granicznej,mechanizmu awarii oraz zakresu trwałych uszkodzeń w wyniku propagacji pęknięć spowodowało konieczność opracowania skutecznych narzędzi pozwalających na efektywną analizę tego zjawiska. Powszechnie stosowane są metody bazujące na klasycznej teorii plastyczności, w których do opisu zjawisk towarzyszących pozasprężystej odpowiedzi materiałowej wykorzystywane są narzędzia opisu i analizy zjawiska uplastycznianiamateriału. Pozwala to na stosunkowo prostą implementację sprężysto-plastycznych modeli materiałowych ze zniszczeniem do algorytmów metody elementów skończonych (MES). Przykładem może być kontynualna mechanika zniszczenia (Continuum Damage Mechanics - CDM), której ogólne sformułowanie zaproponował Kachanov [1], zaś rozwinięcie umożliwiające implementację do programów MES podał LeMaitre [2].W algorytmach tych stosowane są skalarnemiary zniszczeniamateriału, najczęściej określane jako zniszczenie przy ściskaniu oraz zniszczenie przy rozciąganiu. Umożliwia to zastosowanie koncepcji tzw. Representative Volume Element (RVE), w którym porównywana jest objętość zniszczonegomateriału (bez względu namechanizmpowstawania zniszczenia) do objętości całego elementu. Jest to podstawą określenia skalarnej miary zniszczenia elementu będącego częścią całego modelu dyskretnego konstrukcji. W rezultacie uzyskuje się przestrzenny rozkład zniszczenia konstrukcji oraz można obserwować jego zmiany w zależności od działającego obciążenia czynnego lub innych oddziaływań (np. temperatury). Podejście to, pomimo swojej prostoty, wykazuje wiele mankamentów. Trudne do praktycznego określenia są parametry zaimplementowanego modelu materiałowego (Cichocki [3]), ponieważ w przypadku betonu zależą one w znacznym stopniu od warunków przeprowadzania testów laboratoryjnych (np. kształtu próbek). Mo[...]

 Strona 1