Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ TURSKI"

Chłodzenie powietrza przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego - adsorpcyjne wytwornice wody lodowej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania do celów chłodzenia systemu klimatyzacji z wykorzystaniem adsorpcyjnego urządzenia chłodzącego zasilanego energią promieniowania słonecznego. Przedstawiony został podział systemów klimatyzacji słonecznej oraz udogodnienia płynące z zastosowania układów adsorpcyjnych na tle układów wykorzystujących urządzenia sprężarkowe.CELU zapewnienia komfortu cieplnego wewnątrz budynku niezbędny jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany system klimatyzacji. Zgodnie z panującymi tendencjami na rynku europejskim, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, system klimatyzacji coraz częściej spełnia również funkcję ogrzewczą. Wzrost zastosowania tego typu technologii powoduje znaczne zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, która obecnie wytwarzana jest przy udziale konwencjonalnych źródeł energii. Powoduje to, m.in. zwiększenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Przy znacznym wzroście zapotrzebowania na energię oraz przy przewidywanym jej deficycie konieczne staje się zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w produkcji energii światowej, np. w procesie chłodzenia [6]. Rodzaje układów klimatyzacji słonecznej Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje układów, w których można przeprowadzić konwersję promieniowania słonecznego na drodze termicznej [1]: ● układy termomechaniczne, w których efekt chłodzenia uzyskuje się dzięki wykorzystaniu energii mechanicznej do napędu urządzeń, ● układy otwarte, w których efekt chłodzenia uzyskiwany jest w wyniku zmiany wilgotności powietrza; do tej grupy można zaliczyć urządzenia z osuszaczem sorpcyjnym wykorzystujące stałe lub płynne sorbenty, ● układy zamknięte, w których efekt chłodzenia uzyskiwany jest w wyniku przemian termodynamicznych w urządzeniach absorpcyjnych lub adsorpcyjnych, a także poprzez wykorzystanie promieniowania radiacyjnego w okresie nocy. Układy termomechaniczne charakteryzują się n[...]

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie


  Przeanalizowano możliwość wykorzystania energii słonecznej do podgrzania c.w.u. Obiektem badań był WSS im. NMP w Częstochowie. Przedstawiono wyniki badań instalacji kolektorów słonecznych będących wyposażeniem szpitala. Instalacja ta wspomaga przygotowanie c.w.u. Badania dotyczyły wpływu zmienności promieniowania słonecznego, w ciągu roku i doby, na sprawność instalacji.ENERGETYKA odnawialna ma wiele zalet, a największa z nich to jej dostępność. Rynek energetyki odnawialnej dynamicznie się rozwija i staje się coraz bardziej konkurencyjny dla rynku energetyki konwencjonalnej. Jest oczywiste, że dotychczasowe konwencjonalne i nieodnawialne źródła energii będą powoli zastępowane przez nowe, odnawialne, takie jak: energia słoneczna, geotermalna, oddziaływań grawitacyjnych, a także ciepło odpadowe. Wynika to z faktu, że paliwa kopalne będące podstawowym źródłem energii, zanieczyszczają środowisko oraz dlatego, że większość złóż paliw kopalnych będzie się powoli wyczerpywać [10]. Dzięki dopłatom, polskie szpitale coraz częściej skłaniają się ku pozyskiwaniu energii ze źródeł ekologicznych. Dzięki temu, mogą nie tylko przyczyniać się do ochrony środowiska, ale przede wszystkim oszczędzać [3]. 1. Energia Słońca Największym źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest Słońce. Jest źródłem energii o mocy 27·109 MW [2]. Występuje powszechnie i bez granic, wysyłając w ciągu 14 dni do powierzchni Ziemi tyle energii ile wynosi całoroczne zapotrzebowanie energetyczne naszej planety. Energia promieniowania słonecznego jest Rys. 1. Bilans mocy promieniowania słonecznego [10] 376 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 42/9 (2011) energią o ogromnym potencjale a jej zasób jest praktycznie niewyczerpalny, wystarczy na ok 5 mld lat [2]. Wielkość promieniowania słonecznego, jaka może być wykorzystywana przez kolektor, jest znacznie mniejsza niż całkowite promieniowanie słoneczne docierające ze Słońca do Ziemi i wynosi 0,7 k[...]

Magazynowanie ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji fototermicznej Część I DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania ciepła niskotemperaturowego pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Wykazano potrzebę magazynowania ciepła do celów grzewczych, chłodniczych, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz niektórych procesów technologicznych. Dokonano oceny możliwości zastosowania układów sorpcyjnych oraz materiałów zmiennofazowych w systemach magazynowania ciepła niskotemperaturowego w cyklu dobowym i sezonowym.1. Wprowadzenie Konieczność pokrycia podstawowych potrzeb bytowo- gospodarczych w celu zapewnienia, m. in. komfortu cieplnego powoduje wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną sektora budynków mieszkalnych. W Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych około 40% energii pozyskiwanej z paliw kopalnych zostaje zużyte w sektorze budowlanym [1]. Obecny wzrost emisji gazów cieplarnianych powodujący degradację środowiska naturalnego sprawia, że rozwój urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) jest szczególnie istotny. Jednym z OZE jest energia promieniowania słonecznego, która charakteryzuje się dużym potencjałem energetycznym. Głównym problemem związanym z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego jest jego zmienne natężenie w czasie. Prowadzi to do znacznych rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem, a dostępnością oraz ilością energii użytecznej. Zatem w przypadku termicznych instalacji słonecznych ilość ciepła uzależniona jest od dostępnej w danym miejscu i czasie energii promieniowania słonecznego. Dlatego też, w instalacjach, w skład których wchodzą kolektory słoneczne stosowane są systemy magazynowania ciepła, które zwiększają sprawność jego wykorzystania. Magazynowanie ciepła dodatkowo umożliwia utrzymanie temperatury czynnika grzewczego w zawężonym zakresie, co poprawia parametry pracy całej instalacji służącej do zaopatrywania budynków w ciepło do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłód (za pośrednictwem zamkniętych układów chłodze[...]

Magazynowanie ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji fototermicznej Część II


  W artykule wykazano potrzebę magazynowania ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w systemie rozproszonym, w cyklu dobowym i sezonowym. Zaprezentowano wyniki badań wstępnych rozkładu temperatury w parafinie. Wyznaczono krzywe temperaturowe parafiny w różnych punktach pomiarowych w funkcji czasu podczas procesów ładowania i rozładowania cylindrycznego zasobnika ogrzewanego płaszczem wodnym.1. Wprowadzenie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie rozproszonym zwiększa wahania nie tylko ilości dostępnej energii (spowodowanej np. rozbieżnościami między rocznymi a dobowymi rozkładami energii promieniowania słonecznego) ale i zapotrzebowania na nią zarówno w cyklu dobowym, jak i sezonowym [1]. Dlatego też, w celu zwiększenia stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło powstałe w wyniku konwersji fototermicznej stosuje się proces magazynowania ciepła w cyklu dobowym oraz sezonowym, który może trwać od 3 do 6 miesięcy [2]. Przepływ energii w konwencjonalnym i rozproszonym systemie energetycznym przedstawiono na rys. 1. W cyklu dobowym zmienne w czasie warunki pogodowe wpływają na sprawność konwersji fototermicznej, co powoduje konieczność akumulacji większej ilości ciepła podczas krótkotrwałych procesów ładowania i rozładowania, w celu zaopatrzenia budynków w chłód, energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ciepło wykorzystywane do niektórych procesów technologicznych w przemyśle spożywczym [3, 4, 5, 6]. Zwiększenie ilości magazynowanego ciepła możliwe jest przez wykorzystanie ciepła przemiany fazowej. Materiały wykorzystujące to zjawisko nazywane są materiałami zmiennofazowymi, spośród których szczególnie interesująca wydaje się być parafina. Jednakże, pomimo wielu zalet takich jak: wysokie wartości ciepła przemiany fazowej, temperatura topnienia dopasowana do temperatury roboczej termicznych instalacji słonecznych, brak przechłodzeń i działania [...]

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych PCM do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych Część I. Metodyka wyboru materiału PCM DOI:10.15199/9.2017.2.1


  W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów pochodzenia organicznego i nieorganicznego wykorzystujących ciepło przemiany fazowej oraz określono wady i zalety tych materiałów. Przedstawiono także problemy związane z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych w systemach akumulacji ciepła, tj. niespójne topnienie materiału, przechłodzenie, mała przewodność cieplna, niewielki przepływ ciepła oraz niewystarczająca stabilność długoterminowa. W artykule została zaproponowana również metodyka doboru materiału zmiennofazowego, który może być zastosowany do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych.1. Wprowadzenie Celem rozwoju systemów ciepłowniczych ze względu na zmieniające się przepisy [23], jest zwiększanie ich sprawności oraz niezawodności, m.in. przez wykorzystanie akumulatorów ciepła. Ciepło w systemach ciepłowniczych może być magazynowane jako ciepło jawne lub utajone, co przedstawiono w pracach [1, 9, 25]. Wykorzystanie ciepła jawnego to rozwiązanie, które polega na magazynowaniu ciepła z wykorzystaniem akumulatorów stratyfikacyjnych wypełnionych wodą. Coraz częściej spotyka się technologie polegające na wykorzystaniu ciepła utajonego (ciepło, które powoduje zmianę stanu skupienia substancji bez zmiany temperatury). Technologie magazynowania ciepła stale się rozwijają, przy czym akumulacja ciepła z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych wydaje się szczególnie interesujące. 1.1. Klasyfikacja materiałów zmiennofazowych (PCM) Materiał umożliwiający wykorzystanie ciepła przemiany fazowej jest materiałem, który zmienia stan skupienia w określonej temperaturze. W procesie zmiany fazy materiału absorbowane lub uwalniane są duże ilości ciepła. Proces ten charakteryzuje pobieranie ciepła utajonego w procesie topnienia lub parowania oraz magazynowanie ciepła występującego w tym procesie [31]. Występują 4 rodzaje zmian fazy substancji: ciało stałe w ciecz, ciecz w gaz, ciało stałe w gaz i ciało stałe w ciało stałe. Najc[...]

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych PCM do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych Część II. Analiza wybranej sieci ciepłowniczej DOI:10.15199/9.2017.3.1


  W artykule zestawiono najważniejsze właściwości charakteryzujące wybrane materiały zmiennofazowe, które mogą być zastosowane do akumulacji ciepła w sieci ciepłowniczej. W celu doboru materiału do magazynowania wyznaczono parametry pracy sieci ciepłowniczej. W wyniku analizy stwierdzono, że najkorzystniejszymi materiałami zmiennofazowymi możliwymi do zastosowania w sieci ciepłowniczej są hydraty soli Na2S2O3·5H2O i MgSO4·7H2O. Ponadto określono ilość ciepła możliwą do zmagazynowania w badanym systemie ciepłowniczym, która w standardowym sezonie grzewczym wyniosła ok. 120 tys. GJ/a, co stanowi 5% całkowitej ilości ciepła wyprodukowanego w systemie ciepłowniczym.1. Wprowadzenie Obecny stan zużycia nieodnawialnych źródeł energii pierwotnej ogranicza ilość dostępnych paliw kopalnych w przyszłości [4, 5]. Dlatego też poszukuje się rozwiązań i technologii obniżających to zużycie, zwiększając tym samym efektywność energetyczną procesów pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania oraz użytkowania ciepła, czy też zwiększając udział odnawialnych źródeł energii. Akumulacja ciepła jest jednym z elementów wprowadzania zrównoważonego rozwoju. Akumulacja ciepła daje możliwości zwiększenia sprawności całego systemu ciepłowniczego [6, 8], co jest szczególnie istotne przy konieczności zagospodarowania ciepła odpadowego. Magazynowanie ciepła odbywać się może z wykorzystaniem ciepła utajonego lub jawnego [3]. Jawne magazynowanie ciepła polega na ładowaniu i rozładowaniu akumulatora ciepła w wyniku zmiany temperatury magazynowanego nośnika ciepła. Najczęściej spotykanym czynnikiem w tym rodzaju magazynach jest woda, a akumulator stanowi stratyfikacyjny zbiornik. Akumulacja ciepła w sposób utajony polega na przejmowaniu i oddawaniu ciepła w wyniku zmiany stanu skupienia materiału [7]. Materiały zmiennofazowe możliwe do wykorzystania w akumulatorze ciepła muszą charakteryzować się wysokim ciepłem utajonym i wysoką przewod[...]

 Strona 1