Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Muszyński"

Instalacje cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej Część I - Współczesne metody projektowania

Czytaj za darmo! »

Zadaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest przygotowanie ciepłej wody (podgrzanie), a następnie doprowadzenie do punktów czerpalnych w odpowiedniej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i o żądanej temperaturze. Spełnienie ostatniego z warunków, prawidłowo funkcjonującej instalacji c.w.u., możliwe jest poprzez zastosowanie odpowiedniego układu jej cyrkulacji między miejscem podgrzewania a punktami poboru. Jeśli instalacja ciepłej wody (z centralnym jej podgrzewaniem) nie jest wyposażona w cyrkulację, wówczas zalegająca w przewodach woda np. w czasie braku rozbiorów, ulega wyraźnemu schłodzeniu. W tym przypadku nie ma możliwości jej ponownego podgrzania. W efekcie temperatura wody w punkcie czerpalnym jest niższa od wymaganej przynajmniej do momentu jej spuszczenia przez punkty[...]

Bilans cieplny wody w niecce basenu krytego

Czytaj za darmo! »

Omówiono zagadnienia związane z zyskami i startami ciepła wody basenowej w niecce. Przedstawiono zależności obliczeniowe niezbędne do przeprowadzenia jej bilansu cieplnego. Poruszono tematykę parowania wody w krytych pływalniach. Zaprezentowano sposoby obliczania strumienia odparowującej wody z niecki. W TRAKCIE użytkowania basenu zachodzi wymiana ciepła między wodą w niecce a jej otoczeniem. Zależnie od kierunku przepływu strumienia ciepła możemy mieć do czynienia ze stratami bądź zyskami ciepła w niecce basenu. Bilansując straty i zyski ciepła otrzymuje się, tzw. obciążenie cieplne wody w niecce: gdzie: Qs - straty ciepła w wodzie basenowej niecki, kW, Qz - zyski ciepła w wodzie basenowej niecki, kW. 1. Zyski i straty ciepła w wodzie niecki basenu Strumienie ciep[...]

Instalacje cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej Część ii – analiza porównawcza metod projektowania


  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu pt.: Instalacje cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej. Część I - współczesne metody projektowania. W tym artykule porównano metody projektowania instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.. Dla przykładowego budynku wielorodzinnego zaprojektowano instalację rozprowadzającą ciepłą wodę użytkową oraz przewody cyrkulacyjne w oparciu przedstawione wcześniej metody projektowania (rys. 1).Wprowadzono numerację odcinków obliczeniowych, jak na powyższym rysunku. Działki instalacji rozprowadzającej c.w.u. oznaczono w kolorze czerwonym, natomiast działki instalacji cyrkulacyjnej w kolorze pomarańczowym.Analizie poddano wyniki obliczeń otrzymane następującymi metodami:  złożoną z równoważeniem statycznym, oznaczoną jako - ,  złożoną z równoważeniem dynamicznym, oznaczoną jako - ,  uproszczoną z równoważeniem statycznym, oznaczoną jako - . Dane podstawowe: ★ budynek mieszkalny z 5 kondygnacjami mieszkalnymi, ★ centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ★ 4 piony wodociągowe, ★ stały obieg wody cyrkulacyjnej na długości przewodów rozdzielczych i pionowych c.w.u., ★ instalacja rozprowadzająca c.w.u. oraz powrotna wykonana z rur stalowych, ★ minimalna temperatura wody w punkcie czerpalnym tp cz=55°C, ★ [...]

 Strona 1