Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA PARZYCH"

Badanie odpowiedzi kamery CCD na sygnał elektroluminescencyjny w zależności od temperatury


  Właściwości współczesnych diod elektroluminescencyjnych LED (Light Emitting Diodes), w tym emitujących światło białe [8], powodują ich coraz szersze zastosowanie, zarówno w celach oświetleniowych, jak i jako elementy różnych przetworników i układów [13, 16]. Parametry optyczne LED wynikają ze specyfiki ich procesu produkcyjnego. Dlatego, nawet w ramach tej samej partii wytworzonych elementów, parametry te - w szczególności światłość i barwa emitowanego promieniowania - mogą się różnić. Istnieje więc konieczność testowania diod zarówno podczas ich produkcji, jak i przy wyborze do określonego celu [8, 12]. Szczegółowe określenie charakterystyk optycznych jest istotne, zwłaszcza przy zastosowaniu ich jako pomiarowych źródeł promieniowania optycznego oraz do konstrukcji czujników i urządzeń, w których są one wykorzystywane [4]. Jednym z istotnych czynników wpływających na zmianę tych parametrów jest temperatura. Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania kamery CCD do pomiarów promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne, a w szczególności - badania wpływu temperatury otoczenia na zależności zachodzące między sygnałem emitowanym przez diodę, a wartością odpowiedzi kamery CCD na ten sygnał. Przetworniki obrazu wykorzystujące matryce CCD lub CMOS [1, 3, 5, 7] są coraz częściej wykorzystywane do obserwacji, rejestracji i gromadzenia danych pomiarowych. Zmiana warunków zewnętrznych, głównie temperatury, może wpłynąć na ograniczenie możliwości aplikacyjnych tych przetworników [15]. Pomiary przeprowadzono wykorzystując inkubator laboratoryjny ILW 115-T TOP [5], w zakresie temperatur -5…+45ºC, dla różnych wartości czasu ekspozycji kamery (0,1, 0,5 i 1 s) oraz czasu trwania sygnału emitowanego przez diodę (0,001…100 ms). Wartości pomiarowe i nastaw kamery CCD zadawano w programie sterującym zrealizowanym w środowisku graficznym LabVIEW [11, 14]. Na podstawie wykonanych pomiarów określono zależności międ[...]

Model detekcji promieniowania w układzie dioda LED - przetwornik CCD DOI:10.15199/48.2016.06.35

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono pomiarowy model detekcji promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne za pomocą kamery CCD. Omówiono w niej założenia i cele modelowania oraz budowę stanowiska pomiarowego. Zaprezentowano również wyniki eksperymentalnej weryfikacji proponowanego modelu oraz ocenę niepewności przeprowadzonych pomiarów. Abstract. In this work the measuring model of detection of radiation emitted by electroluminescence diodes with a CCD camera was presented. The modeling assumptions and goals, as well as a structure of measuring stand were described. The results of experimental verification of the proposed model and evaluation of measurement uncertainty were given. (Model of radiation detection in a system: LED - CCD matrix). Słowa kluczowe: dioda LED, kamera CCD, natężenie promieniowania, luksomierz. Keywords: LED, CCD matrix, radiation intensity, light meter. Wstęp W pomiarach optycznych parametrów źródeł światła stosuje się dwie metody: fotometryczną i radiometryczną. Obie mają swoje zalety, ale też i ograniczenia. Przy użyciu metody fotometrycznej można szybko otrzymać informacje m.in. o natężeniu oświetlenia, światłości czy luminancji, lecz czułość spektralna używanych do tego przyrządów nie zawsze jest dopasowana do badanego źródła światła (jak w przypadku diod LED emitujących promieniowanie o barwie białej lub niebieskiej). Natomiast metoda radiometryczna pozwala uzyskać pełną informację o krzywej spektralnej badanego źródła światła, lecz kosztem szybkości i dynamiki pomiaru. Zaprezentowany poniżej model detekcji promieniowania emitowanego przez diody LED umożliwia szybkie i stosunkowo proste pomiary wartości natężenia promieniowania, przy zachowaniu właściwości dynamicznych i pozwalając zmniejszyć błąd niedopasowania krzywej czułości spektralnej detektora i widma badanej diody. Założenia modelu Przy projektowaniu pomiarowego modelu detekcji promieniowania w układzie: dioda LED - przetwornik [...]

Sterowane programowo stanowisko pomiarowe z kamerą CCD do badań optoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

Matryce CCD były początkowo wykorzystywane do celów naukowych szczególnie w dziedzinie astronomii [1]. Obecnie masowo są stosowane w komercyjnych rozwiązaniach np.: w aparatach i kamerach cyfrowych. Jednak podstawowy cel stosowania przetworników CCD do obserwacji i rejestracji obiektów jest ten sam: obrazowanie z jak największą czułością i rozdzielczością. Niniejsza praca dotyczy wybranych [...]

Wpływ temperatury na odpowiedź kamery CCD

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca dotyczy pomiarów temperaturowych wykonanych przy użyciu kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w komorze klimatycznej w zakresie temperatur od -5 do 45 ºC dla różnych wartości parametrów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem czasu ekspozycji kamery. Celem badań było określenie wpływu temperatury na zależności zachodzące między sygnałem pochodzącym z badanego obiektu a odpowiedzią kamery CCD na ten sygnał. Jako obiekt badany wykorzystano diodę elektroluminescencyjną LED emitującą światło białe. W pracy zaprezentowano przykładowy układ pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki i wnioski wynikające z serii pomiarów zrealizowanych przy różnych wartościach parametrów pomiarowych kamery CCD.. Abstract. This work concerns the temperature measurements made with the use of a CCD camera. Measurements were carried out in a climatic chamber at the temperature range extending from -5 to 45 °C for different values of measurement parameters. In particular, the camera exposure time was taken into consideration. A purpose of this study was to determine the influence of temperature on the relationships occurring between the signal coming from the tested object and the response of the CCD camera to this signal. The LED emitting white light was used as the object to be tested. In the paper an example of the measurement system has been presented. Some selected results obtained during the [...]

Metrologiczne problemy związane z detekcją za pomocą kamery CCD sygnałów emitowanych z matrycy LED

Czytaj za darmo! »

Przetworniki obrazu bazujące na matrycach CCD lub CMOS są coraz częściej stosowane jako narzędzia do obserwacji i gromadzenia danych w systemach pomiarowych. Jednym z zastosowań jest rejestracja zjawisk luminescencyjnych przy użyciu kamery z matrycą CCD. W niniejszej pracy przedstawiono wybrane problemy metrologiczne związane z detekcją tego typu zjawisk, a w szczególności z rejestracją za [...]

 Strona 1