Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"A. Radziszewski"

Metoda Magnetycznej Pamięci Metalu

Czytaj za darmo! »

Dozór Techniczny Redaktor Naczelny Uprzejmie informuję, że Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) opublikowała w dniu 5 listopada 2007 r. n/w normy ISO nowej metody diagnostycznej z zakresu badań nieniszczących nazwanej metodą Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM). ISO 24497-1:2007 wyszczególnia warunki i definicje dla procedur w sferze badań nie niszczących dotyczących metody magnetycz[...]

Nowe spojrzenie na konstruowanie rozdzielnic SN na przykładzie rozwiązań firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA


  Spółka Elektrometal Energetyka SA jest firmą świadczącą usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki, które realizowane są przez inżynierów konstruktorów z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży elektroenergetycznej. W artykule zaprezentowano nowoczesną 4-przedziałową rozdzielnicę średniego napięcia typu e2ALPHA produkcji Elektrometal Energetyka SA oraz wskazano kilka ciekawych rozwiązań technicznych zwiększających funkcjonalność urządzenia. Inżynierowie Elektrometal Energetyka SA przez cały okres swojej kariery zawodowej, pracując przy: projektowaniu, konstruowaniu, produkcji i wdrażaniu urządzeń średnich napięć, wzbogacali swoją wiedzę o nowe doświadczenia, poznawali tajniki dotyczące m.in. n[...]

Przyjazne rozwiązania EAZ na przykładzie sterownika polowego typu e2TANGO firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA DOI:


  ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA to polska firma świadcząca usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki, a jednocześnie producent rozdzielnic średnich napięć typu e2ALPHA. Na początku 2015 r. oferta firmy została wzbogacona o nowoczesne sterowniki polowe serii e2TANGO. Poniżej przedstawiono wybraną część funkcjonalności oraz rozwiązań konstrukcyjnych, które zwiększają komfort użytkowania tego urządzenia, a także mają wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych odbiorów. Doświadczeni w projektowaniu i konstruowaniu cyfrowych zabezpieczeń pól SN inżynierowie ELEK TRO METAL ENERGE TYKA , w ostatnim czasie zakończyli prace nad kolejnym produktem firmy - nowoczesnym sterownikiem polowym serii e2TANGO, dostosowanym do pracy w systemie inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grid i przyjaznym dla ob[...]

JM-TRONIK - 30 lat doświadczeń w EAZ


  W artykule przedstawiono rodzinę zabezpieczeń serii MUZ produkcji JM-TRONIK. Opisano zabezpieczenia od zwarć doziemnych admitancyjne kierunkowe, realizowane przez sterowniki polowe MegaMUZ-2 i MultiMUZ-3. Przedstawiono także innowacyjne funkcje sterowników polowych, m.in. kontrolę zużycia styków wyłączników próżniowych. Firma JM-TRONIK jest producentem szerokiej gamy urządzeń elektroenergetycznych średnich napięć, m.in. rozdzielnic SN, wyłączników i styczników próżniowych oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Na szczególną uwagę zasługuje rodzina zabezpieczeń serii MUZ, w tym sterowniki polowe MegaMUZ-2 i MultiMUZ-3, które realizują zabezpieczenia admitancyjne kierunkowe. Sterowniki polowe produkcji JM-TRONIK zostały wyposażone w wiele innowacyjnych funkcji, takich jak kontrola zużycia styków wyłączników próżniowych. Uniwersalne sterowniki polowe MegaMUZ-2 i MultiMUZ-3 - realizacja zabezpieczeń admitancyjnych kierunkowych Sterowniki polowe MegaMUZ-2 i MultiMUZ-3 są zespołami uniwersalnymi i realizują pełną automatykę zabezpieczeniową, m.in. zabezpieczenia admitancyjne kierunkowe. R[...]

Metoda Magnetycznej Pamięci Metalu i jej możliwości w diagnostyce kotłów


  Głównymi źródłami niszczenia rur ekranowych na powierzchni nagrzewania (PN) są procesy korozji, erozji i zmęczenia materiału w strefach koncentracji naprężeń mechanicznych (SKN), w których to przebiegają one najbardziej intensywnie. Koncentracja naprężeń na poszczególnych odcinkach rur jest uwarunkowana głównie niedostateczną samokompensacją rur, której brak powstaje w wyniku różnych zaburzeń i odchyleń od projektowanego schematu przemieszczeń rur w ruchomych zamocowaniach, wykonywanych podczas montażu i remoncie kotłów; wzrostu rozwarcia termiczno- hydraulicznego; nieprawidłowego ustawienia wkładek remontowych; zakleszczenia rur we wkładkach remontowych i w miejscach przechodzenia rur, i wężownic przez obmurowanie. Wykrywanie na bieżąco odcinków rur o maksymalnej koncentracji naprężeń jest głównym zadaniem rozwiązywanym przy pomocy diagnostyki opartej na efekcie magnetycznej pamięci metalu. Wiadomo, że rury w momencie dostawy mają określony poziom pozostałości magnetycznej. Podczas montażu pozostałość magnetyczna zmienia swoją wielkość i rozkład w wyniku działania naprężeń spawalniczych, obciążeń zewnętrznych i własnego pola magnetycznego powstającego i zmieniającego się również podczas spawania. Podczas eksploatacji rur kotłowych ogólny poziom pozostałości magnetycznej zmienia się wraz ze wzrostem temperatury metalu oraz zachodzących odkształceń. W trakcie specjalnych badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych ustalono, że nowy rozkład pozostałości magnetycznej i, odpowiednio, własnego pola magnetycznego rozproszenia (WPMR) Нр na powierzchni rur jest uwarunkowany wpływem efektu magnetosprężystego i magnetomechanicznego. Stwierdzono też, że zmiana pozostałości magnetycznej i, odpowiednio, mierzonego pola Нр przy rozciąganiu, ściskaniu, skręcaniu podczas cyklic[...]

Detektory zwarć e2TANGO-50 firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA DOI:


  Do rodziny funkcjonalnych zespołów zabezpieczeń e2TANGO firmy ELEKTROMETAL ENRGETYKA, dołączyły niedawno kolejne produkty - detektory zwarć e2TANGO-50, doskonale wpisujące się w potrzeby rynku, a przede wszystkim przeznaczone do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych smart grid. Urządzenia wykorzystywane są do wykrywania zwarć fazowych oraz doziemnych w trójfazowych sieciach SN. Dzięki niewielkim rozmiarom, kompaktowej konstrukcji umożliwiającej montaż na szynie DIN oraz bogatej funkcjonalności, e2TANGO-50 znajdują zastosowanie jako samodzielne zespoły zabezpieczeń dla rozdzielnic wnętrzowych, st[...]

Rozdzielnice 2-systemowe średnich napięć (SN) firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA DOI:


  ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA od kilku lat dostarcza rozwiązania z zakresu elektroenergetyki, wśród których dominują 1-systemowe rozdzielnice średnich napięć typu e2ALPHA przeznaczone do rozdziału pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych obiektach elektroenergetycznych, takich jak: GPZ, GSZ, RPZ, główne rozdzielnie kopalń i zakładów przemysłowych, elektrowni i elektrociepłowni, rozdzielni sieciowych i podstacji trakcyjnych. Odpowiedzią na stale rosnące potrzeby użytkowników jest kolejny produkt firmy ELEKTEOMETAL ENERGETYKA SA - rozdzielnica 2-systemowa typu e2ALPHA-2S. Stacje elektroenergetyczne wyposażane są w rozdzielnice SN, pracujące w układach z pojedynczym lub podwójnym systemem szyn zbiorczych. Najbardziej popularnym układem pracy rozdzielnicy SN jest pojedynczy system szyn zbiorczych (sekcjonowany lub niesekcjonowany). Niewątpliwymi zaletami takiego układu są stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne oraz łatwość obsługi, natomiast układ taki obarczony jest również pewnymi ograniczeniami, a mianowicie w przypadku wystąpienia zakłócenia w obrębie szyn zbiorczych mamy do czynienia z przerwą pracy całej sekcji [...]

 Strona 1  Następna strona »