Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ GRZYBOWSKI"

Zastosowanie wzrokowych potencjałów wywołanych w obiektywnej ocenie ostrości wzroku

Czytaj za darmo! »

Obiektywne metody oceny ostrości wzroku, które wykorzystują badania wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP), polegają na ocenie zmian elektrycznych potencjałów czynnościowych powstających w obrębie kory mózgowej. Badania te opierają się na pomiarze VEP za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod i umożliwiają nieinwazyjne oraz szybkie i obiektywne zdiagnozowanie stopnia osłabienia wzroku.[...]

Nieinwazyjne pomiary elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku

Czytaj za darmo! »

Elektrofizjologiczne badania narządu wzroku polegają na ocenie zmian elektrycznych potencjałów czynnościowych powstających w obrębie gałki ocznej, mięśni ocznych oraz okolicy kory mózgowej. Większość tych badań opiera się na pomiarze wspomnianych potencjałów za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod. Możliwe jest szybkie, dokładne i nieinwazyjne lub minimalnie inwazyjne zdiagnozowanie [...]

Kompensacja mocy biernej w przesyłowych liniach kablowych wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano zagadnienie kompensacji mocy biernej w kablowych liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Moc ta może być wytwarzana lub pobierana przez linię kablową, co zależy od stopnia obciążenia linii. Zastąpienie jednego toru linii napowietrznej wymaga z reguły zastosowania dwóch torów linii kablowej, aby zapewnić taką samą zdolność przesyłową całej linii elektroenergetycznej. [...]

Wyznaczanie temperatury żyły roboczej kabla elektroenergetycznego wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano sposób wyznaczenia obciążalności prądowej i temperatury żyły roboczej elektroenergetycznego kabla wysokiego napięcia na podstawie pomiaru temperatury jego powłoki zewnętrznej. Zastosowano algorytm stosowany dla obliczeń rozpływu ciepła w obiekcie termicznym jakim jest kabel. Uwzględniono wpływ parametrów otoczenia na obciążalność i temperaturę wewnętrzną. Abstract. The paper presents the way of ampacity determination as well as conductor temperature of high voltage power cable. This can be done on the basis of temperature measurement on outer cable sheath. The algorithm that has been used is typical for calculation of heat transfer in thermal object. The outer environment parameters have been taken into account. (Determination of the inner conductor temperature of high voltage power cable). Słowa kluczowe: kabel elektroenergetyczny wysokiego napięcia, temperatura żyły roboczej, obciążalność prądowa kabla. Keywords: high voltage power cable, working temperature of conductor, cable ampacity. Wstęp Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną, połączone z koncentracją jej odbiorców w miejscach o dużej gęstości zaludnienia, stwarza coraz trudniejsze warunki przesyłu i rozdziału energii w dużych aglomeracjach miejskich. W miejscu gdzie niemożliwe jest stosowanie napowietrznych linii przesyłowych, pilną koniecznością staje się układanie linii kablowych o odpowiednio wysokim napięciu roboczym i dużej obciążalności prądowej. Podobne ograniczenia mogą dotyczyć gęsto zabudowanych rozdzielni wysokiego napięcia, gdzie dodatkowe połączenia mogą być realizowane tylko za pomocą linii kablowych. Umiejętność określenia maksymalnej wartości prądu, który płynąc długotrwale w żyle roboczej kabla nie spowoduje przegrzania izolacji, pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości przesyłowych linii kablowej. Dopuszczalny prąd roboczy zależy zarówno od konstrukcji samego kabla, jak i od warunków środowiskowych jego ułożenia. Kab[...]

Analiza natężenia pola magnetycznego wokół kabla wysokiego napięcia 220 kV

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego wokół kabla wysokiego napięcia 220 kV, znajdującego się w rozdzielni wysokiego napięcia. Pomiary natężenia pola magnetycznego, o częstotliwości 50 Hz, przeprowadzono nad kanałem, w którym znajdują się kable. Następnie, zmierzone wartości natężenia pola magnetycznego zostały porównane z wartościami dopuszczalnymi dla ekspozycji zawodowej, obowiązującymi w Polsce. Abstract. The paper presents the results of measurements of magnetic field intensity around high voltage 220 kV cable, located on high voltage substation. The measurement of magnetic field (50 Hz) was made over the channel, were high voltage cables were located. Next, measured values of magnetic field were compared with acceptable values for work exposure in Poland (Analysis of magnetic field intensity around high voltage 220 kV cable). Słowa kluczowe: natężenie pola magnetycznego, kabel 220 kV. Keywords: magnetic field intensity, 220 kV cable. Wprowadzenie Pole elektryczne, a przede wszystkim pole magnetyczne, na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat wywołuje jednoznacznie negatywne reakcje wśród szeroko rozumianej opinii publicznej. Istnieje duża liczba artykułów opisujących negatywne skutki oddziaływania pola na organizmy żywe. Skutki oddziaływania zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego można podzielić na dwie podstawowe grupy, a mianowicie na termiczne i nietermiczne. Te ostatnie można podzielić na natychmiastowe, w postaci wyindukowanego prądu w ciele człowieka i dostrzegalne po dłuższym okresie, będące wynikiem uszkodzonych struktur biologicznych [1÷7]. Jednym z najczęściej spotykanych źródeł pola magnetycznego są kable wysokiego napięcia. Przyczyną tego jest fakt, że kable służące do przesyłu energii elektrycznej przewodzą prąd o dużym natężeniu, od którego zależy natężenie pola magnetycznego. Analizowany obiekt badań, jakim jest kabel na napięcie 220 kV (rys. 1 i 2), [...]

Ocena pola elektrycznego i magnetycznego generowanego przez napowietrzne linie wysokiego napięcia w Poznaniu

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pod napowietrznymi liniami średniego i wysokiego napięcia znajdującymi się na terenie miasta Poznania. Wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego zostały porównane z wartościami dopuszczalnymi, obowiązującymi w Polsce dla ekspozycji środowiskowej. Abstract. The paper presents the results of measurements of electric and magnetic field intensity under overhead power distribution lines of medium and high voltage, located in Poznan. Values of the intensity were compared with allowable values of electric and magnetic field in Poland (Analysis of electric and magnetic field intensity generated by overhead power distribution lines of high voltage in Poznan). Słowa kluczowe: napowietrzne linie średniego i wysokiego napięcia, pole elektryczne i magnetyczne. Keywords: overhead power distribution lines of medium and high voltage, electric and magnetic field. Wprowadzenie Pole elektryczne i magnetyczne, źródłem którego są przede wszystkim napowietrzne linie wysokiego napięcia, budzi wśród opinii publicznej jednoznacznie negatywne skojarzenia i obawy. Istnieje duża liczba artykułów, opisująca negatywny wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na zdrowie ludzi [1-2]. Warto przypomnieć, że do lat 70. ubiegłego wieku pola elektryczne i magnetyczne nie budziły żadnych negatywnych skojarzeń. Pierwsze poważne badania, dotyczące możliwości negatywnego oddziaływania pola na organizmy żywe, zostały wymuszone intensywnym rozwojem prac pod napięciem, który miał miejsce na początku lat 60. Jednakże przełom w postrzeganiu pola, zwłaszcza magnetycznego, miał miejsce w roku 1979, wraz z opublikowaniem wyników badań N. Weitheimer’a i E. Leeper’a, w których opisują oni większą od przeciętnej zachorowalność na białaczkę wśród dzieci, wywołaną prawdopodobnie bliskim sąsiedztwem linii wysokiego napięcia w miejscu ich zamieszkania. Od tego czasu notuje się[...]

 Strona 1