Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ LEWANDOWSKI"

Gospodarowanie odpadami medycznymi

Czytaj za darmo! »

Podstawową zasadą gospodarowania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. Wyraża się to dążeniem do stosowania małoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców. Powstawania odpadów nie da się uniknąć, można jedynie zredukować ich ilość. Prawidłowo prowadzona gospodark[...]

Gospodarowanie odpadami medycznymi (2)

Czytaj za darmo! »

Podstawową metodą zagospodarowania niebezpiecznych pozostałości medycznych w Polsce jest unieszkodliwienie termiczne (spalanie). Metodą tą unieszkodliwia się ponad 95% odpadów szpitalnych. Tylko nieliczne placówki medyczne w Polsce stosują metody alternatywne do spalania. W krajach Unii Europejskiej obserwuje się dwie przeciwstawne tendencje. Jedna z nich polega na sterylizacji odpadów n[...]

AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA KOMPLEKSÓW KWASU P-KUMAROWEGO Z MANGANEM (II), CYNKIEM (II) I KADMEM (II)


  W ramach pracy przeprowadzono syntezę kompleksów kwasu p-kumarowego z manganem(II), cynkiem(II) i kadmem(II). Poprawność syntezy oceniono na podstawie widm w podczerwieni (FT-IR) kwasu kumarowego i otrzymanych kompleksów. W celu oszacowania składu zsyntezowanych kompleksów wykonano analizę elementarną. Zbadano aktywność przeciwdrobnoustrojową kompleksów kwasu p-kumarowego z manganem(II), cynkiem(II) i kadmem(II) w stosunku Escherichia coli, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Proteus vulgaris. Słowa kluczowe: kwas p-kumarowy, kwas 3-(4-hydroksyfenylo)-prop-2-enowy, kompleksy kwasu p-kumarowego, aktywność przeciwdrobnoustrojowa Antimicrobial activity of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) Abstract The synthesis of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) was done. The correctness of synthesis was estimated on the basis of infrared spectra (FT-IR) of coumaric acid and obtained complexes. Thanks to the elementary analysis the composition of metal complexes was determined. The microbial activity of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) toward E. coli, B. subtilis, C. albicans, P. aeruginosa, S. aureus and P. vulgaris was tested. Keywords: p-coumaric acid, (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, metal complexes of p-coumaric acid, antimicrobial activity 1. Wstęp W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu dezynfekantów i konserwantów na środowisko i organizmy żywe stale prowadzi się badania nad nowymi, bezpiecznymi związkami przeciwdrobnoustrojowymi, które będą mogły mieć zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, budowlanym, w medycynie, kosmetyce oraz w gospodarstwach domowych. Trudno wyobrazić sobie taką dziedzinę przemysłu, w której nie stosuje się konserwantów czy dezynfekantów. Wszechobecność tej grupy związków chemicznych jest wynikiem istniejących uwarunkowań gospodarczych i [...]

AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA KWASU GENTYZYNOWEGO ORAZ GENTYZYNIANÓW SODU, WAPNIA, MIEDZI, CYNKU I KADMU


  Celem badań była ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych kwasu gentyzynowego (kwasu 2,5- dihydroksybenzoesowego) i jego kompleksów z kadmem(II), miedzią(II), cynkiem(II), wapniem(II) i sodem(I) w stosunku do Escherichia coli, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Proteus vulgaris. W ramach pracy zsyntezowano ww. kompleksy kwasu gentyzynowego i wykonano testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Poprawność syntezy kompleksów oceniono na podstawie widm w podczerwieni (FT-IR). Słowa kluczowe: kwas gentyzynowy, kwas 2,5-dihydroksybenzoesowy, kompleksy kwasu gentyzynowego, aktywność przeciwdrobnoustrojowa Antimicrobial activity of gentisic acid and complexes of gentisic acid with sodium(I), calcium(II), copper(II), zinc(II) and cadmium(II). Abstract The aim of this work was to study the antimicrobial activity of gentisic acid (2,5-dihydroxybenzoic acid) and complexes of gentisic acid with cadmium(II), copper(II), zinc(II), calcium(II) and sodium(I) toward E. coli, B. subtilis, C. albicans, P. aeruginosa, S. aureus and P. vulgaris. The synthesis of above-mentioned complexes was done. The correctness of synthesis was executed thanks to infrared spectra (FT-IR) of studied compounds. Keywords: gentisic acid, 2,5-dihydroksybenzoic acid, metal complexes of gentisic acid, antimicrobial activity 1. Wstęp Istnieją powody zmuszające do poszukiwania nowych związków przeciwdrobnoustrojowych, wśród nich należy wymienić: (1) zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wynikające z masowego stosowania dezynfekantów nieulegających biodegradacji lub powodujących powstawanie toksycznych produktów, a przez to negatywnie wpływających na organizmy wodne, a w dalszej konsekwencji na człowieka, (2) wzrastającą odporność drobnoustrojów na obecnie stosowane preparaty (konserwanty, środki dezynfekujące, leki, itp.), (3) występowanie alergii oraz jednostek chorobowych powodowanych częstym kontaktem z ww. preparatami, (4[...]

WPŁYW POCHODNYCH KWASU BENZOESOWEGO NA ROZWÓJ BAKTERII SZCZEPU STAPHYLOCCOCUS AUREUS. BADANIA ZALEŻNOŚCI AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ OD STRUKTURY MOLEKULARNEJ.


  Z powodu ograniczeń stosowania substancji konserwujących coraz częściej badania są ukierunkowane na poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Jednym z kryteriów oceny tych preparatów jest występowanie ich w środowisku naturalnym. W pracy zbadano wpływ niektórych pochodnych kwasu benzoesowego na wzrost bakterii Staphylococcus aureus. Wyznaczono współczynniki korelacji liniowej pomiędzy właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi preparatów a liczbami falowymi wybranych pasm w widmach wykonanych techniką FT - IR badanych związków. Najbardziej istotne statystycznie korelacje wykazano pomiędzy stopniem zahamowania wzrostu bakterii po 24 godzinach inkubacji a liczbami falowymi pasm 19a, 8b, βsCOO, 19b, βasCOO, 8a. Słowa kluczowe: pochodne kwasu benzoesowego, aktywność biologiczna, struktura molekularna, spektroskopia FT - IR Influence of benzoic acid derivatives on the growth of bacteria Staphylococcus aureus. Relationship between biological activity and chemical structure Abstract Due to restrictions in the use of preservatives are increasingly research is focused on the search for new compounds with antimicrobial activity. One of the criteria for these preparations is the occurrence their in the environment. In this paper the influence of some derivatives of benzoic acid on growth of Staphylococcus aureus was investigated. The linear correlation coefficients between the antimicrobial properties and wavenumbers of selected bands present in the FT-IR spectra were determined. The most statistically significant correlation was shown between the degree of inhibition of bacterial growth after 24 h of incubation and the wavenumbers bands 19a, 8b, βsCOO, 19b, βasCOO, 8a. Kay words: benzoic acid derivatives, biological activity, molecular structure, spectroscopy FT - IR 1. Wstęp Niekontrolowany rozwój mikroorganizmów jest przyczyną psucia się produktów spożywczych jak i zatruć pokarmowych. Należy więc zapob[...]

Quercetin-metal complexes as potential drugs with anticancer activity. The structure, activity and bioavailability Kompleksy kwercetyny z metalami jako potencjalne leki o aktywności przeciwnowotworowej. Struktura, aktywność i biodostępność DOI:10.15199/62.2016.9.24


  A review with 59 refs. Brak uniwersalnych leków o aktywności przeciwnowotworowej powoduje, że obecnie wiele badań skupia się poszukiwaniu nowych związków chemicznych o aktywności antyoksydacyjnej i cytotoksycznej. W praktyce klinicznej stosuje się wiele terapeutyków, ale ich toksyczne działania uboczne, takie jak zahamowanie czynności szpiku zmuszają naukowców do syntezy leków o zredukowanym działaniu niepożądanym. Kwercetyna jest flawonoidem, który sam w sobie wykazuje aktywność przeciwnowotworową, a dodatkowo jej struktura umożliwia łatwe tworzenie związków chelatowych z metalami. Kompleksy związków bioaktywnych i jonów metali często wykazują silne właściwości cytotoksyczne i przeciwnowotworowe. Dokonano przeglądu literatury podsumowującej dotychczasowe badania aktywności biologicznej kompleksów kwercetyny z metalami na wybrane linie komórkowe.różnych 95/9(2016) 1775 Zakład Chemii, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 E, 15-351 Białystok, kom.: +48 797-995-972, fax: (85) 746-95-59, e-mail: w-lewando@wp.pl Prof. zw. dr hab. Włodzimierz LEWANDOWSKI w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. uzyskał stopień doktora, a w 1988 stopień doktora habilitowanego na tej samej uczelni. Pracę habilitacyjną obronił w 1988 r. także na Uniwersytecie Warszawskim. Z nadania Prezydenta RP posiada tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Od 1998 r. jest zatrudniony na Politechnice Białostockiej, aktualnie na stanowisku kierownika Zakładu Chemii i profesora zwyczajnego. Specjalność - chemia bionieorganiczna, chemia środowiska i chemia koordynacyjna. * Autor do korespondencji: Table. Quercetin content in selected food products13) Tabela. Zawartość kwercetyny w wybranych produktach spożywczych13) Źródło kwercetyny Ilość, mg/100 g Kapary surowe 233,84 Koncentrat soku z bzu 108,16 Liście rzodkiewki 70,37 Liście kolendry 52,90 Czerwona cebula 33,43 Szczypior 18,33 Świeży sok z żurawiny 1[...]

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH KWASU P-KUMAROWEGO I JEGO SOLI


  W pracy przedstawiono wpływ kwasu p-kumarowego (4-hydroksycynamonowego) i jego soli z litem, sodem, potasem, rubidem i cezem na rozwój wybranych bakterii i grzybów. Badania przeprowadzono w stosunku do następujących mikroorganizmów: Escherichia coli (EC), Bacillus subtilis (BS), Pseudomonas aeruginosa (PA), Proteus vulgaris (PV), Staphylococcus aureus (SA), Candida albicans (CA). Aktywność mikrobiologiczna określona była na podstawie wartości gęstości optycznej hodowli bulionowych testowanych drobnoustrojów z roztworami badanych związków po 24 i 48 godzinach inkubacji. Słowa kluczowe: kwas p-kumarowy, p-kumaryniany metali alkalicznych, właściwości przeciwbakteryjne Investigations of antimicrobial properties of p-coumaric acid and its salts Abstract: The effect of p-coumaric acid (4-hydrokxycinnamic) and its salts with lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium in the growth of selected bacteria and fungi. The research was carried for the following microorganisms: Escherichia coli (EC), Bacillus subtilis (BC), Candida albicans (CA), Pseudomonas aeruginosa (PA), Proteus vulgaris (PV), Staphylococcus aureus (SA). Microbial activity was determined by comparing the optical density bouillon cultures of microorganisms tested with solutions of compounds 24 and 48 hours of incubation. Keywords: p-coumaric acid, alkali metal p-coumarates, antimicrobial activity 1. Wstęp Pojawienie się reakcji alergicznych na różne dotychczas stosowane preparaty z grupy dezynfekantów, leków, konserwantów, a także wzrost odporności drobnoustrojów zmusza do poszukiwania nowych, bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego związków o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Kwas benzoesowy to od wielu lat znany i stosowany środek o właściwościach bakteriobójczych. Działanie jego jest jednak ograniczone co do zakresu pH i gatunków drobnoustrojów, których hamuje rozwój [1,2]. Dlatego też w ostatnich czasach duże zainteresowanie b[...]

Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2016.09.68

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano rozwój wspólnotowego rynku energii elektrycznej, politykę energetyczną Polski i UE, sytuację i działania Polski na wspólnotowym rynku energii elektrycznej, a następnie przeanalizowano nowe regulacje prawne dla współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej i sieci inteligentnych z systemem krajowym, dla zwrotu energii odzyskiwanej z systemów elektromechanicznych do zasilającej sieci elektroenergetycznej lub innych odbiorców, a nadto wymagania specjalne dla energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej. Abstract. The article analyzes the development of the EU electricity market, energy policy in Poland and the EU, and also Polish situation and activities on the EU electricity market. Then the new legal regulations for cooperation of dispersed electricity sources and smart grids with the national electricity system for reimbursement of the energy recovered from electromechanical systems to the power network or other recipients, and also special requirements for nuclear power and radiological protection, are discussed. Policy and legal order in the Polish energy sector against the background of EU policy Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, polityka energetyczna, nowe regulacje prawne, energetyka jądrowa, ochrona radiologiczna. Keywords: electricity market, energy policy, new legal regulations, nuclear power, radiological protection. Artykuł jest drugim z planowanej serii sześciu publikacji będących poprawioną i zmodyfikowaną wersją Raportu "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjętego 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej i wspartego wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej oraz III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 r. Prace nad REEDP podjęto w grudniu 2014 r. Jest to studium wielopokoleniowej strategii rozwojowej obejmującej problematykę zapewnienia podstaw bezpieczeństwa energetycznego Polski w realiach XXI w.1 Raport ma charakter ekspercki, a [...]

Wytwarzanie energii elektrycznej - diagnoza i terapia DOI:10.15199/48.2016.10.63

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano stan i dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszych raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazujących potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazano na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, nieefektywnych elektrowni węglowych, nowymi wysokosprawnymi blokami w zaawansowanej technologii węglowej oraz blokami gazowo-parowymi. Oceniono możliwości rozwoju energetyki jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wagę problematyki efektywności użytkowania energii oraz zarządzania nergią po stronie popytowej. Abstract. The paper analyzed the further development of the national electricity generation sector including the latest reports of the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in electricity demand, indicated the possibility of a significant reduction in CO2 emissions through the replacement of obsolete, inefficient coal-fired power plants, with high efficiency advanced coal power units and combined gas-steam units. Rated opportunities for development of nuclear power and renewable energy sources. Pointed to the importance of the efficiency of energy use and the demand side management. Generation of electricity - diagnosis and therapy Słowa kluczowe: krajowy system elektroenergetyczny, stuktura paliwowa elektrowni, odnawialne źródła energii, efektywność użytkowania energii. Keywords: national electricity system, fuel structure of energy sources, renewable energy sources, the efficiency of energy use. Artykuł jest trzecim z planowanej serii sześciu publikacji prezentujących Raport "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjęty 16 marca 2016 r. przez ZG SEP i 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej, a [...]

Przesył energii elektrycznej - potrzeby,progi i bariery DOI:10.15199/48.2016.11.69

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano stan aktualny i kierunki rozwoju krajowego systemu przesyłowego w kontekście potrzeb gospodarki krajowej. Przedstawiono znaczenie sieci przesyłowych oraz rolę operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w sektorze energetycznym. Oceniono możliwości rozwoju przy uwzględnieniu aktualnych prognoz zapotrzebowania na energię, wytyczono potencjalne kierunki rozwoju. Przedstawiono priorytety inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej, oszacowano efekty rzeczowe i systemowe planowanych działań. Abstract. The paper analyzed the state of art and trends in the development of the Polish transmission system for electricity to meet electricity demand by national economy. The role of power transmission and distribution lines was presented. The posssibilites of development, taking into account current projections of electricity demand were estimated. Development trends were drawn. Priorities of investment in terms of construction, reconstruction and modernization of power grid were presented. Economic and power system effects of planned actions were evaluated. Power transmission - needs,thresholds and bariers Słowa kluczowe: krajowy system przesyłowy, operatorzy systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, infrastruktura sieciowa, rozwój systemu Key words: national transmission system, transmission and distribution operators, electricity grid, system development Wstęp Artykuł jest czwartym z planowanej serii sześciu publikacji prezentujących Raport "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjęty 16 marca 2016 r. przez ZG SEP i 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej, a następnie wsparty wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 roku [6]. Dysponentem raportu jest ZG SEP.1 Jest to studium wielopokoleniowej strategii rozwojowej obejmującej problematykę zapewnienia podstaw bezpieczeństwa ene[...]

 Strona 1  Następna strona »