Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JERZY MIŁOSZ"

Radiolokacyjne źródła informacji dla systemów dowodzenia i kierowania

Czytaj za darmo! »

Skuteczne prowadzenie działań bojowych wymaga efektywnego wykorzystania m.in. różnych typów sensorów, w tym sensorów radiolokacyjnych (aktywnych i pasywnych). Dla podniesienia efektywności wykorzystania sensory są integrowane na platformach naziemnych, nawodnych i podwodnych oraz powietrznych i w dedykowanych systemach dowodzenia. Taka jest obecnie "platformo-centryczna" wizja wykorzystania [...]

Rozpoznanie elektroniczne. Rozwój, techniki i technologie


  Pasywne rozpoznanie systemów radiolokacyjnych jest dziedziną, której początki w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A. (PIT) sięgają wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Do dzisiaj rozpoznanie radioelektroniczne pozostaje jedną ze specjalności PIT, w szczególności Filii w Gdańsku, gdzie prowadzona jest większość projektów w tej dziedzinie. Zainteresowanie tym obszarem wiedzy wynika z roli rozpoznania na dzisiejszym polu walki, którego jednym z elementów jest rozpoznanie elektroniczne. Współczesne systemy dowodzenia, jak i środki bojowe, korzystają z wielu urządzeń służących do rozpoznania, kierowania uzbrojeniem, nawigacji, komunikacji itd. Najczęściej realizacji ich zadań towarzyszy emisja fal elektromagnetycznych. Zawarte w niej informacje związane z rodzajem emisji, mod[...]

Zastosowania radarów ze zmodulowaną częstotliwościowo falą nośną


  W artykule przedstawiono przegląd stanu prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A. (PIT) związanych z tematyką radarów FMCW(Frequency Modulated ContinuousWave). Zaprezentowane propozycje dotyczą zarówno aplikacji morskich w postaci radarów kontroli wybrzeża i nawigacyjnych, jak również lądowych, takich jak radar pola walki i radar kontroli płyty lotniska. Technologia FMCWjest intensywnie rozwijana od lat 90. ze względu na zalety systemowe, takie jak niski poziom mocy nadajnika (przeciętnie 1 W), możliwość uzyskania bardzo wysokich rozdzielczości (ograniczeniem jest maksymalna dewiacja nadajnika i parametry obróbki sygnałowej) oraz klasyfikacja tego rozwiązania do grupy radarów trudnowykrywalnych (Low Probability of Intercept). A[...]

Kierunki rozwoju radarów wielofunkcyjnych pasma C w PIT S.A.


  Rozwój współczesnych radarów wielofunkcyjnych powodowany jest nie tylko postępem technik i technologii elektronicznych i informatycznych, ale również coraz wyższymi wymaganiami taktyczno-technicznymi stawianymi nowoczesnym urządzeniom. Wymagania te wynikają z rozwoju myśli wojskowej, złożoności współczesnego pola walki i nowego charakteru konfliktów zbrojnych, w których zdobywanie aktualnej informacji o działaniach przeciwnika jest równie istotne, jak siła uderzeniowa dysponowanych oddziałów. Od wszystkich stacji radiolokacyjnych nowej generacji wymaga się wykrywania zagrożeń różnego typu, możliwości realizacji wielu zadań operacyjnych, dużej niezawodności i odporności na trudne warunki eksploatacji oraz skrytości działania pozwalającej na zwiększenie prawdopodobieństwa przetr[...]

Bumar Elektronika - Polskie Zakłady Elektroniki Profesjonalnej


  Wszystkie zakłady, które w najbliższym czasie tworzyć będą trzon nowopowstającej spółki Bumar Elektronika, mają bardzo długą i chlubną historię. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji wywodzi się z tradycji Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego utworzonego w 1934 roku. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR jest spadkobiercą tradycji Warszawskich Zakładów Radiowych T1 założonych w 1954 roku, zaś Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych DOLAM zostało utworzone w 1962 r. W niniejszym artykule przedstawiono historię przedsiębiorstw, z których powstaje Bumar Elektronika, poprzez historię rozwoju produktów tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów opracowanych i produkowanych na potrzeby obronności naszego kraju. Utworzony w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku polski przemysł radiolokacyjny to nie tylko przedstawiane firmy. Na jego sukces składały się także cywilne i wojskowe uczelnie techniczne oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Niezwykle istotnym elementem rozwoju polskiego przemysłu radiotechnicznego była i jest współpraca ze środowiskiem wojskowym. Historia tego przemysłu to zarówno urządzenia radiolokacyjne, jak i systemy wspomagające dowodzenie i kierowanie ogniem, systemy rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz obrony przeciwlotniczej. Te specjalności wyrosły na bazie doświadczeń wynikających z rozwoju radarów i systemów radarowych, elektroniki profesjonalnej oraz technologii informatycznych. Początki przemysłu elektroniki profesjonalnej Historia Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji SA rozpoczęła się w dniu 22 marca 1934 roku, gdy w Monitorze Polskim ukazało się Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów powołujące Państwowy Instytut Telekomunikacyjny (PIT). Powstał on na bazie istniejącego od 1929 r. Instytutu Radiotechnicznego oraz Laboratorium Teletechnicznego. W Monitorze Polskim określono szczegółowo cele i zadania nowo powołanego Instytutu. Siedziba Instytu[...]

Strategiczne kierunki rozwoju technologii i produktów militarnych w Bumar Elektronika


  W perspektywie 2012-2020 Dywizja Bumar Elektronika powinna osiągnąć następujące cele strategiczne: - Utrzymać wiodącą pozycję dostawcy UiSW w zakresie systemów wspomagania dowodzenia i sensorów na rynku krajowym, - Wejść ze swoimi produktami i usługami na rynek uzbrojenia zagraniczny, szczególnie europejski, - Zdobyć wybrany segment rynku cywilnego (krajowego i zagranicznego). W celu utrzymania wiodącej pozycji dostawcy UiSW w zakresie systemów wspomagania dowodzenia i sensorów na rynku krajowym, w wyżej opisanych warunkach rosnącej konkurencji, a więc możliwości dostaw (obiektów) systemów wspomagania dowodzenia i sensorów przez konkurencyjne firmy (krajowe i zagraniczne), należy zdobyć pozycję integratora systemu C4ISR SZ RP. Wtedy Bumar Elektronika będzie miała wpływ na kształtowanie architektury systemu oraz zasad integracji, wzrośnie też szansa, że podsystemy, obiekty i produkowane sensory będą bardziej konkurencyjne w stosunku do wyrobów innych producentów. Realnym jest wejście na rynki zagraniczne (w tym europejski) z podzespołami, podsystemami, czy specyficznymi usługami (szczególnie w zakresie oprogramowania), ale jako podwykonawca czy dostawca wybranej firmy lub firm europejskich. Natomiast, w celu uzyskania konkurencyjności wybranych produktów i usług Bumar Elektronika na rynku cywilnym należy wydzielić "linię produkcji cywilnej" lub powołać "firmę -córkę", która nie byłaby obciążona kosztami związanymi z wymaganiami dotyczącymi produkcji wojskowej. Proces osiągania celów strategicznych powinien składać się z następujących faz: - Faza I - konsolidacja spółek - cel bliższy (ok. 2 lata) - utrzymanie ciągłości realizacji umów i zobowiązań, - Faza II - utrzymanie rynku i budowanie bazy do osiągania celów strategicznych - cel średnioterminowy (do ok. 5 lat). Osiąganie celu bliższego (Faza I) polega na wdrożeniu takich struktur organizacyjnych oraz zachowaniu zasobów ludzkich pozwalających na realizację podpisanych (obe[...]

 Strona 1