Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ IDŹKOWSKI"

Tensometryczne i termowizyjne pomiary zmian właściwości fizycznych falowodów prostokątnych oraz ich wpływ na pomiary szumów fazowych

Czytaj za darmo! »

Ważnym zagadnieniem metrologicznym jest możliwość oszacowania wszystkich efektów niepożądanych mających wpływ na ostateczny wynik pomiarów dla dowolnego systemu pomiarowego. System do pomiarów szumów fazowych generatorów mikrofalowych pracujących w paśmie X, który został poddany analizie metrologicznej, powinien cechować się wysoką stabilnością parametrów mechanicznych i elektromagnetycznych, które nie powinny mieć wpływu na dokonywany pomiar szumowy.Wtym celu zostały przeprowadzone nowatorskie pomiary narażeń mechanicznych mających wpływ na całość tego systemu. Pierwszym etapem było dokonanie pomiarów akcelerometrycznych falowodowej linii opóźniającej, z których można było określić jej częstotliwość rezonansową oraz oszacować jej wpływ na wynik pomiarów. Kolejnym krokiem, w [...]

Pomiary i wpływ klatki Faradaya na szumy fazowe generatorów mikrofalowych

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie pomiaru szumu fazowego generatorów niesie za sobą specyficzne problemy metrologiczne, które wymagają wysokiej dbałości o zapewnienie dobrych i niezmiennych warunków środowiskowych, w których dokonywany jest pomiar. Sprowadza się to do kilku rzeczy, z których najistotniejszymi są: wybór metody pomiarowej, który uzależniony jest m.in. od częstotliwości pracy danego generatora, zape[...]

Wpływ szumów mikrofonowania na stanowisko do pomiaru szumów fazowych generatorów mikrofalowych pracujących w paśmie X

Czytaj za darmo! »

Ze względu na ciągłą konieczność zwiększania pojemności różnych systemów, np. komórkowych, rosną wymagania dotyczące czystości widma generowanych sygnałów. Widmo takie powinno charakteryzować się małą wartością szumów amplitudowych i fazowych, których maksymalny, dopuszczalny poziom jest często zawarty w zaleceniach konstrukcyjnych dla generatorów obsługujących wybrany system. Sygnał wyjściowy rzeczywistego generatora ma postać: gdzie: Vr(t) - przebieg wyjściowy sygnału z rzeczywistego generatora mikrofalowego, B - amplituda fali nośnej, φ0 - faza początkowa sygnału, ω0 - pulsacja sygnału, ω0t = 2π. Sygnał rzeczywisty zawiera również pasożytniczą modulację amplitudy A(t) i fazy φ(t). Modulacje te powodują, że widmo rzeczywistego generatora ma skończoną[...]

The advantages of homodyne single line phase noise measurement system for microwave oscillators

Czytaj za darmo! »

Phase noise is a random and unwanted variation in phase of an oscillator output signal which causes the broadening of the spectrum and worsens the quality of the oscillator. The other type of noise, amplitude noise, isn’t worth considering since it is about 20 dB less than phase noise [1] and can easily be eliminated using amplitude limiters. Phase noise of an oscillator is often described by L(f) index, where f is the offset frequency from the carrier and has 1 Hz bandwidth, which gives information about single sideband phase noise, expressed in dBc/Hz and can be derived from the equation L(f) = 10log[PSSB/Ps]. The interpretation of this equation is shown in Fig. 1. The result of phase noise measurement identifies also the spurious signals and its harmonics which may oc[...]

Galvanic phase modulators: construction and measurements

Czytaj za darmo! »

There are many applications of phase modulators, either in the transmission or the reflection configuration. In this article we concentrate on the reflection configuration of different phase modulators constructed in waveguide technology. A classic approach of the construction of such modulator is shown in Fig. 1In this approach a microwave signal inside the waveguide is modulated by changing the reactance of a diode using a low frequency signal. The non-contacting choke matches the diode with the signal inside the waveguide on the corresponding frequency. The reflection coefficient for such modulators can be represented by: (1) The reflection coefficient changes with modulation signal which is a time function. Expanding the given equation to the Fourier series yields the func[...]

Cyfrowy odbiornik z układem FPGA do spektrometru EPR


  W Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, będącym przed laty jednym z nielicznych w świecie producentów spektrometrów Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) o fali ciągłej, są prowadzone od wielu lat prace związane z opracowywaniem zupełnie nowych, sterowanych komputerem podstawowych bloków spektrometru EPR. Opracowane bloki nadają się zarówno do modernizacji starszych modeli spektrometrów, jak też do budowy zupełnie nowych spektrometrów EPR. Jednym z podstawowych bloków spektrometru EPR jest odbiornik sygnału EPR. W spektrometrach EPR o fali ciągłej w celu zapewnienia ich odpowiednio wysokiej wykrywalności stosuje się pomocniczą modulację pola magnetycznego elektromagnesu. Jest ona zwykle dokonywana dodatkowym układem cewek [...]

Using multi-frequency coherent signal to measurement of frequency response of narrow-band LF and HF circuits


  Coherent (synchronous) detection is applied first of all in cases of very weak signal reception. The presence of a so-called reference signal, synchronous with respect to the received signal carrier is necessary to make it possible to apply coherent detection. Coherent detection can be realized by means of an analogue or digital set-up - the method of realization depends mainly on the frequency range of received signals. If a signal is in the form of a HF carrier, amplitude modulated with a periodic LF signal, a two-stage coherent detection is applied for the reception of such a signal. The first coherent detection (in the HF area) is usually analogue and is performed, because of the unknown phase shift of the HF channel, by means of an I&Q demodulator. Output signals from the I&Q demodulator are subjected to the second coherent detection, also using, because of the unknown phase shift of the LF channel, the quadrature detection. This second detection is currently most often realized in a digital way. The need to use a HF measuring signal modulated simultaneously with many LF signals sometimes occurs in the measuring procedure. The application in such a case of synchronous detection of all modulating LF signals allows high sensitivity of the measuring set-up to be obtained - similar to that obtained in the case of a single modulating signal. Such measuring signals have many advantages. In general the application of synchronous detection for M of modulating signals requires applying M of modulating generators and M of synchronous detectors, utilizing 2xM of amplifiers (I and Q channels) and 2xM of analog-to-digital converters (ADC). The authors proposed the principle of simultaneous homodyne detection of many modulating signals [1, 2, 4 - 9] and designed the multi-channel homodyne receiver, making it possible to measure M signals by means of one M-output generator and one synchronous detector utilizing two amplifiers and two [...]

Źródło pola magnetycznego do spektrometru EPR na pasmo L


  Jednym z podstawowych bloków spektrometru EPR jest źródło pola magnetycznego, składające się elektromagnesu, zasilacza elektromagnesu oraz regulatora pola magnetycznego (najczęściej hallotronowego). Ponieważ w spektrometrze EPR o fali ciągłej, rejestracja sygnału EPR jest najczęściej dokonywana podczas zmiany (zwykle liniowej) pola magnetycznego, więc regulator pola magnetycznego powinien zapewniać odpowiedni zakres tzw. przemiatania pola magnetycznego dookoła pewnej wartości środkowej [1]. Wartość pola magnetycznego i związane z nim rozmiary elektromagnesu oraz moc niezbędna do jego zasilania zależą głównie od pasma częstotliwości, wykorzystywanego przez dany spektrometr. Uproszczona zależność wartości indukcji magnetycznej od częstotliwości pracy spektrometru EPR jest następująca [2, 3]: B = f/(2,8⋅1010) gdzie: B - indukcja magnetyczna w T, f - częstotliwość pracy w Hz. Najbardziej popularne są spektrometry na pasmo X (9,5 GHz), wymagające indukcji magnetycznej elektromagnesu równej ok. 339 mT (wartość środkowa). Ponieważ rozdzielczość spektrometru EPR rośnie ze wzrostem częstotliwości pracy, więc spotyka się też spektrometry na pasmo Q (35 GHz), wymagające indukcji magnetycznej ok. 1250 mT. Ostatnio stwierdza się rozwój spektrometrów na wyższe pasma, jak np. W (60 GHz) oraz V (90 GHz). O ile w spektrometrach EPR na pasmo X czy Q stosowane są zwykłe elektromagnesy z rdzeniem żelaznym, to przy wyższych pasmach, wymagających indukcji magnetycznej rzędu kilku tesli, stosuje się najczęściej magnesy nadprzewodzące. Ze wzrostem częstotliwości pracy maleją jednak dopuszczalne rozmiary obiektów badań metodą EPR, stąd też do badań biologicznych, w których często występują obiekty o stosunkowo dużych rozmiarach, stosuje się niższe pasma częstotliwości: pasmo S (3 GHz), pasmo L (1 GHz) oraz pasma UHF (250 i 500 MHz). Ponieważ dla niższych pasm częstotliwości wymagana wartość indukcji magnetycznej jest na ogół mniejsza niż 1[...]

Moduł mikrofalowy do spektrometru Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego na pasmo L


  Właściwości, zakres zastosowań oraz budowa spektrometru Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) zależą głównie od wykorzystywanego pasma częstotliwości mikrofalowej, przy czym najczęściej spotykane w praktyce są tradycyjne spektrometry na pasmo X (9-10 GHz). Ponieważ maksymalne, geometryczne rozmiary obiektu, jaki może być badany metodą EPR są wprost proporcjonalne do długości fali wykorzystywanego sygnału mikrofalowego, więc w spektrometrach EPR do badań obiektów o dużych rozmiarach, w tym obiektów biologicznych wykorzystuje się na ogół niższe pasma częstotliwości: pasma S (3 GHz) i L (1 GHz) oraz ostatnio pasmo UHF (250 MHz i 500 MHz). Z drugiej strony, ze wzrostem częstotliwości sygnału mikrofalowego rośnie zdolność wykrywania blisko siebie położonych linii rezonansowych. Z tego też względu buduje się również spektrometry na pasma wyższe: K (20 GHz) i Q (35 GHz) oraz ostatnio na pasma V (60 GHz) i W (90 GHz). Jednak ze wzrostem częstotliwości pracy spektrometru EPR rośnie również jego cena. W skład spektrometru EPR o fali ciągłej wchodzą następujące, najważniejsze bloki [1]: - blok mikrofalowy (nazywany też przez fizyków i chemików mostkiem mikrofalowym) zawierający generator mikrofalowy mocy, pomocnicze układy mikrofalowe (tłumik, izolator, sprzęgacz kierunkowy, układ mostkowy z cyrkulatorem lub tzw. magicznym T, detektor), pomocnicze układy elektroniczne (układ stabilizacji częstotliwości generatora, układy sterujące i zabezpieczające) oraz rezonator pomiarowy, mieszczący badany obiekt, - układ odbioru i rejestracji sygnałów EPR (sygnały te są zwykle bardzo słabe), zawierający wzmacniacz pomiarowy z detekcją synchroniczną, układ pomocniczej modulacji pola magnetycznego oraz rejestrator sygnału EPR analogowy lub cyfrowy, - źródło pola magnetycznego, składające się z ele[...]

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) na pasmo L


  Spektrometria Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) należy do podstawowych metod badawczych, stosowanych w fizyce, chemii, biologii, medycynie, w inżynierii materiałowej oraz ostatnio w badaniach poziomu napromieniowania żywności. Spektrometr EPR jest urządzeniem łączącym w sobie wiele różnorodnych i skomplikowanych technik, przy czym wyróżnia się znane od kilkudziesięciu lat, tradycyjne spektrometry o fali ciągłej oraz stosowane od kilkunastu lat, nowocześniejsze spektrometry impulsowe. W kilku ośrodkach w świecie są również prowadzone prace dotyczące budowy spektrometru EPR o tzw. "szybkim przejściu", łączącym pewne cechy spektrometru o fali ciągłej i impulsowego. Ponieważ spektrometry impulsowe są bardzo drogie i tylko nieliczne ośrodki stać na ich zakup, natomiast spektrometry o szybkim przejściu nie są jeszcze handlowo oferowane, w powszechnym użyciu są jeszcze spektrometry o fali ciągłej. Właściwości, zakres zastosowań oraz cena spektrometru EPR zależą głównie od wykorzystywanego pasma częstotliwości mikrofalowej, przy czym do najczęściej spotykanych zalicza się tradycyjne spektrometry na pasmo X (9…10 GHz). Ponieważ maksymalne, geometryczne rozmiary obiektu, jaki może być badany metodą EPR są wprost proporcjonalne do długości fali wykorzystywanego sygnału mikrofalowego, więc w spektrometrach EPR do badań obiektów o dużych rozmiarach, w tym obiektów biologicznych wykorzystuje się na ogół niższe pasma częstotliwości: pasma S (3 GHz) i L (1 GHz) oraz ostatnio pasmo UHF (250 i 500 MHz). Z drugiej strony, ze wzrostem częstotliwości sygnału mikrofalowego rośnie zdolność wykrywania blisko siebie położonych linii rezonansowych. Z tego też względu buduje się również spektrometry na pa[...]

 Strona 1  Następna strona »